விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  புகுமதத்தால்*  வாய்பூசி கீழ்தாழ்ந்து,*  அருவி 
  உகுமதத்தால் கால்கழுவி கையால்,*- மிகுமதத்தேன்
  விண்டமலர் கொண்டு*  விறல் வேங்கடவனையே,* 
  கண்டு வணங்கும் களிறு. 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

மிகு மதம் தேன் - மிகுந்த மதத்தை யுண்டுபண்ணக் கூடிய தேனை யுடையதும்
விண்ட - மலர்ந்ததுமான
மலர்கொண்டு - புஷ்பத்தைக்கொண்டு
விறல் வேங்கடவனையே - பெருமிடுக்கனான திருமலையப்பனையே
கண்டு வணங்கும் - ஸேவித்து வணங்குகின்றது.

விளக்க உரை

திருமலையில் மதயானைகள் தாமரைப் பூக்களைப் பறித்து அப்பன் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பித்து வணங்குகிறபடியை ஒரு சமத்காரம் பொலியப் பேசுகிறார். எம்பெருமான் ஸந்நிதியில் தொண்டுசெய்யப் போமவர்கள் வாயைக் கொப்பளித்துக் கைகால்களை சுத்திசெய்து கொண்டு புஷ்பங்களை யெடுத்துக் கொண்டு போவது வழக்கம் இவ்வாசாரம் சாஸ்த்ரவச்யர்களான மானிட சாதியர்க்கு மாத்திரமல்ல, திருமலையிலுள்ள அஃறிணைப் பொருள் கட்கும் இவ்வாசாரம் கோல்விழுக்காட்டிலே அமைந்திருக்கின்றது என்கிறார். மத்தகம், கன்னங்கள் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பெருகி வாயிலே புகுகின்ற மத ஜலத்தினால் வாய் கொப்பளித்து ஆசமனம் பண்ணினது போலும், அருவிபோலே காலளவும் பெருகுகின்ற மதஜலத்தினால் காலைக் கழுவினது போலும். விறல் வேங்கடவன் – இங்ஙனே திருமலையிலுள்ள திர்யக் ஜந்துக்களும் தன்னை வணங்குமாறு ஜ்ஞாநத்தைக் கொடுக்க சக்தனான திருவேங்கடமுடையான் என்ப.

English Translation

The ocean-reclining lord rsides in venkatam when male elephants running ichor down their cheeks wash their mouths and test and offer fresh nectar-dripping flowers with the trunks and bow in worship.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்