நேரிசை வெண்பா
  வாழிபரகாலன் வாழிகலிகன்றி*
  வாழிகுறையலூர் வாழ்வேந்தன்*
  வாழியரோ மாயோனை வாழ்வலியால் மந்திரங்கொள்* 
  மங்கையர்கோன் நூயோன் சுடர்மானவேல்.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction