கானியோர் தாம்வாழக் கலியுகத்தே வந்துதித்து,
  ஆசிரியப் பாவதனால் அருமறை_ல் விரித்தானை,
  தேசிகனைப் பராங்குசனைத் திகழ்வகுளத் தாரானை,
  மாசடையா மனத்துவைத்து மறவாமல் வாழ்த்துதுமே.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction