முந்துற்ற நெஞ்சே. முயற்றி தரித்துரைத்து
  வந்தித்து வாயார வாழ்த்தியே,-சந்த
  முருகூரும் சோலசூழ் மொய்பூம் பொருநல்
  குருகூரன் மாறன் பேர் கூறு.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction