நாரா யணன்படைத்தான் நான்முகனை, நான்முகனுக்
  கேரார் சிவன்பிறந்தான் என்னும்சொல் - சீரார்
  மொழிசெப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே, மொய்பூ
  மழிசைப் பரனடியே வாழ்த்து

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction