மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே. மதிளரங்கர்,
  கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ்,- உற்ற
  திருமாலை பாடும்சீர்த் தொண்டரடிப்பொடியெம்
  பெருமானை, எப்பொழுதும் பேசு.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction