மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே. மதிளரங்கர், 
  கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ்,- உற்ற 
  திருமாலை பாடும்சீர்த் தொண்டரடிப்பொடியெம் 
  பெருமானை, எப்பொழுதும் பேசு.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction