பிரபந்த தனியன்கள்

சீராரும் மாடத் திருக்கோவ லூரதனுள்
காரார் கருமுகிலைக் காணப்புக்கு, - μராத்
திருக்கண்டேன் என்றுரைத்த சீரான் கழலே,
உரைக்கண்டாய் நெஞ்சே. உகந்து.

   பாசுரங்கள்


  திருக்கண்டேன்*  பொன்மேனி கண்டேன்,*  திகழும்
  அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன்,* - செருக்கிளரும்

  பொன்ஆழி கண்டேன்*  புரி சங்கம் கைக்கண்டேன்,* 
  என்ஆழி வண்ணன்பால் இன்று  (2)


  இன்றே கழல்கண்டேன்*  ஏழ்பிறப்பும் யான்அறுத்தேன் 
  பொன்தோய் வரைமார்பில் பூந்துழாய்,* - அன்று

  திருக்கண்டு கொண்ட*  திருமாலே,*  உன்னை
  மருக்கண்டு கொண்டுஎன் மனம்


  மனத்துஉள்ளான்*  மாகடல் நீர்உள்ளான்,*  மலராள்
  தனத்துஉள்ளான்*  தண்துழாய் மார்பன்,* - சினத்துச்

  செருநர்உகச் செற்றுஉகந்த*  தேங்குஓத வண்ணன்,* 
  வருநரகம் தீர்க்கும் மருந்து  


  மருந்தும் பொருளும்*  அமுதமும் தானே,* 
  திருந்திய செங்கண்மால் ஆங்கே,* - பொருந்தியும்

  நின்றுஉலகம் உண்டுஉமிழ்ந்து*  நீர்ஏற்று மூவடியால்,*
  அன்றுஉலகம் தாயோன் அடி 


  அடிவண்ணம் தாமரை*  அன்று உலகம் தாயோன்,*
  படிவண்ணம் பார்க்கடல் நீர் வண்ணம்,* - முடிவண்ணம்

  ஓர்ஆழி வெய்யோன்*  ஒளியும் அஃதுஅன்றே* 
  ஆர்ஆழி கொண்டாற்கு அழகு?  


  அழகுஅன்றே ஆழியாற்கு*  ஆழிநீர் வண்ணம்,*
  அழகுஅன்றே அண்டம் கடத்தல்,* -அழகுஅன்றே

  அங்கைநீர் ஏற்றாற்கு*  அலர்மேலோன் கால்கழுவ,* 
  கங்கைநீர் கான்ற கழல்?


  கழல்தொழுதும் வாநெஞ்சே!*  கார்க்கடல்நீர் வேலை,*
  பொழில்அளந்த புள்ஊர்திச் செல்வன்,* - எழில்அளந்துஅங்கு

  எண்ணற்குஅரியானை*  எப்பொருட்கும் சேயானை,* 
  நண்ணற்கு அரியானை நாம்    


  நாமம் பலசொல்லி*  நாராயணாஎன்று,* 
  நாம் கையால் தொழுதும் நல்நெஞ்சே! வா*  மருவி 

  மண்ணுலகம் உண்டுஉமிழ்ந்த*  வண்டுஅறையும் தண்துழாய்,* 
  கண்ணனையே காண்க நம்கண். 


  கண்ணும் கமலம்*  கமலமே கைத்தலமும்,* 
  மண்அளந்த பாதமும் மற்றுஅவையே,*  எண்ணில்

  கருமா முகில்வண்ணன்*  கார்க்கடல் நீர்வண்ணன்,* 
  திருமா மணிவண்ணன் தேசு   


  தேசும் திறலும்*  திருவும் உருவமும்,* 
  மாசுஇல் குடிப்பிறப்பும் மற்றவையும் - பேசில்*

  வலம் புரிந்த வான்சங்கம்*  கொண்டான் பேர்ஓத,* 
  நலம்புரிந்து சென்றுஅடையும் நன்கு


  நன்குஓதும்*  நால் வேதத்துஉள்ளான்*  நறவுஇரியும்
  பொங்குஓ தருவிப் புனல்வண்ணன்,* - சங்குஓதப்

  பாற்கடலான்*  பாம்புஅணையின் மேலான்,*  பயின்றுஉரைப்பார்
  நூல்கடலான் நுண்அறிவினான்  


  அறிவுஎன்னும் தாள்கொளுவி*  ஐம்புலனும் தம்மில்,*
  செறிவுஎன்னும் திண்கதவம் செம்மி,* - மறைஎன்றும்

  நன்குஓதி*  நன்குஉணர்வார் காண்பரே,*  நாள்தோறும்
  பைங்கோத வண்ணன் படி.      


  படிவட்டத் தாமரை*  பண்டுஉலகம் நீர்ஏற்று,* 
  அடிவட்டத்தால் அளப்ப நீண்ட முடிவட்டம்,*

  ஆகாயம் ஊடறுத்து*  அண்டம்போய் நீண்டதே,* 
  மாகாயமாய் நின்ற மாற்கு.


  மால்பால் மனம்சுழிப்ப*  மங்கையர்தோள் கைவிட்டு,* 
  நூல்பால் மனம்வைக்க நொய்விதுஆம்,*  நால்பால

  வேதத்தான் வேங்கடத்தான்*  விண்ணோர் முடிதோயும்,*
  பாதத்தான் பாதம் பணிந்து. 


  பணிந்துஉயர்ந்த பௌவப்*  படுதிரைகள் மோத,* 
  பணிந்த பணமணிகளாலே அணிந்து,*  அங்கு

  அனந்தன்அணைக்*  கிடக்கும் அம்மான்,*  அடியேன்
  மனம்தன்அணைக் கிடக்கும் வந்து.  


  வந்துஉதைத்த வெண்திரைகள்*  செம்பவள வெண்முத்தம்*
  அந்தி விளக்கும் அணிவிளக்காம்,* - எந்தை

  ஒருஅல்லித் தாமரையாள்*  ஒன்றியசீர் மார்வன்,* 
  திருவல்லிக்கேணியான் சென்று  (2)


  சென்றநாள் செல்லாத*  செங்கண்மால் எங்கள்மால்,*
  என்ற நாள்எந்நாளும் நாள்ஆகும்,* - என்றும்

  இறவாத எந்தை*  இணைஅடிக்கே ஆளாய்,* 
  மறவாது வாழ்த்துக என்வாய்.


  வாய்மொழிந்து வாமனனாய்*  மாவலிபால்,*  மூவடிமண்
  நீஅளந்து கொண்ட நெடுமாலே,* - தாவியநின்

  எஞ்சா இணைஅடிக்கே*  ஏழ்பிறப்பும் ஆளாகி,* 
  அஞ்சாது இருக்க அருள். 


  அருளாது ஒழியுமே*  ஆல்இலைமேல்,*  அன்று
  தெருளாத பிள்ளையாய்ச் சேர்ந்தான்,*  இருளாத

  சிந்தையராய் சேவடிக்கே*  செம்மலர்தூய் கைதொழுது,* 
  முந்தையராய் நிற்பார்க்கு முன்? 


  முன்னுலகம்*  உண்டுமிழ்ந்தாய்க்கு,*  அவ்வுலகம் ஈரடியால்*
  பின்னளந்து கோடல் பெரிதொன்றே?*  - என்னே

  திருமாலே!* . செங்கண் நெடியானே,* எங்கள்
  பெருமானே!. நீயிதனைப் பேசு.


  பேசுவார்*  எவ்வளவு பேசுவர்,*  அவ்வளவே 
  வாச மலர்த்துழாய் மாலையான்,* - தேசுஉடைய

  சக்கரத்தான்*  சங்கினான் சார்ங்கத்தான்,*  பொங்குஅரவ
  வக்கரனைக் கொன்றான் வடிவு.


  வடிவுஆர் முடிகோட்டி*  வானவர்கள்,*  நாளும்
  கடிஆர் மலர்தூவி*  காணும் - படியானை,*

  செம்மையால் உள்உருகி*  செவ்வனே நெஞ்சமே,* 
  மெய்ம்மையே காண விரும்பு.  


  விரும்பி விண் மண்அளந்த*  அஞ்சிறைய வண்டுஆர்*
  சுரும்பு தொளையில் சென்றுஊத,*  அரும்பும்

  புனந்துழாய் மாலையான்*  பொன்அம் கழற்கே,*
  மனம்துழாய் மாலாய் வரும்.  


  வருங்கால் இருநிலனும்*  மால்விசும்பும் காற்றும்,* 
  நெருங்கு தீ*  நீர்உருவும் ஆனான்,* - பொருந்தும்

  சுடர்ஆழி ஒன்றுஉடையான்*  சூழ்கழலே,*  நாளும் 
  தொடர்ஆழி*  நெஞ்சே! தொழுது.


  தொழுதால் பழுதுஉண்டே*  தூநீர் உலகம்,*
  முழுதுஉண்டு மொய்குழலாள் ஆய்ச்சி,* - விழுதுஉண்ட-

  வாயானை*  மால்விடைஏழ் செற்றானை,*  வானவர்க்கும்
  சேயானை*  நெஞ்சே! சிறந்து?


  சிறந்த என் சிந்தையும் செங்கண் அரவும்,* 
  நிறைந்தசீர் நீள்கச்சி உள்ளும்,* - உறைந்ததுவும்,

  வேங்கடமும் வெஃகாவும்*  வேளுக்கைப் பாடியுமே* 
  தாம்கடவார் தண் துழாயார்.


  ஆரே துயர் உழந்தார்*  துன்புஉற்றார் ஆண்டையார்,* 
  காரே மலிந்த கருங்கடலை,*  நேரே

  கடைந்தானை*  காரணனை, நீர்அணைமேல்*  பள்ளி
  அடைந்தானை நாளும் அடைந்து?     


  அடைந்தது அரவுஅணைமேல்*  ஐவர்க்குஆய் அன்று
  மிடைந்தது*  பாரத வெம்போர்,* - உடைந்ததுவும்

  ஆய்ச்சிபால் மத்துக்கே*  அம்மனே, வாள்எயிற்றுப்*
  பேய்ச்சிபால் உண்ட பிரான்   


  பேய்ச்சிபால் உண்ட*  பெருமானைப் பேர்ந்துஎடுத்து,* 
  ஆய்ச்சி முலைகொடுத்தாள் அஞ்சாதே,*  வாய்த்த

  இருள்ஆர் திருமேனி*  இன்பவளச் செவ்வாய்த்,*
  தெருளா மொழியானைச் சேர்ந்து.  


  சேர்ந்த திருமால்*  கடல்குடந்தை வேங்கடம்* 
  நேர்ந்தஎன் சிந்தை நிறைவிசும்பு,* - வாய்ந்த

  மறைபாடகம் அனந்தன்*  வண்துழாய்க் கண்ணி,*
  இறைபாடி ஆய இவை. 


  இவைஅவன் கோயில்*  இரணியனது ஆகம்,*
  அவைசெய்து அரிஉருவம் ஆனான்,* - செவிதெரியா

  நாகத்தான்*  நால் வேதத்துஉள்ளான்,*  நறவுஏற்றான்-
  பாகத்தான் பாற்கடல்உளான்.


  பாற்கடலும் வேங்கடமும்*  பாம்பும் பனிவிசும்பும்,* 
  நூல்கடலும் நுண்நூல தாமரைமேல்,* - பாற்பட்டு

  இருந்தார் மனமும்*  இடமாகக் கொண்டான்,* 
  குருந்து ஒசித்த கோபாலகன்.  


  பாலகனாய்*  ஆல்இலைமேல் பைய,*  உலகுஎல்லாம்
  மேல்ஒருநாள்*  உண்டவனே மெய்ம்மையே,* - மாலவனே-

  மந்தரத்தால்*  மாநீர்க் கடல்கடைந்து,*  வான்அமுதம்
  அந்தரத்தார்க்கு ஈந்தாய் நீ அன்று.


  அன்று இவ்உலகம்*  அளந்த அசைவேகொல்,*
  நின்றுஇருந்து வேளுக்கை நீள்நகர்வாய்,* - அன்று

  கிடந்தானை*  கேடுஇல்சீரானை,*  முன் கஞ்சைக்
  கடந்தானை*  நெஞ்சமே! காண்.   


  காண்காண் என*  விரும்பும் கண்கள்,*  கதிர்இலகு
  பூண்தார் அகலத்தான் பொன்மேனி,* - பாண்கண்

  தொழில்பாடி*  வண்டுஅறையும் தொங்கலான்,*  செம்பொன்
  கழல்பாடி*  யாம்தொழுதும் கை.        


  கைய கனல்ஆழி*  கார்க்கடல்வாய் வெண்சங்கம்,* 
  வெய்ய கதைசார்ங்கம் வெம்சுடர்வாள்,*  செய்ய

  படைபரவை பாழி*  பனிநீர் உலகம்,*
  அடிஅளந்த மாயன் அவற்கு   


  அவற்குஅடிமைப் பட்டேன்*  அகத்தான் புறத்தான்,* 
  உவர்க்கும் கருங்கடல் உள்ளான்,*  துவர்க்கும்

  பவளவாய்ப் பூமகளும்*  பல்மணிப் பூண்ஆரம்,* 
  திகழும் திருமார்பன் தான். 


  தானே தனக்கு உவமன்*  தன்உருவே எவ்உருவும்,* 
  தானே தவ உருவும் தாரகையும்,* - தானே

  எரிசுடரும் மால்வரையும்*  எண்திசையும்,*  அண்டத்து
  இருசுடரும் ஆய இறை.    


  இறையாய்  நிலன்ஆகி*  எண்திசையும் தான்ஆய்,* 
  மறையாய்  மறைப்பொருள்ஆய் வான்ஆய்* - பிறைவாய்ந்த

  வெள்ளத்து அருவி*  விளங்குஒலிநீர் வேங்கடத்தான்,*
  உள்ளத்தின்உள்ளே உளன்.  


  உளன்கண்டாய் நல்நெஞ்சே!*  உத்தமன்என்றும்
  உளன்கண்டாய்,*  உள்ளுவார்உள்ளத்து உளன்கண்டாய்,*

  விண்ஒடுங்கக் கோடுஉயரும்*  வீங்குஅருவி வேங்கடத்தான்,*
  மண்ஒடுங்க தான்அளந்த மன்.    


  மன்னு மணிமுடிநீண்டு*  அண்டம்போய் எண்திசையும்,* 
  துன்னு பொழில்அனைத்தும் சூழ்கழலே,* - மின்னை

  உடையாகக் கொண்டு*  அன்றுஉலகுஅளந்தான்,*  குன்றம்
  குடையாக ஆகாத்த கோ.


  கோவலனாய்*  ஆநிரைகள் மேய்த்து குழல்ஊதி,* 
  மாவலனாய்க் கீண்ட மணிவண்ணன்,*  மேவி

  அரிஉருவம்ஆகி*  இரணியனது ஆகம்,* 
  தெரிஉகிரால் கீண்டான் சினம்.


  சினமா மதகளிற்றின்*  திண்மருப்பைச் சாய்த்து,* 
  புனம்மேய பூமி அதனைத்,* - தனமாக

  பேர்அகலத்து உள்ஒடுக்கும்*  பேர்ஆர மார்வனார்,*
  ஓர்அகலத்துஉள்ளது உலகு.   


  உலகமும்*  ஊழியும் ஆழியும்,* ஒண்கேழ்
  அலர்கதிரும்*  செந்தீயும் ஆவான்,* - பலகதிர்கள்

  பாரித்த*  பைம்பொன் முடியான் அடிஇணைக்கே,*
  பூரித்துஎன் நெஞ்சே புரி.


  புரிந்து மதவேழம்*  மாப்பிடியோடு ஊடி,* 
  திரிந்து சினத்தால் பொருது,* - விரிந்தசீர்

  வெண்கோட்டு முத்து உதிர்க்கும்*  வேங்கடமே,*  மேல்ஒருநாள் 
  மண்கோட்டுக் கொண்டான் மலை.    


  மலைமுகடுமேல் வைத்து*  வாசுகியைச் சுற்றி,* 
  தலைமுகடு தான்ஒருகை பற்றி,*- அலைமுகட்டு  

  அண்டம்போய் நீர்தெறிப்ப*  அன்று கடல்கடைந்தான்,* 
  பிண்டமாய் நின்ற பிரான்.


  நின்ற பெருமானே!*  நீர்ஏற்று,*  உலகுஎல்லாம்
  சென்ற பெருமானே!*  செங்கண்ணா,* - அன்று

  துரகவாய் கீண்ட*  துழாய்முடியாய்,*  நங்கள்
  நரகவாய் கீண்டாயும் நீ. 


  நீஅன்றே நீர்ஏற்று*  உலகம் அடிஅளந்தாய்,*
  நீஅன்றே நின்று நிரைமேய்த்தாய்* - நீஅன்றே

  மாவாய்உரம் பிளந்து*  மாமருதின்ஊடுபோய்,* 
  தேவாசுரம் பொருதாய் செற்று?


  செற்றதுவும்*  சேரா இரணியனை*  சென்றுஏற்றுப்
  பெற்றதுவும்*  மாநிலம், பின்னைக்குஆய்* - முற்றல்

  முரிஏற்றின்*  முன்நின்று மொய்ம்புஒழித்தாய்,*  மூரிச்
  சுரிஏறு*  சங்கினாய்! சூழ்ந்து    


  சூழ்ந்த துழாய்அலங்கல்*  சோதி மணிமுடிமால்,*
  தாழ்ந்த அருவித் தடவரைவாய்,* - ஆழ்ந்த

  மணிநீர்ச்சுனை வளர்ந்த*  மாமுதலை கொன்றான்,* 
  அணிநீல வண்ணத் தவன்.


  அவனே அருவரையால்*  ஆநிரைகள் காத்தான்,* 
  அவனே அணிமருதம் சாய்த்தான்,* - அவனே

  கலங்காப் பெருநகரம்*  காட்டுவான் கண்டீர்,* 
  இலங்கா புரம்எரித்தான் எய்து. 


  எய்தான் மராமரம்*  ஏழும் இராமனாய்,* 
  எய்தான் அம்மான் மறியை ஏந்திழைக்குஆய்,* - எய்ததுவும்

  தென்இலங்கைக்கோன் வீழ*  சென்று குறள்உருஆய்*
  முன்நிலம் கைக்கொண்டான் முயன்று.   


  முயன்று தொழுநெஞ்சே!*  மூரிநீர் வேலை,*
  இயன்றமரத்துஆல்இலையின் மேலால்,* - பயின்றுஅங்குஓர்

  மண்நலம்கொள் வெள்ளத்து*  மாயக் குழவியாய்,* 
  தண்அலங்கல் மாலையான் தாள்.


  தாளால் சகடம்*  உதைத்து பகடுஉந்தி,* 
  கீளா மருதுஇடைபோய் கேழல்ஆய்,* - மீளாது

  மண்அகலம் கீண்டு*  அங்குஓர் மாதுஉகந்த மார்வற்குப்,*
  பெண்அகலம் காதல் பெரிது.     


  பெரியவரைமார்பில்*  பேர்ஆரம் பூண்டு,* 
  கரிய முகிலிடைமின் போல,* - தெரியுங்கால்

  பாண்ஒடுங்க வண்டுஅறையும் பங்கயமே,*  மற்றுஅவன்தன்
  நீள் நெடுங்கண் காட்டும் நிறம். 


  நிறம்வெளிது செய்து*  பசிது கரிதுஎன்று,*
  இறைஉருவம் யாம்அறியோம் எண்ணில்,* - நிறைவுஉடைய

  நாமங்கை தானும்*  நலம்புகழ் வல்லளே,* 
  பூமங்கை கேள்வன் பொலிவு? 


  பொலிந்துஇருண்ட கார்வானில்*  மின்னேபோல் தோன்றி,* 
  மலிந்து திருஇருந்த மார்வன்,* - பொலிந்த 

  கருடன்மேல் கொண்ட*  கரியான் கழலே,* 
  தெருள்தன்மேல் கண்டாய் தெளி.


  தெளிந்த சிலாதலத்தின்*  மேல்இருந்த மந்தி,* 
  அளிந்த கடுவனையே நோக்கி,* - விளங்கிய

  வெண்மதியம் தாஎன்னும்*  வேங்கடமே,*  மேல்ஒருநாள் 
  மண்மதியில்*  கொண்டுஉகந்தான் வாழ்வு.


  வாழும் வகைஅறிந்தேன்*  மைபோல் நெடுவரைவாய்த்,* 
  தாழும் அருவிபோல் தார்கிடப்ப,* - சூழும்

  திருமா மணிவண்ணன்*  செங்கண்மால்,*  எங்கள் 
  பெருமான்*  அடிசேரப் பெற்று.


  பெற்றம் பிணைமருதம்*  பேய்முலை மாச்சகடம்,* 
  முற்றக்காத்துஊடு போய்உண்டுஉதைத்து,* - கற்றுக்

  குணிலை*  விளங்கனிக்குக் கொண்டுஎறிந்தான்,*  வெற்றிப் 
  பணிலம்வாய் வைத்துஉகந்தான் பண்டு.


  பண்டுஎல்லாம் வேங்கடம்*  பாற்கடல் வைகுந்தம்,* 
  கொண்டுஅங்கு உறைவார்க்கு கோயில்போல்,* - வண்டு

  வளம்கிளரும் நீள்சோலை*  வண்பூங் கடிகை,* 
  இளங்குமரன் தன் விண்ணகர்.  (2)


  விண்ணகரம் வெஃகா*  விரிதிரைநீர் வேங்கடம்,* 
  மண்நகரம் மாமாட வேளுக்கை,* - மண்ணகத்த

  தென்குடந்தை*  தேன்ஆர் திருவரங்கம் தென்கோட்டி,* 
  தன்குடங்கை நீர்ஏற்றான் தாழ்வு.


  தாழ்சடையும் நீள்முடியும்*  ஒண்மழுவும் சக்கரமும்,* 
  சூழ்அரவும் பொன்நாணும் தோன்றுமால்,*- சூழும்

  திரண்டு அருவி பாயும்*  திருமலைமேல் எந்தைக்கு,* 
  இரண்டு உருவும் ஒன்றாய் இசைந்து.


  இசைந்த அரவமும்*  வெற்பும் கடலும்,* 
  பசைந்துஅங்கு அமுது படுப்ப,* - அசைந்து

  கடைந்த வருத்தமோ*  கச்சி வெஃகாவில்,* 
  கிடந்துஇருந்து நின்றதுவும் அங்கு?


  அங்கற்கு இடர்இன்றி*  அந்திப் பொழுதத்து,* 
  மங்க இரணியனது ஆகத்தை,* - பொங்கி

  அரிஉருவமாய்ப் பிளந்த*  அம்மான் அவனே,* 
  கரிஉருவம் கொம்புஒசித்தான் காய்ந்து.


  காய்ந்துஇருளை மாற்றி*  கதிர்இலகு மாமணிகள்,* 
  ஏய்ந்த பணக்கதிர்மேல் வெவ்வுயிர்ப்ப,* - வாய்ந்த

  மதுகைடபரும்*  வயிறுஉருகி மாண்டார்,* 
  அது கேடுஅவர்க்குஇறுதி ஆங்கு.


  ஆங்கு மலரும்*  குவியுமால் உந்திவாய்,* 
  ஓங்கு கமலத்தின் ஒண்போது,* - ஆம்கைத்

  திகிரி சுடர்என்றும்*  வெண்சங்கம்,*  வானில் 
  பகரும்மதி என்றும் பார்த்து.


  பார்த்த கடுவன்*  சுனைநீர் நிழல்கண்டு,* 
  பேர்த்துஓர் கடுவன்எனப் பேர்ந்து,* - கார்த்த

  களங்கனிக்குக்*  கைநீட்டும் வேங்கடமே,*  மேல்நாள் 
  விளங்கனிக்குக்*  கன்றுஎறிந்தான் வெற்பு.


  வெற்புஎன்று*  வேங்கடம் பாடும்,*  வியன்துழாய் 
  கற்புஎன்று சூடும் கருங்குழல் மேல்,*  மல்பொன்ற

  நீண்டதோள் மால்கிடந்த*  நீள்கடல் நீர்ஆடுவான்,* 
  பூண்டநாள் எல்லாம் புகும்


  புகுமதத்தால்*  வாய்பூசி கீழ்தாழ்ந்து,*  அருவி 
  உகுமதத்தால் கால்கழுவி கையால்,*- மிகுமதத்தேன்

  விண்டமலர் கொண்டு*  விறல் வேங்கடவனையே,* 
  கண்டு வணங்கும் களிறு. 


  களிறு முகில்குத்த*  கைஎடுத்துஓடி,* 
  ஒளிறு மருப்புஒசிகை*  யாளி பிளிறி-

  விழ,*  கொன்று நின்றுஅதிரும்*  வேங்கடமே,*  மேல்நாள் 
  குழக்கன்று*  கொண்டுஎறிந்தான் குன்று.


  குன்றுஒன்றின்ஆய*  குறமகளிர் கோல்வளைக்கை,* 
  சென்று விளையாடும் தீம்கழைபோய்,* - வென்று

  விளங்குமதி கோள்விடுக்கும்*  வேங்கடமே,*  மேலை 
  இளங்குமரர் கோமான் இடம்.


  இடம்வலம் ஏழ்பூண்ட*  இரவித் தேர்ஓட்டி,* 
  வடமுக வேங்கடத்து மன்னும்,* - குடம்நயந்த

  கூத்தனாய் நின்றான்*  குரைகழலே கூறுவதே,* 
  நாத்தன்னால் உள்ள நலம்.


  நலமே வலிதுகொல்*  நஞ்சுஊட்டு வன்பேய்,* 
  நிலமே புரண்டுபோய் வீழ,* - சலமேதான்

  வெம்கொங்கை உண்டானை*  மீட்டுஆய்ச்சி ஊட்டுவான்,* 
  தன்கொங்கை வாய்வைத்தாள் சார்ந்து.


  சார்ந்துஅகடு தேய்ப்பத்*  தடாவிய கோட்டுஉச்சிவாய்* 
  ஊர்ந்துஇயங்கும் வெண்மதியின்*  ஒண்முயலைச்,* - சேர்ந்து

  சினவேங்கை பார்க்கும்*  திருமலையே,*  ஆயன்
  புனவேங்கை நாறும் பொருப்பு.


  பொருப்பிடையே நின்றும்*  புனல்குளித்தும்,*  ஐந்து
  நெருப்பிடையே நிற்கவும் நீர் வேண்டா* - விருப்புஉடைய

  வெஃகாவே சேர்ந்தானை*  மெய்ம்மலர்தூய்க் கைதொழுதால்,* 
  அஃகாவே தீவினைகள் ஆய்ந்து.


  ஆய்ந்த அருமறையோன்*  நான்முகத்தோன் நன்குறங்கில்
  வாய்ந்த குழவியாய் வாள்அரக்கன்,* - ஏய்ந்த

  முடிப்போது*  மூன்றுஏழ்என்றுஎண்ணினான்,*  ஆர்ந்த
  அடிப்போது நங்கட்கு அரண்.


  அரண்ஆம் நமக்குஎன்றும்*  ஆழி வலவன் 
  முரன்நாள் வலம்சுழிந்த மொய்ம்பன்,* - சரண்ஆமேல்

  ஏதுகதி ஏதுநிலை*  ஏதுபிறப்பு என்னாதே,* 
  ஓதுகதி மாயனையே ஓர்த்து.


  ஓர்த்த மனத்தராய்*  ஐந்துஅடக்கி ஆராய்ந்து,* 
  பேர்த்தால் பிறப்புஏழும் பேர்க்கலாம்,* - கார்த்த

  விரைஆர் நறும்துழாய்*  வீங்குஓத மேனி,*
  நிரைஆர மார்வனையே நின்று.


  நின்று எதிராய*  நிரைமணித்தேர் வாணன்தோள்,* 
  ஒன்றிய ஈர்ஐஞ்ஞூறுஉடன் துணிய,* - வென்றுஇலங்கும்

  ஆர்படுவான் நேமி*  அரவுஅணையான் சேவடிக்கே,*
  நேர்படுவான் தான்முயலும் நெஞ்சு.


  நெஞ்சால்*  நினைப்புஅரியனேலும்*  நிலைப்பெற்று என்
  நெஞ்சமே! பேசாய்*  நினைக்குங்கால்,*- நெஞ்சத்துப்

  பேராது நிற்கும்*  பெருமானை என்கொலோ,* 
  ஓராது நிற்பது உணர்வு?


  உணரில் உணர்வுஅரியன்*  உள்ளம் புகுந்து*
  புணரிலும் காண்புஅரியன் உண்மை,* - இணர்அணைய

  கொங்குஅணைந்து வண்டுஅறையும்*  தண்துழாய்க் கோமானை,*
  எங்குஅணைந்து காண்டும் இனி?


  இனிஅவன் மாயன் என உரைப்பரேலும்,* 
  இனிஅவன் காண்புஅரியனேலும்,* - இனியவன்

  கள்ளத்தால் மண்கொண்டு*  விண்கடந்த பைங்கழலான்,* 
  உள்ளத்தின் உள்ளே உளன்.


  உளனாய*  நான்மறையின் உட்பொருளை,*  உள்ளத்து-
  உளனாகத் தேர்ந்து உணர்வரேலும்,* - உளனாய

  வண்தாமரை நெடுங்கண்*  மாயவனை யாவரே,*
  கண்டார் உகப்பர் கவி?


  கவியினார் கைபுனைந்து*  கண்ஆர் கழல்போய்,* 
  செவியின்ஆர் கேள்வியராய்ச் சேர்ந்தார்,* - புவியினார்

  போற்றி உரைக்க*  பொலியுமே,*  பின்னைக்குஆய்
  ஏற்றுஉயிரை அட்டான் எழில்?


  எழில்கொண்ட*  மின்னுக் கொடிஎடுத்து,*  வேகத்-
  தொழில்கொண்டு தான்முழங்கித் தோன்றும்,* - எழில் கொண்ட

  நீர்மேகம் அன்ன*  நெடுமால் நிறம்போல,* 
  கார்வானம் காட்டும் கலந்து.


  கலந்து மணிஇமைக்கும் கண்ணா,*  நின் மேனி
  மலர்ந்து*  மரகதமே காட்டும்,* - நலம்திகழும்

  கொந்தின்வாய் வண்டுஅறையும்*  தண்துழாய்க் கோமானை,*
  அந்திவான் காட்டும் அது.


  அது நன்று இது தீதுஎன்று*  ஐயப்படாதே,* 
  மதுநின்ற தண்துழாய் மார்வன்,* - பொதுநின்ற*

  பொன்அம் கழலே தொழுமின்,*  முழுவினைகள்
  முன்னம் கழலும் முடிந்து.


  முடிந்த பொழுதில்*  குறவாணர்,*  ஏனம்
  படிந்துஉழுசால்*  பைந்தினைகள் வித்த,* - தடிந்துஎழுந்த

  வேய்ங்கழைபோய்*  விண்திறக்கும் வேங்கடமே,*  மேல்ஒருநாள்
  தீம்குழல்*   வாய் வைத்தான் சிலம்பு.


  சிலம்பும் செறிகழலும் சென்றுஇசைப்ப,*  விண்ஆறு 
  அலம்பிய சேவடிபோய்,*  அண்டம் - புலம்பியதோள்*

  எண்திசையும் சூழ*  இடம்போதாது என்கொலோ,*
  வண்துழாய் மால்அளந்த மண்?


  மண்உண்டும்*  பேய்ச்சி முலைஉண்டும் ஆற்றாதாய்,* 
  வெண்ணெய் விழுங்க வெகுண்டு,*  ஆய்ச்சி - கண்ணிக்

  கயிற்றினால் கட்ட*  தான் கட்டுண்டு இருந்தான்,* 
  வயிற்றினோடு ஆற்றா மகன். 


  மகன்ஒருவர்க்கு அல்லாத*  மாமேனி மாயன்,*
  மகன்ஆம் அவன்மகன் தன்*  காதல் மகனைச்*

  சிறைசெய்த வாணன்தோள்*  செற்றான் கழலே* 
  நிறைசெய்து என் நெஞ்சே! நினை.


  நினைத்துஉலகில் ஆர்தெளிவார்*  நீண்ட திருமால்,*
  அனைத்துஉலகும் உள்ஒடுக்கி ஆல்மேல்,* - கனைத்துஉலவு

  வெள்ளத்துஓர் பிள்ளையாய்*  மெள்ளத் துயின்றானை,*
  உள்ளத்தே வைநெஞ்சமே! உய்த்து.


  உய்த்துஉணர்வு என்னும்*  ஒளிகொள் விளக்குஏற்றி,* 
  வைத்துஅவனை நாடி வலைப்படுத்தேன்,* - மெத்தெனவே

  நின்றான் இருந்தான்*  கிடந்தான் என் நெஞ்சத்து,* 
  பொன்றாமை மாயன் புகுந்து.  


  புகுந்துஇலங்கும்*  அந்திப் பொழுதத்து,* அரியாய் 
  இகழ்ந்த*  இரணியனது ஆகம்,* - சுகிர்ந்துஎங்கும் 

  சிந்தப் பிளந்த*  திருமால் திருவடியே* 
  வந்தித்து என்நெஞ்சமே! வாழ்த்து.


  வாழ்த்திய வாயராய்*  வானோர் மணிமகுடம்* 
  தாழ்த்தி வணங்கத் தழும்பாமே,* - கேழ்த்த

  அடித்தாமரை*  மலர்மேல் மங்கை மணாளன்,* 
  அடித்தாமரைஆம் அலர்.   


  அலர்எடுத்த உந்தியான்*  ஆங்குஎழிலஆய,* 
  மலர்எடுத்த மாமேனி மாயன்,* - அலர்எடுத்த

  வண்ணத்தான் மாமலரான்*  வார்சடையான்*  என்றுஇவர்கட்கு 
  எண்ணத்தான்ஆமோ இமை? 


  இமம்சூழ் மலையும்*  இருவிசும்பும் காற்றும்,* 
  அமம்சூழ்ந்துஅற விளங்கித் தோன்றும்,* - நமன்சூழ்

  நரகத்து*  நம்மை நணுகாமல் காப்பான்,* 
  துரகத்தை வாய்பிளந்தான் தொட்டு.   


  தொட்ட படைஎட்டும்*  தோலாத வென்றியான்,* 
  அட்ட புயகரத்தான் அஞ்ஞான்று,* - குட்டத்துக்

  கோள்முதலை துஞ்ச*  குறித்துஎறிந்த சக்கரத்தான்* 
  தாள்முதலே நங்கட்குச் சார்வு  (2)


  சார்வு நமக்குஎன்றும் சக்கரத்தான்,*  தண்துழாய்த் 
  தார்வாழ்*  வரைமார்பன் தான்முயங்கும்,* - கார்ஆர்ந்த

  வான்அமரும் மின்இமைக்கும்*  வண்தாமரைநெடுங்கண்,* 
  தேன்அமரும் பூமேல் திரு.  (2)