பிரபந்த தனியன்கள்

நேரிசை வெண்பா
வாழிபரகாலன் வாழிகலிகன்றி*
வாழிகுறையலூர் வாழ்வேந்தன்*
வாழியரோ மாயோனை வாழ்வலியால் மந்திரங்கொள்* 
மங்கையர்கோன் நூயோன் சுடர்மானவேல்.
கட்டளைக் கலித்துறை
நெஞ்சுக்கிருள்கடிதீபம் அடங்கா நெடும்பிறவி*
நஞ்சுக்கு நல்லவமுதம் தமிழ நன்னூல் துறைகள்*
அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆரணசாரம் பரசமயப்*
பஞ்சுக்கனலின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே.
நேரிசை வெண்பா 
எங்கள்கதியே! இராமானுசமுனியே!*
சங்கைகெடுத்தாண்ட தவராசா*
பொங்குபுகழ் மங்கையர்கோனீந்த மறையாயிரமனைத்தும்*
தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா.

   பாசுரங்கள்


  கண் ஆர் கடல் சூழ்*  இலங்கைக்கு இறைவன்தன்* 
  திண் ஆகம் பிளக்கச்*  சரம் செல உய்த்தாய்!* 

  விண்ணோர் தொழும்*  வேங்கட மா மலை மேய* 
  அண்ணா அடியேன்*  இடரைக் களையாயே.   


  இலங்கைப் பதிக்கு*  அன்று இறை ஆய*
  அரக்கர் குலம் கெட்டு அவர் மாள*  கொடிப் புள் திரித்தாய்!* 

  விலங்கல் குடுமித்*  திருவேங்கடம் மேய*  
  அலங்கல் துளப முடியாய்!*  அருளாயே.     


  நீர் ஆர் கடலும்*  நிலனும் முழுது உண்டு* 
  ஏர் ஆலம் இளந் தளிர்மேல்*  துயில் எந்தாய்!* 

  சீர் ஆர்*  திருவேங்கட மா மலை மேய* 
  ஆரா அமுதே!*  அடியேற்கு அருளாயே.    


  உண்டாய் உறிமேல்*  நறு நெய் அமுது ஆக* 
  கொண்டாய் குறள் ஆய்*  நிலம் ஈர் அடியாலே* 

  விண் தோய் சிகரத்*  திருவேங்கடம் மேய, 
  அண்டா!*  அடியேனுக்கு அருள்புரியாயே.    


  தூண் ஆய் அதனூடு*  அரியாய் வந்து தோன்றி* 
  பேணா அவுணன் உடலம்*  பிளந்திட்டாய்!* 

  சேண் ஆர் திருவேங்கட*  மா மலை மேய,* 
  கோள் நாகணையாய்!*  குறிக்கொள் எனை நீயே.      


  மன்னா*  இம் மனிசப் பிறவியை நீக்கி* 
  தன் ஆக்கி*  தன் இன் அருள் செய்யும் தலைவன்* 

  மின் ஆர் முகில் சேர்*  திருவேங்கடம் மேய* 
  என் ஆனை என் அப்பன்*  என் நெஞ்சில் உளானே.


  மான் ஏய் மட நோக்கி*  திறத்து எதிர் வந்த* 
  ஆன் ஏழ் விடை செற்ற*  அணி வரைத் தோளா!*

  தேனே!*  திருவேங்கட மா மலை மேய* 
  கோனே! என் மனம்*  குடிகொண்டு இருந்தாயே.    


  சேயன் அணியன்*  என சிந்தையுள் நின்ற* 
  மாயன் மணி வாள் ஒளி*  வெண் தரளங்கள்* 

  வேய் விண்டு உதிர்*  வேங்கட மா மலை மேய* 
  ஆயன் அடி அல்லது*  மற்று அறியேனே.            


  வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய்*  மன்னி நின்றாய்* 
  நந்தாத கொழுஞ் சுடரே*  எங்கள் நம்பீ!* 

  சிந்தாமணியே*  திருவேங்கடம் மேய எந்தாய்!*
  இனி யான் உனை*  என்றும் விடேனே.    


  வில்லார் மலி*  வேங்கட மா மலை மேய* 
  ல்லார் திரள்தோள்*  மணி வண்ணன் அம்மானைக்* 

  ல்லார்  திரள்தோள்*  கலியன் சொன்ன மாலை* 
  வல்லார் அவர்*  வானவர் ஆகுவர் தாமே.  


  மஞ்சு ஆடு வரை ஏழும் கடல்கள் ஏழும்*  வானகமும் மண்ணகமும் மற்றும் எல்லாம்* 
  எஞ்சாமல் வயிற்று அடக்கி ஆலின்மேல் ஓர்*  இளந் தளிரில் கண்வளர்ந்த ஈசன் தன்னை*

  துஞ்சா நீர் வளம் சுரக்கும் பெண்ணைத் தென்பால்*  தூய நான்மறையாளர் சோமுச் செய்ய* 
  செஞ்சாலி விளை வயலுள் திகழ்ந்து தோன்றும்*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.  (2)   


  கொந்து அலர்ந்த நறுந் துழாய் சாந்தம் தூபம்*  தீபம் கொண்டு அமரர் தொழ பணம் கொள் பாம்பில்* 
  சந்து அணி மென் முலை மலராள் தரணிமங்கை*  தாம் இருவர் அடி வருடும் தன்மையானை* 

  வந்தனை செய்து இசை ஏழ் ஆறு அங்கம்*  ஐந்துவளர் வேள்வி நால் மறைகள் மூன்று தீயும்* 
  சிந்தனை செய்து இருபொழுதும் ஒன்றும்*  செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.         


  கொழுந்து அலரும் மலர்ச் சோலைக்*  குழாம்கொள் பொய்கைக்*  கோள்முதலை வாள்எயிற்றுக் கொண்டற்குஎள்கி* 
  அழுந்திய மா களிற்றினுக்கு அன்று ஆழி ஏந்தி*  அந்தரமே வரத் தோன்றி அருள் செய்தானை* 

  எழுந்த மலர்க் கரு நீலம் இருந்தில் காட்ட*  இரும் புன்னை முத்து அரும்பிச் செம் பொன்காட்ட* 
  செழுந் தட நீர்க் கமலம் தீவிகைபோல் காட்டும்*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே. 


  தாங்கு அரும் போர் மாலி படப் பறவை ஊர்ந்து*  தராதலத்தோர் குறை முடித்த தன்மையானை* 
  ஆங்கு அரும்பிக் கண் நீர் சோர்ந்து அன்பு கூரும்*  அடியவர்கட்கு ஆர் அமுதம் ஆனான் தன்னை*

  கோங்கு அரும்பு சுரபுன்னை குரவு ஆர் சோலைக்*  குழாம் வரி வண்டு இசை பாடும் பாடல் கேட்டுத்* 
  தீங் கரும்பு கண்வளரும் கழனி சூழ்ந்த*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே. 


  கறை வளர் வேல் கரன் முதலாக் கவந்தன் வாலி*  கணை ஒன்றினால் மடிய இலங்கை தன்னுள்* 
  பிறை எயிற்று வாள் அரக்கர் சேனை எல்லாம்*  பெருந்தகையோடு உடன் துணித்த பெம்மான் தன்னை*

  மறை வளர புகழ் வளர மாடம்தோறும்*  மண்டபம் ஒண் தொளி அனைத்தும் வாரம் ஓத* 
  சிறை அணைந்த பொழில் அணைந்த தென்றல் வீசும்*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.  


  உறி ஆர்ந்த நறு வெண்ணெய் ஒளியால் சென்று*  அங்கு உண்டானைக் கண்டு ஆய்ச்சி உரலோடு ஆர்க்க* 
  தறி ஆர்ந்த கருங் களிறே போல நின்று*  தடங் கண்கள் பனி மல்கும் தன்மையானை*

  வெறி ஆர்ந்த மலர்மகள் நாமங்கையோடு வியன்கலை எண் தோளினாள் விளங்கு*
  செல்வச் செறி ஆர்ந்த மணி மாடம் திகழ்ந்து தோன்றும்*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.  


  இருங் கை மா கரி முனிந்து பரியைக் கீறி*  இன விடைகள் ஏழ் அடர்த்து மருதம் சாய்த்து* 
  வரும் சகடம் இற உதைத்து மல்லை அட்டு*  வஞ்சம் செய் கஞ்சனுக்கு நஞ்சு ஆனானை*

  கருங் கமுகு பசும் பாளை வெண் முத்து ஈன்று*  காய் எல்லாம் மரகதம் ஆய் பவளம் காட்ட* 
  செருந்தி மிக மொட்டு அலர்த்தும் தேன் கொள் சோலைத்*  திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.


  பார் ஏறு பெரும் பாரம் தீரப்*  பண்டு பாரதத்துத் தூது இயங்கி*
  பார்த்தன் செல்வத் தேர் ஏறு சாரதி ஆய் எதிர்ந்தார் சேனை*  செருக்களத்துத் திறல் அழியச் செற்றான் தன்னை* 

  போர் ஏறு ஒன்று உடையானும் அளகைக் கோனும்*  புரந்தரனும் நான்முகனும் பொருந்தும் ஊர்போல்* 
  சீர் ஏறு மறையாளர் நிறைந்த*  செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே. 


  தூ வடிவின் பார்மகள் பூமங்கையோடு*  சுடர் ஆழி சங்கு இருபால் பொலிந்து தோன்ற* 
  காவடிவின் கற்பகமே போல நின்று*  கலந்தவர்கட்கு அருள்புரியும் கருத்தினானை* 

  சேவடி கை திருவாய் கண் சிவந்த ஆடை*  செம் பொன் செய் திரு உருவம் ஆனான் தன்னை
  தீ வடிவின் சிவன் அயனே போல்வார்*  மன்னு திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன் நானே.  


  வாரணம் கொள் இடர் கடிந்த மாலை*  நீல மரகதத்தை மழை முகிலே போல்வான் தன்னைச்* 
  சீர் அணங்கு மறையாளர் நிறைந்த*  செல்வத் திருக்கோவலூர் அதனுள் கண்டேன், என்று* 

  வார் அணங்கு முலை மடவார் மங்கை வேந்தன்* வாட் கலியன் ஒலி ஐந்தும் ஐந்தும் வல்லார 
  காரணங்களால் உலகம் கலந்து அங்கு ஏத்த*  கரந்து எங்கும் பரந்தானைக் காண்பர் தாமே. (2)      


  திருமடந்தை மண்மடந்தை, இருபாலும் திகழத்*  தீவினைகள் போய்அகல, அடியவர்கட்கு என்றும்அருள்நடந்து* 
  இவ்ஏழ்உலகத்தவர் பணிய* வானோர் அமர்ந்துஏத்த இருந்தஇடம்*

  பெரும்புகழ் வேதியர் வாழ்தரும்இடங்கள் மலர்கள், மிகுகைதைகள் செங்கழுநீர்*  தாமரைகள் தடங்கள் தொறும், இடங்கள் தொறும் திகழ* 
  அருஇடங்கள் பொழில்தழுவி, எழில்திகழும் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம், வணங்குமடநெஞ்சே!  (2)


  வென்றிமிகு நரகன்உரம்அது, அழிய விசிறும்*  விறல்ஆழித் தடக்கையன், விண்ணவர்கட்கு அன்று* 
  குன்றுகொடு குரைகடலைக், கடைந்து அமுதம்அளிக்கும்*  குருமணி என்ஆர்அமுதம், குலவிஉறை கோயில்*

  என்றும்மிகு பெருஞ்செல்வத்து, எழில்விளங்கு மறையோர்*  ஏழ்இசையும் கேள்விகளும், இயன்ற பெருங்குணத்தோர்* 
  அன்றுஉலகம் படைத்தவனை, அனையவர்கள் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம் வணங்குமடநெஞ்சே!


  உம்பரும் இவ்ஏழ்உலகும், ஏழ்கடலும் எல்லாம்*  உண்டபிரான் அண்டர்கள், முன்கண்டு மகிழ்வுஎய்தக்* 
  கும்பம்மிகு மதயானை, மருப்புஒசித்து*  கஞ்சன் குஞ்சிபிடித்துஅடித்த பிரான் கோயில்*

  மருங்குஎங்கும் பைம்பொனொடு, வெண்முத்தம் பலபுன்னை காட்ட*  பலங்கனிகள் தேன் காட்ட பட அரவு ஏர் அல்குல் 
  அம்பு அனைய கண்மடவார், மகிழ்வுஎய்தும் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம்,வணங்குமடநெஞ்சே!    


  ஓடாத ஆள்அரியின், உருவம்அது கொண்டு*  அன்றுஉலப்பில் மிகுபெருவரத்த, இரணியனைப்பற்றி* 
  வாடாத வள்உகிரால் பிளந்து, அவன்தன் மகனுக்கு*  அருள்செய்தான் வாழும்இடம், மல்லிகைசெங்கழுநீர்*

  சேடுஏறு மலர்ச்செருந்தி, செழுங்கமுகம் பாளை*  செண்பகங்கள் மணம்நாறும், வண்பொழிலின்ஊடே* 
  ஆடுஏறு வயல்ஆலைப், புகைகமழும் நாங்கூர் அரிமேய விண்ணகரம்,வணங்குமடநெஞ்சே! 


  கண்டவர்தம் மனம்மகிழ, மாவலிதன் வேள்விக்*  களவுஇல்மிகு சிறுகுறள்ஆய், மூவடிஎன்று இரந்திட்டு* 
  அண்டமும் இவ்அலைகடலும், அவனிகளும்எல்லாம்*  அளந்தபிரான் அமரும்இடம், வளங்கொள்பொழில்அயலே*

  அண்டம்உறு முழவுஒலியும், வண்டுஇனங்கள்ஒலியும்*  அருமறையின்ஒலியும், மடவார் சிலம்பின் ஒலியும்* 
  அண்டம்உறும் அலைகடலின், ஒலிதிகழும் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம், வணங்குமடநெஞ்சே!


  வாள்நெடுங்கண் மலர்க்கூந்தல், மைதிலிக்கா*  இலங்கை மன்னன் முடிஒருபதும் தோள்இருபதும் போய்உதிரத்* 
  தாள்நெடுந்திண் சிலைவளைத்த, தயரதன்சேய்* என்தன் தனிச்சரண் வானவர்க்குஅரசு, கருதும்இடம் தடம்ஆர்*

  சேண்இடம்கொள் மலர்க்கமலம், சேல்கயல்கள்வாளை*  செந்நெலொடும் அடுத்துஅரிய உதிர்ந்த செழுமுத்தம்* 
  வாள்நெடுங்கண் கடைசியர்கள், வாரும்அணி நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம், வணங்குமடநெஞ்சே!


  தீமனத்தான் கஞ்சனது, வஞ்சனையில் திரியும்*  தேனுகனும் பூதனைதன், ஆர்உயிரும் செகுத்தான்* 
  காமனைத்தான் பயந்த, கருமேனிஉடைஅம்மான்*  கருதும்இடம் பொருதுபுனல், துறைதுறை முத்துஉந்தி*

  நாமனத்தால் மந்திரங்கள், நால்வேதம்*  ஐந்து வேள்வியோடு ஆறுஅங்கம், நவின்று கலை பயின்று*
  அங்குஆம்மனத்து மறையவர்கள், பயிலும்அணி நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம், வணங்குமடநெஞ்சே!


  கன்றுஅதனால் விளவுஎறிந்து, கனிஉதிர்த்த காளை*  காமருசீர் முகில்வண்ணன், காலிகள்முன் காப்பான்* 
  குன்றுஅதனால் மழைதடுத்து, குடம்ஆடு கூத்தன்*  குலவும்இடம், கொடிமதிள்கள் மாளிகை கோபுரங்கள்*

  துன்றுமணி மண்டபங்கள், சாலைகள்*  தூமறையோர்  தொக்குஈண்டித் தொழுதியொடு, மிகப்பயிலும் சோலை* 
  அன்றுஅலர்வாய் மதுஉண்டு, அங்கு அளிமுரலும் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம் வணங்குமடநெஞ்சே!


  வஞ்சனையால் வந்தவள்தன், உயிர்உண்டு*  வாய்த்த தயிர்உண்டு வெண்ணெய்அமுதுஉண்டு*
  வலிமிக்க கஞ்சன் உயிர்அதுஉண்டு, இவ் உலகுஉண்ட காளை*  கருதும்இடம் காவிரிசந்து, அகில்கனகம்உந்தி*

  மஞ்சுஉலவு பொழிலூடும், வயலூடும் வந்து*  வளம்கொடுப்ப மாமறையோர், மாமலர்கள் தூவி* 
  அஞ்சலித்து அங்கு அரிசரண்என்று, இறைஞ்சும்அணி நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம் வணங்குமடநெஞ்சே!     


  சென்று சினவிடைஏழும், படஅடர்ந்து*  பின்னை செவ்வித்தோள் புணர்ந்து, உகந்த திருமால்தன் கோயில்* 
  அன்று அயனும் அரன்சேயும், அனையவர்கள் நாங்கூர்*  அரிமேய விண்ணகரம், அமர்ந்த செழுங்குன்றை*

  கன்றிநெடுவேல் வலவன், மங்கையர்தம் கோமான்*  கலிகன்றி ஒலிமாலை, ஐந்தினொடு மூன்றும்* 
  ஒன்றினொடும் ஒன்றும், இவை கற்றுவல்லார்*  உலகத்து உத்தமர்கட்கு உத்தமர்ஆய் உம்பரும் ஆவர்களே. (2)    


  ஆய்ச்சியர் அழைப்ப வெண்ணெய் உண்டு ஒருகால்*  ஆல் இலை வளர்ந்த எம் பெருமான்* 
  பேய்ச்சியை முலை உண்டு இணை மருது இறுத்து*  பெரு நிலம் அளந்தவன் கோயில்*

  காய்த்த நீள் கமுகும் கதலியும் தெங்கும்*  எங்கும் ஆம் பொழில்களின் நடுவே* 
  வாய்த்த நீர் பாயும் மண்ணியின் தென்பால்*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே. (2)  


  ஆநிரை மேய்த்து அன்று அலை கடல் அடைத்திட்டு*  அரக்கர் தம் சிரங்களை உருட்டி* 
  கார்நிறை மேகம் கலந்தது ஓர் உருவக்*  கண்ணனார் கருதிய கோயில்*

  பூநிரைச் செருந்தி புன்னை முத்து அரும்பி*  பொதும்பிடை வரி வண்டு மிண்டி* 
  தேன்இரைத்து உண்டு அங்கு இன் இசை முரலும்*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.


  கடு விடம் உடைய காளியன் தடத்தைக்*  கலக்கி முன் அலக்கழித்து* 
  அவன்தன் படம் இறப் பாய்ந்து பல் மணி சிந்தப் பல் நடம் பயின்றவன் கோயில்*

  பட அரவு அல்குல் பாவை நல்லார்கள் பயிற்றிய நாடகத்து ஒலி போய்* 
  அடை புடை தழுவி அண்டம் நின்று அதிரும்*  திருவெள்ளியங்குடிஅதுவே. 


  கறவை முன் காத்து கஞ்சனைக் காய்ந்த*  காளமேகத் திரு உருவன்* 
  பறவை முன் உயர்த்து பாற்கடல் துயின்ற*  பரமனார் பள்ளிகொள் கோயில்*

  துறைதுறைதோறும் பொன் மணி சிதறும்*  தொகு திரை மண்ணியின் தென்பால்* 
  செறி மணி மாடக் கொடி கதிர் அணவும்*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.           


  பாரினை உண்டு பாரினை உமிழ்ந்து*  பாரதம் கையெறிந்து*  ஒருகால் 
  தேரினை ஊர்ந்து தேரினைத் துரந்த*  செங்கண்மால் சென்று உறை கோயில்*

  ஏர்நிரை வயலுள் வாளைகள் மறுகி*  எமக்கு இடம் அன்று இது என்று எண்ணி* 
  சீர் மலி பொய்கை சென்று அணைகின்ற*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.    


  காற்றிடைப் பூளை கரந்தென அரந்தை உற*  கடல் அரக்கர் தம் சேனை* 
  கூற்றிடைச் செல்ல கொடுங் கணை துரந்த*  கோல வில் இராமன் தன் கோயில்*

  ஊற்றிடை நின்ற வாழையின் கனிகள்*  ஊழ்த்து வீழ்ந்தன உண்டு மண்டி* 
  சேற்றிடைக் கயல்கள் உகள் திகழ் வயல் சூழ்*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.


  ஒள்ளிய கருமம் செய்வன் என்று உணர்ந்த*  மாவலி வேள்வியில் புக்கு* 
  தெள்ளிய குறள் ஆய் மூவடி கொண்டு*  திக்கு உற வளர்ந்தவன் கோயில்*

  அள்ளி அம் பொழில்வாய் இருந்து வாழ் குயில்கள்*  அரி அரி என்று அவை அழைப்ப* 
  வெள்ளியார் வணங்க விரைந்து அருள்செய்வான்*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.  


  முடி உடை அமரர்க்கு இடர் செய்யும்*  அசுரர் தம் பெருமானை*  அன்று அரி ஆய் 
  மடியிடை வைத்து மார்வம் முன் கீண்ட* மாயனார் மன்னிய கோயில்*

  படியிடை மாடத்து அடியிடைத் தூணில்*  பதித்த பல் மணிகளின் ஒளியால்* 
  விடி பகல் இரவு என்று அறிவு அரிது ஆய*  திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.    


  குடிகுடி ஆகக் கூடி நின்று அமரர்*  குணங்களே பிதற்றி நின்று ஏத்த* 
  அடியவர்க்கு அருளி அரவு-அணைத் துயின்ற*  ஆழியான் அமர்ந்து உறை கோயில்*

  கடிஉடைக் கமலம் அடியிடை மலர*  கரும்பொடு பெருஞ் செந்நெல் அசைய* 
  வடிவுஉடை அன்னம் பெடையொடும் சேரும்*  வயல் வெள்ளியங்குடி அதுவே.


  பண்டு முன் ஏனம் ஆகி அன்று ஒருகால்*  பார் இடந்து எயிற்றினில் கொண்டு* 
  தெண் திரை வருடப் பாற்கடல் துயின்ற*  திருவெள்ளியங்குடியானை*

  வண்டு அறை சோலை மங்கையர் தலைவன்*  மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள்* 
  கொண்டு இவை பாடும் தவம் உடையார்கள்*  ஆள்வர் இக்குரை கடல் உலகே. (2)      


  தீது அறு நிலத்தொடு எரி காலினொடு*  நீர் கெழு விசும்பும் அவை ஆய்* 
  மாசு அறு மனத்தினொடு உறக்கமொடு இறக்கை*  அவை ஆய பெருமான்* 

  தாய் செற உளைந்து தயிர் உண்டு குடம் ஆடு*  தட மார்வர் தகைசேர்* 
  நாதன் உறைகின்ற நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே.   (2)


  உய்யும் வகை உண்டு சொன செய்யில் உலகு ஏழும்*  ஒழியாமை முன நாள்* 
  மெய்யின் அளவே அமுதுசெய்ய வல*  ஐயன்அவன் மேவும் நகர்தான்*

  மைய வரி வண்டு மது உண்டு கிளையோடு*  மலர் கிண்டி அதன்மேல்* 
  நைவளம் நவிற்று பொழில்*  நந்திபுரவிண்ணகரம்நண்ணு மனமே.     


  உம்பர் உலகு ஏழு கடல் ஏழு மலை ஏழும்*  ஒழியாமை முன நாள்* 
  தம் பொன் வயிறு ஆர் அளவும் உண்டு அவை உமிழ்ந்த*  தட மார்வர் தகை சேர்*

  வம்பு மலர்கின்ற பொழில் பைம் பொன் வரு தும்பி மணி*  கங்குல் வயல் சூழ்* 
  நம்பன் உறைகின்ற நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே.


  பிறையின் ஒளி எயிறு இலக முறுகி எதிர் பொருதும் என*  வந்த அசுரர்* 
  இறைகள் அவைநெறுநெறு என வெறியஅவர் வயிறு அழல*  நின்ற பெருமான்*

  சிறை கொள் மயில் குயில் பயில மலர்கள் உக அளி முரல*  அடிகொள் நெடு மா* 
  நறைசெய் பொழில் மழை தவழும்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே      


  மூள எரி சிந்தி முனிவு எய்தி அமர் செய்தும் என*  வந்த அசுரர்* 
  தோளும் அவர் தாளும் முடியோடு பொடி ஆக*  நொடி ஆம் அளவு எய்தான்*

  வாளும் வரி வில்லும் வளை ஆழி கதை சங்கம்*  இவை அம்கை உடையான்* 
  நாளும் உறைகின்ற நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே.     


  தம்பியொடு தாம் ஒருவர் தன் துணைவி காதல்*  துணை ஆக முன நாள்* 
  வெம்பி எரி கானகம் உலாவும் அவர் தாம்*  இனிது மேவும் நகர்தான்*

  கொம்பு குதி கொண்டு குயில் கூவ மயில் ஆலும்*  எழில் ஆர் புறவு சேர்* 
  நம்பி உறைகின்ற நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே      


  தந்தை மனம் உந்து துயர் நந்த இருள் வந்த விறல்*  நந்தன் மதலை* 
  எந்தை இவன் என்று அமரர் கந்த மலர் கொண்டு தொழ*  நின்ற நகர்தான்*

  மந்த முழவு ஓசை மழை ஆக எழு கார்*  மயில்கள் ஆடு பொழில் சூழ்* 
  நந்தி பணிசெய்த நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம்நண்ணு மனமே.   


  எண்ணில் நினைவு எய்தி இனி இல்லை இறை என்று*  முனியாளர் திரு ஆர்* 
  பண்ணில் மலி கீதமொடு பாடி அவர் ஆடலொடு*  கூட எழில் ஆர்*

  மண்ணில் இதுபோல நகர் இல்லை என*  வானவர்கள் தாம் மலர்கள் தூய்* 
  நண்ணி உறைகின்ற நகர்*  நந்திபுரவிண்ணகரம்நண்ணு மனமே.           


  வங்கம் மலி பௌவம்அது மா முகடின் உச்சி புக*  மிக்க பெருநீர்* 
  அங்கம் அழியார் அவனது ஆணை*  தலை சூடும் அடியார் அறிதியேல்*

  பொங்கு புனல் உந்து மணி கங்குல் இருள் சீறும் ஒளி*  எங்கும் உளதால்* 
  நங்கள் பெருமான் உறையும்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணு மனமே.   


  நறை செய் பொழில் மழை தவழும்*  நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணி உறையும்* 
  உறை கொள் புகர் ஆழி சுரி சங்கம்*  அவை அம் கை உடையானை*  ஒளி சேர் 

  கறை வளரும் வேல் வல்ல*  கலியன் ஒலி மாலை இவை ஐந்தும் ஐந்தும்* 
  முறையின் இவை பயில வல அடியவர்கள் கொடுவினைகள்*  முழுது அகலுமே.    


  கிடந்த நம்பி குடந்தை மேவி*  கேழல் ஆய் உலகை 
  இடந்த நம்பி*  எங்கள் நம்பி எறிஞர் அரண் அழியக்*

  கடந்த நம்பி கடி ஆர் இலங்கை*  உலகை ஈர் அடியால்* 
  நடந்த நம்பி நாமம் சொல்லில்*  நமோ நாராயணமே.  


  விடம்தான் உடைய அரவம் வெருவ*  செருவில் முன நாள்*  முன் 
  தடந் தாமரை நீர்ப் பொய்கை புக்கு*  மிக்க தாள் ஆளன்*

  இடந்தான் வையம் கேழல் ஆகி*  உலகை ஈர் அடியால்* 
  நடந்தானுடைய நாமம் சொல்லில்*  நமோ நாராயணமே. 


  பூணாது அனலும்*  தறுகண் வேழம் மறுக*  வளை மருப்பைப் 
  பேணான் வாங்கி*  அமுதம் கொண்ட பெருமான் திரு மார்வன்*

  பாணா வண்டு முரலும் கூந்தல்*  ஆய்ச்சி தயிர் வெண்ணெய்* 
  நாணாது உண்டான் நாமம் சொல்லில்*  நமோ நாராயணமே.  


  கல் ஆர் மதிள் சூழ்*  கச்சி நகருள் நச்சி*  பாடகத்துள் 
  எல்லா உலகும் வணங்க*  இருந்த அம்மான்*  இலங்கைக்கோன்

  வல் ஆள் ஆகம் வில்லால்*  முனிந்த எந்தை*  விபீடணற்கு 
  நல்லானுடைய நாமம் சொல்லில்*  நமோ நாராயணமே.  


  குடையா வரையால்*  நிரை முன் காத்த பெருமான்*  மருவாத 
  விடைதான் ஏழும் வென்றான்*  கோவல் நின்றான்*  தென் இலங்கை

  அடையா அரக்கர் வீயப்*  பொருது மேவி வெம் கூற்றம்* 
  நடையா உண்ணக் கண்டான் நாமம்*  நமோ நாராயணமே.


  கான எண்கும் குரங்கும்*  முசுவும் படையா*  அடல் அரக்கர் 
  மானம் அழித்து நின்ற*  வென்றி அம்மான்*  எனக்கு என்றும்

  தேனும் பாலும் அமுதும் ஆய*  திருமால் திருநாமம்*
  நானும் சொன்னேன் நமரும் உரைமின்*  நமோ நாராயணமே.   


  நின்ற வரையும் கிடந்த கடலும்*  திசையும் இரு நிலனும்* 
  ஒன்றும் ஒழியா வண்ணம் எண்ணி*  நின்ற அம்மானார்*

  குன்று குடையா எடுத்த*  அடிகளுடைய திருநாமம்* 
  நன்று காண்மின் தொண்டீர்! சொன்னேன்*  நமோ நாராயணமே.


  கடுங் கால் மாரி கல்லே பொழிய*  அல்லே எமக்கு என்று 
  படுங்கால்*  நீயே சரண் என்று ஆயர் அஞ்ச அஞ்சாமுன்*

  நெடுங்கால் குன்றம் குடை ஒன்று ஏந்தி*  நிரையைச் சிரமத்தால்* 
  நடுங்கா வண்ணம் காத்தான் நாமம்*  நமோ நாராயணமே.       


  பொங்கு புணரிக் கடல் சூழ் ஆடை*  நில மா மகள் மலர் மா 
  மங்கை*  பிரமன் சிவன் இந்திரன்*  வானவர் நாயகர் ஆய*

  எங்கள் அடிகள் இமையோர்*  தலைவருடைய திருநாமம்*
  நங்கள் வினைகள் தவிர உரைமின்*  நமோ நாராயணமே.        


  வாவித் தடம் சூழ் மணி முத்தாற்று*  நறையூர் நெடுமாலை* 
  நாவில் பரவி நெஞ்சில் கொண்டு*  நம்பி நாமத்தை*

  காவித் தடங் கண் மடவார் கேள்வன்*  கலியன் ஒலி மாலை* 
  மேவிச் சொல்ல வல்லார் பாவம்*  நில்லா வீயுமே.        


  பெரும் புறக்கடலை அடல்ஏற்றினை*  பெண்ணை ஆணை எண்இல் முனிவர்க்குஅருள்- 
  தரும்தவத்தை முத்தின் திரள் கோவையை*  பத்தர் ஆவியை நித்திலத் தொத்தினை*

  அரும்பினை அலரை அடியேன் மனத்துஆசையை*  அமுதம் பொதிஇன் சுவைக்* 
  கரும்பினை கனியை சென்று நாடி*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*   


  மெய்ந்நலத் தவத்தை திவத்தைத் தரும்*  மெய்யை பொய்யினை கையில் ஓர்' சங்குஉடை* 
  மைந்நிறக்கடலை கடல் வண்ணனை*  மாலை- ஆல்இலைப் பள்ளி கொள் மாயனை*

  நென்னலை பகலை இற்றை நாளினை*  நாளை ஆய் வரும் திங்களை ஆண்டினை* 
  கன்னலை கரும்பினிடைத் தேறலை*  கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே*  


  எங்களுக்கு அருள் செய்கின்ற ஈசனை*  வாசவார் குழலாள் மலைமங்கை தன்- 
  பங்கனைப்*  பங்கில் வைத்து உகந்தான் தன்னை*  பான்மையை பனி மா மதியம் தவழ்* 

  மங்குலை சுடரை வடமாமலை-  உச்சியை நச்சி நாம் வணங்கப்படும்- 
  கங்குலை*  பகலை சென்று நாடி*  கண்ண மங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே*  


  பேய்முலைத்தலை நஞ்சுஉண்ட பிள்ளையை*  தெள்ளியார் வணங்கப்படும் தேவனை* 
  மாயனை மதிள் கோவல்இடைகழி*  மைந்தனை அன்றி அந்தணர் சிந்தையுள்*

  ஈசனை இலங்கும் சுடர்ச் சோதியை*  எந்தையை எனக்கு எய்ப்பினில் வைப்பினை* 
  காசினை மணியை சென்று நாடி*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*


  ஏற்றினை இமயத்துள் எம் ஈசனை*  இம்மையை மறுமைக்கு மருந்தினை,* 
  ஆற்றலை அண்டத்து அப்புறத்து உய்த்திடும்  ஐயனை*  கையில்ஆழி ஒன்றுஏந்திய   

  கூற்றினை*  குரு மாமணிக் குன்றினை  நின்றவூர் நின்ற நித்திலத் தொத்தினை* 
  காற்றினை புனலை சென்று நாடி*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*   


  துப்பனை துரங்கம் படச்சீறிய தோன்றலை*  சுடர் வான் கலன் பெய்தது ஓர் 
  செப்பினை*  திருமங்கை மணாளனை*  தேவனை திகழும் பவளத்துஒளி 

  ஒப்பனை*  உலகுஏழினை ஊழியை*  ஆழிஏந்திய கையனை அந்தணர் 
  கற்பினை*  கழுநீர் மலரும் வயல்*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*


  திருத்தனை திசை நான்முகன் தந்தையை*  தேவ தேவனை மூவரில் முன்னிய 
  விருத்தனை*  விளங்கும் சுடர்ச் சோதியை*  விண்ணை மண்ணினை கண்ணுதல் கூடிய

  அருத்தனை*  அரியை பரிகீறிய  அப்பனை*  அப்பில்ஆர் அழல்ஆய் நின்ற 
  கருத்தனை* களி வண்டுஅறையும் பொழில்*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*


  வெம்சினக் களிற்றை விளங்காய் விழக்*  கன்று வீசிய ஈசனை*  பேய்மகள்- 
  துஞ்ச நஞ்சு சுவைத்துஉண்ட தோன்றலை*  தோன்றல் வாள்அரக்கன் கெடத் தோன்றிய-

  நஞ்சினை*  அமுதத்தினை நாதனை*   நச்சுவார் உச்சிமேல் நிற்கும் நம்பியை* 
  கஞ்சனைத் துஞ்ச வஞ்சித்த வஞ்சனை*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*


  பண்ணினை பண்ணில் நின்றதுஓர் பான்மையை*  பாலுள் நெய்யினை மால்உருஆய் நின்ற- 
  விண்ணினை*  விளங்கும் சுடர்ச் சோதியை*  வேள்வியை விளக்கின்ஒளி தன்னை*

  மண்ணினை மலையை அலை நீரினை*  மாலை மாமதியை மறையோர் தங்கள்- 
  கண்ணினை*  கண்கள் ஆரளவும் நின்று*  கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே*  


  கண்ணமங்கையுள் கண்டு கொண்டேன் என்று*  காதலால் கலி கன்றி உரைசெய்த* 
  வண்ண ஒண்தமிழ் ஒன்பதோடு ஒன்றுஇவை*  வல்லர்ஆய் உரைப்பார் மதியம் தவழ்*

  விண்ணில் விண்ணவர்ஆய் மகிழ்வு எய்துவர்*  மெய்ம்மை சொல்லில் வெண்சங்கம் ஒன்றுஏந்திய -
  கண்ண!*  நின் தனக்கும் குறிப்புஆகில்-  கற்கலாம்*  கவியின் பொருள் தானே*   (2)


  வண்டுஆர்பூ மாமலர் மங்கை*  மணநோக்கம் 
  உண்டானே*  உன்னை உகந்துஉகந்து*  உன்தனக்கே

  தொண்டுஆனேற்கு*  என்செய்கின்றாய் சொல்லு நால்வேதம்
  கண்டானே*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!  (2)


  பெருநீரும் விண்ணும்*  மலையும் உலகுஏழும்* 
  ஒருதாரா நின்னுள் ஒடுக்கிய*  நின்னை அல்லால்*

  வருதேவர் மற்றுஉளர் என்று*  என்மனத்து இறையும்-
  கருதேன்நான்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  மற்றும் ஓர்தெய்வம் உளதுஎன்று*  இருப்பாரோடு-
  உற்றிலேன்*  உற்றதும்*  உன்அடியார்க்கு அடிமை*

  மற்றுஎல்லாம் பேசிலும்*  நின்திரு எட்டுஎழுத்தும்-
  கற்று நான் கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!  (2)


  பெண்ஆனாள்*  பேர்இளங் கொங்கையின்ஆர் அழல்போல்,*
  உண்ணா நஞ்சு உண்டு உகந்தாயை*  உகந்தேன்நான்*

  மண்ஆளா! வாள்நெடுங் கண்ணி*  மதுமலராள்-
  கண்ணாளா*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  பெற்றாரும் சுற்றமும்*  என்று இவை பேணேன்நான்* 
  மற்றுஆரும் பற்றுஇலேன்*  ஆதலால் நின்அடைந்தேன்*

  உற்றான்என்று உள்ளத்து வைத்து*  அருள் செய்கண்டாய்,*
  கற்றார்சேர்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  ஏத்திஉன் சேவடி*  எண்ணி இருப்பாரைப்*
  பார்த்திருந்து அங்கு*  நமன்தமர் பற்றாது*

  சோத்தம் நாம் அஞ்சுதும் என்று*  தொடாமைநீ,-
  காத்திபோல்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  வெள்ளைநீர் வெள்ளத்து*  அணைந்த அரவுஅணைமேல்*
  துள்ளுநீர் மெள்ளத்*  துயின்ற பெருமானே* 

  வள்ளலே! உன்தமர்க்கு என்றும்*  நமன்தமர்-
  கள்ளர்போல்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  மாண்ஆகி*  வையம் அளந்ததுவும், வாள் அவுணன்*
  பூண்ஆகம் கீண்டதுவும்*  ஈண்டு நினைந்துஇருந்தேன்*

  பேணாத வல்வினையேன்*  இடர் எத்தனையும்-
  காணேன்நான்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!        


  நாட்டினாய் என்னை*  உனக்குமுன் தொண்டுஆக* 
  மாட்டினேன் அத்தனையே கொண்டு*  என் வல்வினையை*

  பாட்டினால் உன்னை*  என் நெஞ்சத்து இருந்தமை-
  காட்டினாய்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே!


  கண்டசீர்க்*  கண்ணபுரத்து உறை அம்மானை* 
  கொண்டசீர்த் தொண்டன்*  கலியன் ஒலிமாலை*

  பண்டமாய்ப் பாடும்*  அடியவர்க்கு எஞ்ஞான்றும்*
  அண்டம்போய் ஆட்சி*  அவர்க்கு அது அறிந்தோமே.   (2)


  எங்கள் எம்இறை எம்பிரான்*  இமையோர்க்கு நாயகன்,*  ஏத்து அடியவர்-
  தங்கள் தம்மனத்துப்*  பிரியாது அருள்புரிவான்,*

  பொங்கு தண்அருவி புதம்செய்ய*  பொன்களே சிதற இலங்குஒளி,*
  செங்கமலம் மலரும்*  திருக்கோட்டியூரானே.   ,


  எவ்வநோய் தவிர்ப்பான்*  எமக்குஇறை இன்நகைத் துவர்வாய்,*  நிலமகள்--
  செவ்வி தோய வல்லான்*  திருமா மகட்குஇனியான்,*

  மௌவல் மாலை வண்டுஆடும்*  மல்லிகை மாலையொடும் அணைந்த,*  மாருதம்-
  தெய்வம் நாறவரும்*  திருக்கோட்டியூரானே. 


  வெள்ளியான் கரியான்*  மணிநிற வண்ணன் விண்ணவர் தமக்குஇறை,*  எமக்கு-
  ஒள்ளியான் உயர்ந்தான்*  உலகுஏழும் உண்டு உமிழ்ந்தான்,*

  துள்ளுநீர் மொண்டு கொண்டு*  சாமரைக் கற்றை சந்தனம் உந்தி வந்துஅசை,* 
  தெள்ளுநீர்ப் புறவில்*  திருக்கோட்டியூரானே.


  ஏறும் ஏறி இலங்கும்ஒண் மழுப்பற்றும்*  ஈசற்கு இசைந்து,*  உடம்பில் ஓர்-
  கூறுதான் கொடுத்தான்*  குலமாமகட்கு இனியான்,*

  நாறு செண்பகம் மல்லிகை மலர்புல்கி*  இன்இள வண்டு,*  நல்நறும்-
  தேறல்வாய் மடுக்கும்*  திருக்கோட்டியூரானே. 


  வங்க மாகடல் வண்ணன்*  மாமணி வண்ணன் விண்ணவர் கோன்*  மதுமலர்த்
  தொங்கல் நீள்முடியான்*  நெடியான் படிகடந்தான்,*

  மங்குல் தோய்மணி மாட வெண்கொடி*  மாகம்மீது உயர்ந்துஏறி,*  வான்உயர்-
  திங்கள் தான்அணவும்*  திருக்கோட்டியூரானே.  


  காவலன் இலங்கைக்கு இறைகலங்க*  சரம் செல உய்த்து,*  மற்றுஅவன்-
  ஏவலம் தவிர்த்தான்*  என்னை ஆளுடை எம்பிரான்,*

  நாவலம் புவிமன்னர் வந்து வணங்க*  மால் உறைகின்றது இங்குஎன,* 
  தேவர் வந்துஇறைஞ்சும்*  திருக்கோட்டியூரானே. 


  கன்று கொண்டு விளங்கனி எறிந்து*  ஆநிரைக்கு அழிவுஎன்று,*  மாமழை-
  நின்று காத்துஉகந்தான்*  நிலமாமகட்கு இனியான்,*

  குன்றின் முல்லையின் வாசமும்*  குளிர்மல்லிகை மணமும் அளைந்து,*  இளம்-
  தென்றல் வந்துஉலவும்*  திருக்கோட்டியூரானே.  


  பூங்குருந்து ஒசித்து ஆனைகாய்ந்து*  அரிமாச் செகுத்து,*  அடியேனை ஆள்உகந்து- 
  ஈங்கு என்னுள் புகுந்தான்*  இமையோர்கள் தம் பெருமான்,*

  தூங்கு தண்பலவின்கனி*  தொகுவாழையின் கனியொடு மாங்கனி*
  தேங்கு தண்புனல் சூழ்*  திருக்கோட்டியூரானே.


  கோவைஇன் தமிழ் பாடுவார்*  குடம்ஆடுவார் தட மாமலர்மிசை,*
  மேவும் நான்முகனில்*  விளங்கு புரிநூலர்,* 

  மேவும் நான்மறை வாணர்*  ஐவகை வேள்வி ஆறுஅங்கம் வல்லவர் தொழும்,*
  தேவ தேவபிரான்*  திருக்கோட்டியூரானே.    


  ஆலும்மா வலவன் கலிகன்றி*  மங்கையர் தலைவன்*  அணிபொழில்- 
  சேல்கள் பாய்கழனித்*  திருக்கோட்டியூரானை,*

  நீல மாமுகில் வண்ணனை*  நெடுமாலை இன்தமிழால் நினைந்த,*  இந்-
  நாலும் ஆறும் வல்லார்க்கு*  இடம்ஆகும் வான்உலகே.    (2)


  திருத்தாய் செம்போத்தே,!*  
  திருமாமகள் தன்கணவன்,*

  மருத்தார் தொல்புகழ்*  மாதவனை வர*  
  திருத்தாய் செம்போத்தே!  (2)


  கரையாய் காக்கைப்பிள்ளாய்,*  
  கருமாமுகில் போல்நிறத்தன்,*

  உரைஆர் தொல்புகழ்*  உத்தமனை வர*  
  கரையாய் காக்கைப்பிள்ளாய்!  


  கூவாய் பூங்குயிலே,* 
  குளிர்மாரி தடுத்துஉகந்த*

  மாவாய் கீண்ட*  மணிவண்ணனை வர,*
  கூவாய் பூங்குயிலே!


  கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி,* 
  குடம்ஆடி உலகுஅளந்த,*

  மட்டுஆர் பூங்குழல்*  மாதவனை வர,*
  கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி!  


  சொல்லாய் பைங்கிளியே,* 
  சுடர்ஆழி வலன்உயர்த்த,*

  மல்ஆர் தோள்*  வட வேங்கடவனைவர,*
  சொல்லாய் பைங்கிளியே!  (2) 


  கோழி கூஎன்னுமால்,* 
  தோழி! நான்என்செய்கேன்,*

  ஆழி வண்ணர்*  வரும்பொழுது ஆயிற்று*
  கோழி கூஎன்னுமால். 


  காமற்கு என்கடவேன்,*
  கருமாமுகில் வண்ணற்குஅல்லால்,*

  பூமேல் ஐங்கணை*  கோத்துப் புகுந்துஎய்ய,*
  காமற்கு என்கடவேன்!


  இங்கே போதும்கொலோ,*
  இனவேல்நெடுங் கண்களிப்ப,*

  கொங்குஆர் சோலைக்*  குடந்தைக் கிடந்தமால்,*
  இங்கே போதும்கொலோ!  (2) 


  இன்னார் என்றுஅறியேன்,* 
  அன்னே! ஆழியொடும்,*

  பொன்ஆர் சார்ங்கம் உடைய அடிகளை,*
  இன்னார் என்றுஅறியேன்.   (2)  


  தொண்டீர் பாடுமினோ,* 
  சுரும்புஆர்பொழில் மங்கையர்கோன்,* 

  ஒண்தார் வேல்கலியன் ஒலி மாலைகள்,*
  தொண்டீர்! பாடுமினோ  (2)