விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  விண்ணகரம் வெஃகா*  விரிதிரைநீர் வேங்கடம்,* 
  மண்நகரம் மாமாட வேளுக்கை,* - மண்ணகத்த
  தென்குடந்தை*  தேன்ஆர் திருவரங்கம் தென்கோட்டி,* 
  தன்குடங்கை நீர்ஏற்றான் தாழ்வு.

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விண்ணகரம் - திருவிண்ணகரமும்
வெஃகா - திருவெஃகாவும்
விரி திரை நீர் வேங்கடம் - விரிந்து துலையெறிகிற நீர்வம் பொருந்திய திருமலையும்
மண் நகரம் - பூமிலுண்டான வைகுந்தமாநகர்போன்ற
மா மாடம் வேளுக்கை - பெரிய மாடங்களை யுடைத்தான திருவேளுக்கையும்

விளக்க உரை

‘ஒப்பிலியப்பன் ஸந்நிதி‘ என்கிற திருவிண்ணகர், ‘யதோக்தகாரி ஸந்நிதி‘ என்கிற திருவெஃகா திருமலை, ஆளழகிய சிங்கர்ஸந்நிதி‘ என்கிற கச்சித்திருவேளுக்கை, திருக்குடந்தை, திருவரங்கம் பெரியகோவில், திருக்கோட்டியூர் ஆகிய இத்திருப்பதிகளெல்லாம் எம்பெருமான் தங்குமிடங்கள் என்று சில திருப்பதிகளைப் பேசி அநுபவித்தாராயிற்று. ஈற்றடியில் ‘தன்குடங்கை நீரேற்றான் தாழ்வு‘ என்றருளிச் செய்த்தன் கருத்து – மஹாபலிபக்கல் யாசகனாகப் போகும்போது எவ்வளவு ஸௌலப்யமும் ஸௌசீல்யமும் தோன்றிற்றோ அவ்வளவு சீலம் இத்திருப்பதிகளிலும் தோன்றும்படி யிருக்கிறானென்பதாம். தாழ்வு – தாழ்ச்சிதோற்ற இருக்குமிடமென்கை.

English Translation

The nectar-groves-surrounded srirangam, the Southern Tirukkottiyur, the beautiful kudandai, the mansioned velukkai, venka, Vinnagaram, -these are some other abodes of the Lord who took the Earth-gift in his palm, the Lord who resides in streaming-hills Venkatam.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்