விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வஞ்சனையால் வந்தவள்தன், உயிர்உண்டு*  வாய்த்த தயிர்உண்டு வெண்ணெய்அமுதுஉண்டு*
  வலிமிக்க கஞ்சன் உயிர்அதுஉண்டு, இவ் உலகுஉண்ட காளை*  கருதும்இடம் காவிரிசந்து, அகில்கனகம்உந்தி*
  மஞ்சுஉலவு பொழிலூடும், வயலூடும் வந்து*  வளம்கொடுப்ப மாமறையோர், மாமலர்கள் தூவி* 
  அஞ்சலித்து அங்கு அரிசரண்என்று, இறைஞ்சும்அணி நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம் வணங்குமடநெஞ்சே!     

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

வாய்த்த தயிர் உண்டு - கையிலகப்பட்ட தயிரையெல்லாம் உண்டவனாயும்
வெண்ணெய் அமுது உண்டு - வெண்ணெயை அமுது செய்தவனாயும்
வலிமிக்க கஞ்சன் உயிர் அது உண்டு - பலசாலியான கம்ஸனுடைய உயிரை அபஹரித்தவனாயும்
இ உலகு உண்ட - இவ்வுலகங்களையெல்லாம் (பிரளயக்கடல் கொள்ளாதபடி) அமுது செய்தவனாயுமுள்ள
காளை - யுவாவானவன் கருதும் இடம்

விளக்க உரை

English Translation

Then in the yore, the Lord came as a cowherd lad and drank the poison and the life out of Putana. He ate the curds and butter of the cowherd-dames. He took the life of Kamsa. He even swallowed the worlds. He resides permanently in Nangur where the river Kaveri washes fragrant Sandal wood, Agil wood and gold nuggets, and flows through tall groves and fertile field giving abundant wealth. The great Vedic seers strew flowers and offer worship, chanting, “Hari, Our refuge!”. Offer worship to him in Arimeya Vinnagaram, O Frail Heart!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்