விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  செரு நீல வேல் கண் மடவார்திறத்துச்*  சினத்தோடு நின்று மனத்தால் வளர்க்கும்* 
  அரு நீல பாவம் அகல புகழ் சேர்*  அமரர்க்கும் எய்தாத அண்டத்து இருப்பீர்*
  பெரு நீர் நிவா உந்தி முத்தம் கொணர்ந்து*  எங்கும் வித்தும் வயலுள் கயல் பாய்ந்து உகள* 
  திரு நீலம் நின்று திகழ்கின்ற*  தில்லைத் திருச்சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே.

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

பெரு நீர்நிவா முத்தம் கொணர்ந்து உந்தி வித்தும் வயலுள் எங்கும் - மிக்க நீரையுடைய ‘நிவா’ என்னும் ஆறானது முத்துக்களைக் கொண்டுவந்து தள்ளி விதைவிதைத்தாற்போலே சொருகப்பெற்ற வயல்களிலெல்லாம்
கயல் பாய்ந்து உகள - மீன்கள் குதித்துத் துள்ளவும்
திரு நீலம் நின்று திகழ்கின்ற - அழகிய நெய்தல்மலர்கள் எப்போதும் விளங்கவும் பெற்ற

விளக்க உரை

- மடவார் திறத்துச் சினமாவது - மடவார்நிமித்தமாக வுண்டாகிற பகை;. அதாவது என்னென்னில்; தான் ஒரு மாதரை ஆசைப்பட்டிருக்க மற்றொருவனும் அவளிடத்தே ஆசைவைத்து இவனை அருகு நாடவொட்டாமல் அடித்துத்தள்ள, எப்பாடுபட்டாவது அந்தமாதரைத் தான் பரிக்ரஹித்தே தீருவதென்கிற் தீவ்ரமான நோக்கத்தினால் மற்றவனைக் கொலைசெய்துவிடு மளவுந் துணிந்து நிற்கை. இப்படிப்பட்ட துணிவினால் செய்யப்படும் பாவங்கள் பகவத் ப்ராப்திக்கு இடையூறாதலால் அவற்றையகற்றி, தேவதைகட்கும் எட்டா நிலமாகிய பரமபதத்திற் சென்று சேர்ந்து நித்ய கைங்கரியம் பண்ண வேணுமென்று விருப்புற்றிருக் குமவர்களே! என்று அன்பர்களை விளிக்கிறார் முன்னடிகளில். ஆன்னவர்களை விளித்து, ‘நீங்கள் தில்லைத் திருச்சித்திரகூடம் சென்று சேர்மின்கள்’ என்று சொல்லுவதன் கருத்து இருவகையதாம். சித்திரகூடத்திலே நீங்கள் சிலகாலமாவது வாழ்ந்தால்தான் உங்கட்குப் பரமபதப்ராப்தி உண்டாகும் என்பதாக ஒருகருத்து; பரமபதத்துக்குப் போகவேணு மென்கிற விருப்பம் உங்கட்கு ஏதுக்காக?; வீணான அந்த விருப்பத்தை விட்டிட்டுத் சித்திரகூடம் சென்று சேர்ந்தீர்ளாகில் அவ்விடத்திருப்பே உங்கட்குப் பரமபத வாழ்ச்சியாங்கிடீர் என்பதாக மற்றொரு கருத்து.

English Translation

Looking at dark Vel-eyed dames with anger and intent on enjoying them, only increase their store of misdeeds every day. Those who wish to cut at the root of this misery and turn to the Lord in his abode worshipped by the gods, -go now to Tillai Tiruchitrakudam where the big Niva Vellaru river flows through endless fields throwing pearls, where thickets of blue water-lily raise their heads and smile, while Kayla-fish dance inebriated.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்