பிரபந்த தனியன்கள்

நேரிசை வெண்பா
வாழிபரகாலன் வாழிகலிகன்றி*
வாழிகுறையலூர் வாழ்வேந்தன்*
வாழியரோ மாயோனை வாழ்வலியால் மந்திரங்கொள்* 
மங்கையர்கோன் நூயோன் சுடர்மானவேல்.
கட்டளைக் கலித்துறை
நெஞ்சுக்கிருள்கடிதீபம் அடங்கா நெடும்பிறவி*
நஞ்சுக்கு நல்லவமுதம் தமிழ நன்னூல் துறைகள்*
அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆரணசாரம் பரசமயப்*
பஞ்சுக்கனலின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே.
நேரிசை வெண்பா 
எங்கள்கதியே! இராமானுசமுனியே!*
சங்கைகெடுத்தாண்ட தவராசா*
பொங்குபுகழ் மங்கையர்கோனீந்த மறையாயிரமனைத்தும்*
தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா.

   பாசுரங்கள்


  ஏனம் முன் ஆகி இரு நிலம் இடந்து*  அன்று இணை அடி இமையவர் வணங்க* 
  தானவன் ஆகம் தரணியில் புரளத்*  தடஞ் சிலை குனித்த என் தலைவன்*

  தேன் அமர் சோலைக் கற்பகம் பயந்த*  தெய்வ நல் நறு மலர் கொணர்ந்து* 
  வானவர் வணங்கும் கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.  (2)   


  கானிடை உருவை சுடு சரம் துரந்து*  கண்டு முன் கொடுந் தொழில் உரவோன்* 
  ஊன் உடை அகலத்து அடு கணை குளிப்ப*  உயிர் கவர்ந்து உகந்த எம் ஒருவன்* 

  தேன் உடைக் கமலத்து அயனொடு தேவர்*  சென்று சென்று இறைஞ்சிட*
  பெருகு வானிடை முது நீர்க் கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.   


  இலங்கையும் கடலும் அடல் அரும் துப்பின்*  இரு நிதிக்கு இறைவனும்*
  அரக்கர் குலங்களும் கெட முன் கொடுந் தொழில் புரிந்த கொற்றவன்*  கொழுஞ் சுடர் சுழன்ற* 

  விலங்கலில் உரிஞ்சி மேல்நின்ற விசும்பில்*  வெண் துகில் கொடி என விரிந்து* 
  வலம் தரு மணி நீர்க் கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.       


  துணிவு இனி உனக்குச் சொல்லுவன் மனமே!*  தொழுது எழு தொண்டர்கள் தமக்குப்* 
  பிணி ஒழித்து அமரர் பெரு விசும்பு அருளும்*  பேர் அருளாளன் எம் பெருமான்* 

  அணி மலர்க் குழலார் அரம்பையர் துகிலும்*  ஆரமும் வாரி வந்து*
  அணி நீர் மணி கொழித்து இழிந்த கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.        


  பேய் இடைக்கு இருந்து வந்த மற்று அவள் தன்*  பெரு முலை சுவைத்திட*
  பெற்ற தாய் இடைக்கு இருத்தல் அஞ்சுவன் என்று தளர்ந்திட*  வளர்ந்த என் தலைவன்*

  சேய் முகட்டு உச்சி அண்டமும் சுமந்த*  செம்பொன் செய் விலங்கலில் இலங்கு,* 
  வாய் முகட்டு இழிந்த கங்கையின் கரைமேல்,*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே


  தேர் அணங்கு அல்குல் செழுங் கயல் கண்ணி திறத்து*  ஒரு மறத் தொழில் புரிந்து* 
  பார் அணங்கு இமில் ஏறு ஏழும் முன் அடர்த்த*  பனி முகில் வண்ணன் எம் பெருமான்

  காரணம் தன்னால் கடும் புனல் கயத்த*  கரு வரை பிளவு எழக் குத்தி* 
  வாரணம் கொணர்ந்த கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.


  வெம் திறல் களிறும் வேலைவாய் அமுதும்*  விண்ணொடு விண்ணவர்க்கு அரசும்* 
  இந்திரற்கு அருளி எமக்கும் ஈந்தருளும்*  எந்தை எம் அடிகள் எம் பெருமான்*

  அந்தரத்து அமரர் அடி இணை வணங்க*  ஆயிரம் முகத்தினால் அருளி* 
  மந்தரத்து இழிந்த கங்கையின் கரைமேல்* வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.  


  மான் முனிந்து ஒரு கால் வரி சிலை வளைத்த*  மன்னவன் பொன் நிறத்து உரவோன்* 
  ஊன் முனிந்து அவனது உடல் இரு பிளவா*  உகிர் நுதி மடுத்து அயன் அரனைத்* 

  தான் முனிந்து இட்ட*  வெம் திறல் சாபம் தவிர்த்தவன்*
  தவம்புரிந்து உயர்ந்த மா முனி கொணர்ந்த கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 


  கொண்டல் மாருதங்கள் குல வரை தொகு நீர்க்*  குரை கடல் உலகு உடன் அனைத்தும்* 
  உண்ட மா வயிற்றோன் ஒண் சுடர் ஏய்ந்த*  உம்பரும் ஊழியும் ஆனான்* 

  அண்டம் ஊடு அறுத்து அன்று அந்தரத்து இழிந்து*  அங்கு அவனியாள் அலமரப்*
  பெருகும் மண்டு மா மணி நீர்க் கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 


  வரும் திரை மணி நீர்க் கங்கையின் கரைமேல்*  வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானை* 
  கருங் கடல் முந்நீர் வண்ணனை எண்ணி*  கலியன் வாய் ஒலிசெய்த பனுவல்* 

  வரம்செய்த ஐந்தும் ஐந்தும் வல்லார்கள்*  வானவர் உலகு உடன் மருவி* 
  இருங் கடல் உலகம் ஆண்டு வெண் குடைக் கீழ்*  இமையவர் ஆகுவர் தாமே. (2)


  அன்று ஆயர் குலக் கொடியோடு*  அணி மாமலர் மங்கையொடு அன்பு அளவி*  
  அவுணர்க்கு என்றானும் இரக்கம் இலாதவனுக்கு*  உறையும் இடம் ஆவது*

  இரும் பொழில் சூழ் நன்று ஆய புனல் நறையூர் திருவாலி குடந்தை*  தடம் திகழ் கோவல்நகர்* 
  நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தாற்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே.


  காண்டாவனம் என்பது ஓர் காடு*  அமரர்க்கு அரையன்னது கண்டு அவன் நிற்க*
  முனே மூண்டு ஆர் அழல் உண்ண முனிந்ததுவும் அது அன்றியும்* முன் உலகம் பொறை தீர்த்து ஆண்டான்*

  அவுணன் அவன் மார்வு அகலம் உகிரால் வகிர் ஆக முனிந்து*  அரியாய்  நீண்டான்* 
  குறள் ஆகி நிமிர்ந்தவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே*  


  அலம் மன்னும் அடல் சுரி சங்கம் எடுத்து*  அடல் ஆழியினால் அணி ஆர் உருவில்* 
  புலம் மன்னும் வடம் புனை கொங்கையினாள்*  பொறை தீர முன் ஆள் அடு வாள் அமரில்* 

  பல மன்னர் பட சுடர் ஆழியினைப்*  பகலோன் மறையப் பணிகொண்டு அணிசேர்* 
  நில மன்னனும் ஆய் உலகு ஆண்டவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே.


  தாங்காதது ஓர் ஆள் அரி ஆய்*  அவுணன் தனை வீட முனிந்து அவனால் அமரும்* 
  பூங் கோதையர் பொங்கு எரி மூழ்க விளைத்து அது அன்றியும்*  வென்றி கொள் வாள் அமரில்*

  பாங்கு ஆக முன் ஐவரொடு அன்பு அளவி*  பதிற்றைந்து இரட்டிப் படை வேந்தர் பட* 
  நீங்காச் செருவில் நிறை காத்தவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே.      


  மாலும் கடல் ஆர மலைக் குவடு இட்டு*  அணை கட்டி வரம்பு உருவ*
  மதி சேர் கோல மதிள் ஆய இலங்கை கெட*  படை தொட்டு ஒருகால் அமரில் அதிர*

  காலம் இது என்று அயன் வாளியினால்*  கதிர் நீள் முடி பத்தும் அறுத்து அமரும்* 
  நீல முகில் வண்ணன் எமக்கு இறைவற்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே.   


  பார் ஆர் உலகும் பனி மால் வரையும்*  கடலும் சுடரும் இவை உண்டும்*
  எனக்கு ஆராது என நின்றவன் எம் பெருமான்*  அலை நீர் உலகுக்கு அரசு ஆகிய*

  அப் பேரானை முனிந்த முனிக்கு அரையன்*  பிறர் இல்லை நுனக்கு எனும் எல்லையினான்* 
  நீர் ஆர் பெயரான் நெடுமால் அவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே. 


  புகர் ஆர் உரு ஆகி முனிந்தவனைப்*  புகழ் வீட முனிந்து உயிர் உண்டு*
  அசுரன் நகர் ஆயின பாழ்பட நாமம் எறிந்து அது அன்றியும்*  வென்றி கொள் வாள் அவுணன்* 

  பகராதவன் ஆயிரம் நாமம்*  அடிப் பணியாதவனை பணியால் அமரில்* 
  நிகர் ஆயவன் நெஞ்சு இடந்தான் அவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே. 


  பிச்சச் சிறு பீலி பிடித்து*  உலகில் பிணம் தின் மடவார் அவர் போல்* 
  அங்ஙனே அச்சம் இலர் நாண் இலர் ஆதன்மையால்*  அவர் செய்கை வெறுத்து அணி மா மலர் தூய்*

  நச்சி நமனார் அடையாமை*  நமக்கு அருள்செய் என உள் குழைந்து ஆர்வமொடு* 
  நிச்சம் நினைவார்க்கு அருள்செய்யும் அவற்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே. 


  பேசும் அளவு அன்று இது வம்மின்*  நமர் பிறர் கேட்பதன் முன் பணிவார் வினைகள்* 
  நாசம் அது செய்திடும் ஆதன்மையால்*  அதுவே நமது உய்விடம் நாள்மலர்மேல்*

  வாசம் அணி வண்டு அறை பைம் புறவின்*  மனம் ஐந்தொடு நைந்து உழல்வார்*
  மதிஇல் நீசர் அவர் சென்று அடையாதவனுக்கு இடம்*  மா மலை ஆவது நீர்மலையே. 


  நெடுமால் அவன் மேவிய நீர்மலைமேல்*  நிலவும் புகழ் மங்கையர் கோன்*
  அமரில் கட மா களி யானை வல்லான்*  கலியன் ஒலி செய் தமிழ் மாலை வல்லார்க்கு*

  உடனே விடும் மால் வினை*  வேண்டிடில் மேல் உலகும் எளிது ஆயிடும் அன்றி இலங்கு ஒலி சேர்* 
  கொடு மா கடல் வையகம் ஆண்டு*  மதிக் குடை மன்னவர் ஆய் அடி கூடுவரே. (2)


  ஒரு குறள் ஆய் இரு நிலம் மூவடி மண் வேண்டி*  உலகு அனைத்தும் ஈர் அடியால் ஒடுக்கி*
  ஒன்றும் தருக எனா மாவலியைச் சிறையில் வைத்த*  தாடாளன் தாள் அணைவீர்*

  தக்க கீர்த்தி அரு மறையின் திரள் நான்கும் வேள்வி ஐந்தும்*  அங்கங்கள் அவை ஆறும் இசைகள் ஏழும்* 
  தெருவில் மலி விழா வளமும் சிறக்கும் காழிச்*  சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே. (2) 


  நான்முகன் நாள் மிகைத் தருக்கை இருக்கு வாய்மை*  நலம் மிகு சீர் உரோமசனால் நவிற்றி*
  நக்கன் ஊன்முகம் ஆர் தலை ஓட்டு ஊண் ஒழித்த எந்தை*  ஒளி மலர்ச் சேவடி அணைவீர்*

  உழு சே ஓடச் சூல் முகம் ஆர் வளை அளைவாய் உகுத்த முத்தைத்*  தொல் குருகு சினை எனச் சூழ்ந்து இயங்க*
  எங்கும் தேன் முகம் ஆர் கமல வயல் சேல் பாய்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.


  வை அணைந்த நுதிக் கோட்டு வராகம் ஒன்று ஆய்*  மண் எல்லாம் இடந்து எடுத்து மதங்கள் செய்து* 
  நெய் அணைந்த திகிரியினால் வாணன் திண் தோள்*  நேர்த்தவன் தாள் அணைகிற்பீர்*

  நெய்தலோடு மை அணைந்த குவளைகள் தம் கண்கள் என்றும்*  மலர்க் குமுதம் வாய் என்றும் கடைசிமார்கள்* 
  செய் அணைந்து களை களையாது ஏறும்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.


  பஞ்சிய மெல் அடிப் பின்னைதிறத்து*  முன் நாள் பாய் விடைகள் ஏழ் அடர்த்து பொன்னன் பைம் பூண்* 
  நெஞ்சு இடந்து குருதி உக உகிர் வேல் ஆண்ட*  நின்மலன் தாள் அணைகிற்பீர்*

  நீலம் மாலைத் தஞ்சு உடைய இருள் தழைப்ப தரளம் ஆங்கே*  தண் மதியின் நிலாக் காட்ட பவளம் தன்னால்* 
  செஞ் சுடர் வெயில் விரிக்கும் அழகு ஆர்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.


  தெவ் ஆய மற மன்னர் குருதி கொண்டு*  திருக் குலத்தில் இறந்தோர்க்குத் திருத்திசெய்து* 
  வெவ் வாய மா கீண்டு வேழம் அட்ட*  விண்ணவர் கோன் தாள் அணைவீர்*

  விகிர்த மாதர் அவ் ஆய வாள் நெடுங் கண் குவளை காட்ட*  அரவிந்தம் முகம் காட்ட அருகே ஆம்பல்* 
  செவ் வாயின் திரள் காட்டும் வயல் சூழ்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.   


  பைங் கண் விறல் செம் முகத்து வாலி மாள*  படர் வனத்துக் கவந்தனொடும் படை ஆர் திண் கை* 
  வெம் கண் விறல் விராதன் உக வில் குனித்த*  விண்ணவர் கோன் தாள் அணைவீர்* 

  வெற்புப்பாலும துங்க முக மாளிகை மேல் ஆயம் கூறும்*  துடி இடையார் முகக் கமலச் சோதி தன்னால்* 
  திங்கள் முகம் பனி படைக்கும் அழகு ஆர்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.


  பொரு இல் வலம் புரி அரக்கன் முடிகள் பத்தும்*  புற்று மறிந்தன போலப் புவிமேல் சிந்த* 
  செருவில் வலம் புரி சிலைக் கை மலைத் தோள் வேந்தன்*  திருவடி சேர்ந்து உய்கிற்பீர்*

  திரை நீர்த் தெள்கி மருவி வலம்புரி கைதைக் கழி ஊடு ஆடி*  வயல் நண்ணி மழை தரு நீர் தவழ் கால் மன்னி* 
  தெருவில் வலம்புரி தரளம் ஈனும்*  காழிச் சீராமவிண்ணகரே சேர்மின் நீரே.         


  பட்டு அரவு ஏர் அகல் அல்குல் பவளச் செவ் வாய்*  பணை நெடுந் தோள் பிணை நெடுங்கண் பால்ஆம் இன்சொல்* 
  மட்டு அவிழும் குழலிக்கா வானோர் காவின்*  மரம் கொணர்ந்தான் அடி அணைவீர்*

  அணில்கள் தாவ நெட்டு இலைய கருங் கமுகின் செங்காய்வீழ*  நீள் பலவின் தாழ் சினையில் நெருங்கு*
  பீனத்தெட்டபழம் சிதைந்து மதுச் சொரியும்*  காழிச்சீராம விண்ணகரே சேர்மின் நீரே. 


  பிறைதங்கு சடையானை வலத்தே வைத்து*  பிரமனைத் தன் உந்தியிலே தோற்றுவித்து* 
  கறைதங்கு வேல்தடங்கண் திருவைமார்பில்*  கலந்தவன் தாள்அணைகிற்பீர்*

  கழுநீர்கூடி துறைதங்கு கமலத்துத்துயின்று*  கைதைத் தோடுஆரும் பொதிசோற்றுச் சுண்ணம்நண்ணி* 
  சிறைவண்டு களிபாடும் வயல்சூழ்*  காழிச்சீராம விண்ணகரே சேர்மின்நீரே.    


  செங்கமலத்து அயன்அனைய மறையோர்*  காழிச் சீராமவிண்ணகர் என்செஙகண்மாலை* 
  அம்கமலத் தடவயல்சூழ் ஆலிநாடன்*  அருள்மாரி அரட்டுஅமுக்கி அடையார்சீயம்*

  கொங்குமலர்க் குழலியர்வேள் மங்கைவேந்தன்*  கொற்றவேல் பரகாலன் கலியன் சொன்ன* 
  சங்கமுகத் தமிழ்மாலை பத்தும் வல்லார்*  தடங்கடல்சூழ் உலகுக்குத் தலைவர் தாமே. (2) 


  மாற்றரசர் மணி முடியும் திறலும் தேசும்*  மற்று அவர்தம் காதலிமார் குழையும்*
  தந்தை  கால் தளையும் உடன் கழல வந்து தோன்றி*  கத நாகம் காத்து அளித்த கண்ணர் கண்டீர்*

  நூற்றிதழ் கொள் அரவிந்தம் நுழைந்த பள்ளத்து*  இளங் கமுகின் முது பாளை பகு வாய் நண்டின்* 
  சேற்று அளையில் வெண் முத்தம் சிந்தும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. (2)


  பொற்றொடித் தோள் மட மகள் தன் வடிவு கொண்ட*  பொல்லாத வன் பேய்ச்சி கொங்கை வாங்கி* 
  பெற்று எடுத்த தாய்போல மடுப்ப*  ஆரும் பேணா நஞ்சு உண்டு உகந்த பிள்ளை கண்டீர்*

  நெல் தொடுத்த மலர் நீலம் நிறைந்த சூழல்*  இருஞ் சிறைய வண்டு ஒலியும் நெடுங்கணார்தம்* 
  சிற்றடிமேல் சிலம்பு ஒலியும் மிழற்றும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என்செங்கண் மாலே.


  படல் அடைத்த சிறு குரம்பை நுழைந்து புக்கு*  பசு வெண்ணெய் பதம் ஆர பண்ணை முற்றும்* 
  அடல் அடர்த்த வேல் கணார் தோக்கை பற்றி*  அலந்தலைமை செய்து உழலும் ஐயன் கண்டீர்*

  மடல் எடுத்த நெடுந் தெங்கின் பழங்கள் வீழ*  மாங்கனிகள் திரட்டு உருட்டாவரு நீர்ப் பொன்னி* 
  திடல் எடுத்து மலர் சுமந்து அங்கு இழியும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே* 


  வார் ஆரும் முலை மடவாள் பின்னைக்கு ஆகி*  வளை மருப்பின் கடுஞ் சினத்து வன் தாள் ஆர்ந்த* 
  கார் ஆர் திண் விடை அடர்த்து வதுவை ஆண்ட*  கரு முகில்போல் திரு நிறத்து என் கண்ணர் கண்டீர்*

  ஏர் ஆரும் மலர்ப் பொழில்கள் தழுவி எங்கும்*  எழில் மதியைக் கால் தொடர விளங்கு சோதிச்* 
  சீர் ஆரும் மணி மாடம் திகழும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே.


  கலை இலங்கும் அகல் அல்குல் கமலப் பாவை*  கதிர் முத்த வெண் நகையாள் கருங் கண் ஆய்ச்சி* 
  முலை இலங்கும் ஒளி மணிப் பூண் வடமும் தேய்ப்ப*  மூவாத வரை நெடுந் தோள் மூர்த்தி கண்டீர்* 

  மலை இலங்கு நிரைச் சந்தி மாட வீதி*  ஆடவரை மட மொழியார் முகத்து*  இரண்டு 
  சிலை விலங்கி மனம் சிறை கொண்டு இருக்கும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என்செங்கண்மாலே.   


  தான்போலும் ஏன்று எழுந்தான் தரணியாளன்*  அது கண்டு தரித்திருப்பான் அரக்கர் தங்கள்*    
  கோன்போலும் ஏன்று எழுந்தான் குன்றம் அன்ன*  இருபது தோள் உடன் துணித்த ஒருவன் கண்டீர்*

  மான்போலும் மென் நோக்கின் செய்ய வாயார்*  மரகதம்போல் மடக் கிளியைக் கைமேல் கொண்டு* 
  தேன்போலும் மென் மழலை பயிற்றும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே.


  பொங்கு இலங்கு புரி நூலும் தோலும் தாழப்*  பொல்லாத குறள் உரு ஆய் பொருந்தா வாணன்* 
  மங்கலம் சேர் மறை வேள்வி-அதனுள் புக்கு*  மண் அகலம் குறை இரந்த மைந்தன் கண்டீர்*

  கொங்கு அலர்ந்த மலர்க் குழலார் கொங்கை தோய்ந்த*  குங்குமத்தின் குழம்பு அளைந்த கோலம்தன்னால்* 
  செங் கலங்கல் வெண் மணல்மேல் தவழும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே.


  சிலம்பின் இடைச் சிறு பரல்போல் பெரிய மேரு*  திருக் குளம்பில் கணகணப்ப திரு ஆகாரம் குலுங்க*
  நிலமடந்தைதனை இடந்து புல்கிக்*  கோட்டிடை வைத்தருளிய எம் கோமான் கண்டீர்* 

  இலங்கிய நால் மறை அனைத்தும் அங்கம் ஆறும்*  ஏழ் இசையும் கேள்விகளும் எண் திக்கு எங்கும்* 
  சிலம்பிய நல் பெருஞ் செல்வம் திகழும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என்செங்கண்மாலே.


  ஏழ் உலகும் தாழ் வரையும் எங்கும் மூடி*  எண் திசையும் மண்டலமும் மண்டி*
  அண்டம் மோழை எழுந்து ஆழி மிகும் ஊழி வெள்ளம்*  முன் அகட்டில் ஒடுக்கிய எம் மூர்த்தி கண்டீர்*

  ஊழிதொறும் ஊழிதொறும் உயர்ந்த செல்வத்து*  ஓங்கிய நான்மறை அனைத்தும் தாங்கும் நாவர்* 
  சேழ் உயர்ந்த மணி மாடம் திகழும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என்செங்கண்மாலே.


  சீர் அணிந்த மணி மாடம் திகழும் நாங்கூர்த்*  திருத்தெற்றியம்பலத்து என்செங்கண்மாலை* 
  கூர் அணிந்த வேல் வலவன் ஆலி நாடன்*  கொடி மாட மங்கையர் கோன் குறையல் ஆளி*

  பார் அணிந்த தொல் புகழான் கலியன் சொன்ன*  பாமாலை இவை ஐந்தும் ஐந்தும் வல்லார்* 
  சீர் அணிந்த உலகத்து மன்னர் ஆகி*  சேண் விசும்பில் வானவர் ஆய்த் திகழ்வர் தாமே*


  உந்திமேல் நான்முகனைப் படைத்தான்*  உலகு உண்டவன்
  எந்தை பெம்மான்*  இமையோர்கள் தாதைக்கு இடம் என்பரால்*

  சந்தினோடு மணியும் கொழிக்கும்*  புனல் காவிரி* 
  அந்திபோலும் நிறத்து ஆர் வயல் சூழ்*  தென் அரங்கமே.          


  வையம் உண்டு ஆல் இலை மேவும் மாயன்*  மணி நீள் முடி* 
  பைகொள் நாகத்து அணையான்*  பயிலும் இடம் என்பரால்*

  தையல் நல்லார் குழல் மாலையும்*  மற்று அவர் தட முலைச்*
  செய்ய சாந்தும் கலந்து இழி புனல் சூழ்*  தென் அரங்கமே.


  பண்டு இவ் வையம் அளப்பான் சென்று*  மாவலி கையில் நீர 
  கொண்ட*  ஆழித் தடக் கைக் குறளன் இடம் என்பரால்* 

  வண்டு பாடும் மது வார் புனல்*  வந்து இழி காவிரி* 
  அண்டம் நாறும் பொழில் சூழ்ந்து*  அழகு ஆர் தென் அரங்கமே.    


  விளைத்த வெம் போர் விறல் வாள் அரக்கன்*  நகர் பாழ்பட* 
  வளைத்த வல் வில் தடக்கை அவனுக்கு*  இடம் என்பரால்* 

  துளைக் கை யானை மருப்பும் அகிலும்*  கொணர்ந்து உந்தி* முன்
  திளைக்கும் செல்வப் புனல் காவிரி சூழ்*  தென் அரங்கமே.        


  வம்பு உலாம் கூந்தல் மண்டோதரி காதலன்*  வான் புக* 
  அம்பு தன்னால் முனிந்த*  அழகன் இடம் என்பரால்* 

  உம்பர் கோனும் உலகு ஏழும்*  வந்து ஈண்டி வணங்கும்* நல 
  செம்பொன் ஆரும் மதிள் சூழ்ந்து*  அழகு ஆர் தென் அரங்கமே.


  கலை உடுத்த அகல் அல்குல்*  வன் பேய் மகள் தாய் என* 
  முலை கொடுத்தாள் உயிர் உண்டவன்*  வாழ் இடம் என்பரால்*

  குலை எடுத்த கதலிப்*  பொழிலூடும் வந்து உந்தி*  முன்
  அலை எடுக்கும் புனல் காவிரி சூழ்*  தென் அரங்கமே.     


  கஞ்சன் நெஞ்சும் கடு மல்லரும்*  சகடமும் காலினால்*
  துஞ்ச வென்ற சுடர் ஆழியான்*  வாழ் இடம் என்பரால்* 

  மஞ்சு சேர் மாளிகை*  நீடு அகில் புகையும் மா மறையோர்*
  செஞ்சொல் வேள்விப் புகையும் கமழும்*  தென் அரங்கமே        


  ஏனம் மீன் ஆமையோடு*  அரியும் சிறு குறளும் ஆய* 
  தானும்ஆய*  தரணித் தலைவன் இடம் என்பரால்*

  வானும் மண்ணும் நிறையப்*  புகுந்து ஈண்டி வணங்கும்*  நல் 
  தேனும் பாலும் கலந்தன்னவர்*  சேர் தென் அரங்கமே


  சேயன் என்றும் மிகப் பெரியன்*  நுண் நேர்மையன் ஆய*  இம்
  மாயை ஆரும் அறியா*  வகையான் இடம் என்பரால்*

  வேயின் முத்தும் மணியும் கொணர்ந்து*  ஆர் புனல் காவிர* 
  ஆய பொன் மா மதிள் சூழ்ந்து*  அழகு ஆர் தென் அரங்கமே.  


  அல்லி மாதர் அமரும்*  திரு மார்வன் அரங்கத்தைக்*
  கல்லின் மன்னு மதிள்*  மங்கையர்-கோன் கலிகன்றி சொல்* 

  நல்லிசை மாலைகள்*  நால் இரண்டும் இரண்டும் உடன்*
  வல்லவர் தாம் உலகு ஆண்டு*  பின் வான் உலகு ஆள்வரே.


  கண்ணும் சுழன்று பீளையோடு*  ஈளை வந்து ஏங்கினால்* 
  பண் இன் மொழியார்*  பைய நடமின் என்னாதமுன்*

  விண்ணும் மலையும்*  வேதமும் வேள்வியும் ஆயினான்* 
  நண்ணும் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே. 


  கொங்கு உண் குழலார்*  கூடி இருந்து சிரித்து*  நீர் 
  இங்கு என் இருமி*  எம்பால் வந்தது? என்று இகழாதமுன்* 

  திங்கள் எரி கால்*  செஞ் சுடர் ஆயவன் தேசு உடை*  
  நங்கள் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே.    


  கொங்கு ஆர் குழலார்*  கூடி இருந்து சிரித்து*  எம்மை 
  எம் கோலம் ஐயா!*  என் இனிக் காண்பது? என்னாதமுன்*

  செங்கோல் வலவன்*  தாள் பணிந்து ஏத்தித் திகழும் ஊர்*
  நம் கோன் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே.    


  கொம்பும் அரவமும்*  வல்லியும் வென்ற நுண் ஏர் இடை* 
  வம்பு உண் குழலார்*  வாசல் அடைத்து இகழாதமுன்*

  செம் பொன் கமுகு இனம் தான்*  கனியும் செழும் சோலை சூழ்* 
  நம்பன் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே.   


  விலங்கும் கயலும்*  வேலும் ஒண் காவியும் வென்ற கண்* 
  சலம் கொண்ட சொல்லார்*  தாங்கள் சிரித்து இகழாத முன்*

  மலங்கும் வராலும்*  வாளையும் பாய் வயல் சூழ்தரு* 
  நலம் கொள் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே. 


  மின் நேர் இடையார்*  வேட்கையை மாற்றியிருந்து* 
  என் நீர் இருமி*  எம்பால் வந்தது என்று இகழாதமுன்*

  தொல் நீர் இலங்கை மலங்க*  விலங்கு எரி ஊட்டினான்* 
  நல் நீர் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே. 


  வில் ஏர் நுதலார்*  வேட்கையை மாற்றி சிரித்து*  இவன் 
  பொல்லான் திரைந்தான் என்னும்*  புறன் உரை கேட்பதன்முன்*

  சொல் ஆர் மறை நான்கு ஓதி*  உலகில் நிலாயவர்* 
  நல்லார் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே.   


  வாள் ஒண் கண் நல்லார் தாங்கள்*  மதனன் என்றார்தம்மைக்* 
  கேள்மின்கள் ஈளையோடு*  ஏங்கு கிழவன் என்னாதமுன்*

  வேள்வும் விழவும்*  வீதியில் என்றும் அறாத ஊர்* 
  நாளும் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே. 


  கனி சேர்ந்து இலங்கு நல் வாயவர்*  காதன்மை விட்டிட* 
  குனி சேர்ந்து உடலம்*  கோலில் தளர்ந்து இளையாதமுன்*

  பனி சேர் விசும்பில்*  பால்மதி கோள் விடுத்தான் இடம்* 
  நனி சேர் நறையூர்*  நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே.      


  பிறை சேர் நுதலார்*  பேணுதல் நம்மை இலாதமுன்* 
  நறை சேர் பொழில் சூழ்*  நறையூர் தொழு நெஞ்சமே! என்ற*

  கறை ஆர் நெடு வேல் மங்கையர்கோன்*  கலிகன்றி சொல்* 
  மறவாது உரைப்பவர்*  வானவர்க்கு இன் அரசு ஆவரே.   (2)         


  கண் சோர வெம் குருதி வந்து இழிய*  வெம் தழல்போல் கூந்தலாளை* 
  மண் சேர முலை உண்ட மா மதலாய்!*  வானவர்தம் கோவே! என்று*

  விண் சேரும் இளந் திங்கள் அகடு உரிஞ்சு*  மணி மாடம் மல்கு*  செல்வத்- 
  தண் சேறை எம் பெருமான் தாள் தொழுவார்*  காண்மின் என் தலைமேலாரே*


  அம் புருவ வரி நெடுங் கண்*  அலர்மகளை வரை அகலத்து அமர்ந்து மல்லல்* 
  கொம்பு உருவ விளங்கனிமேல்*  இளங் கன்று கொண்டு எறிந்த கூத்தர் போலாம்* 

  வம்பு அலரும் தண் சோலை*  வண் சேறை வான் உந்து கோயில் மேய* 
  எம் பெருமான் தாள் தொழுவார்*  எப்பொழுதும்என் மனத்தே இருக்கின்றாரே*.  


  மீது ஓடி வாள் எயிறு மின் இலக*  முன் விலகும் உருவினாளைக்* 
  காதோடு கொடி மூக்கு அன்று உடன் அறுத்த*  கைத்தலத்தா! என்று நின்று*

  தாதோடு வண்டு அலம்பும்*  தண் சேறை எம் பெருமான் தாளை ஏத்தி* 
  போதோடு புனல் தூவும் புண்ணியரே*  விண்ணவரின் பொலிகின்றாரே*     


  தேர் ஆளும் வாள் அரக்கன்*  தென் இலங்கை வெம் சமத்துப் பொன்றி வீழ* 
  போர் ஆளும் சிலைஅதனால்*  பொரு கணைகள் போக்குவித்தாய் என்று*  நாளும்

  தார் ஆளும் வரை மார்பன்*  தண் சேறை எம் பெருமான் உம்பர் ஆளும்* 
  பேராளன் பேர் ஓதும் பெரியோரை*  ஒருகாலும் பிரிகிலேனே*.


  வந்திக்கும் மற்றவர்க்கும்*  மாசு உடம்பின் வல் அமணர் தமக்கும் அல்லேன்* 
  முந்திச் சென்று அரி உரு ஆய்*  இரணியனை முரண் அழித்த முதல்வர்க்கு அல்லால்*

  சந்தப் பூ மலர்ச் சோலைத்*  தண் சேறை எம் பெருமான் தாளை*  நாளும்- 
  சிந்திப்பார்க்கு என் உள்ளம்*  தேன் ஊறி எப்பொழுதும் தித்திக்குமே*.


  பண்டு ஏனம் ஆய் உலகை அன்று இடந்த*  பண்பாளா என்று நின்று* 
  தொண்டு ஆனேன் திருவடியே துணை அல்லால்*  துணை இலேன் சொல்லுகின்றேன்*

  வண்டு ஏந்தும் மலர்ப் புறவின்*  வண் சேறைஎம் பெருமான் அடியார் தம்மைக்* 
  கண்டேனுக்கு இது காணீர்*  என் நெஞ்சும்கண் இணையும் களிக்கும் ஆறே*.


  பை விரியும் வரி அரவில்*  படு கடலுள் துயில் அமர்ந்த பண்பா! என்றும்* 
  மை விரியும் மணி வரைபோல்*  மாயவனே! என்று என்றும் வண்டு ஆர் நீலம்*

  செய் விரியும் தண் சேறை எம் பெருமான்*  திரு வடிவைச் சிந்தித்தேற்கு*  என் 
  ஐ அறிவும் கொண்டானுக்கு ஆள் ஆனார்க்கு ஆள் ஆம்*  என் அன்புதானே*.


  உண்ணாது வெம் கூற்றம்*  ஓவாதபாவங்கள் சேரா*  மேலை- 
  விண்ணோரும் மண்ணோரும் வந்து இறைஞ்சும்*  மென் தளிர்போல் அடியினானை*

  பண் ஆர வண்டு இயம்பும்*  பைம் பொழில் சூழ்தண் சேறை அம்மான் தன்னை* 
  கண் ஆரக் கண்டு உருகி*  கை ஆரத்தொழுவாரைக் கருதுங்காலே*.


  கள்ளத்தேன் பொய் அகத்தேன் ஆதலால்* போது ஒருகால் கவலை என்னும்* 
  வெள்ளத்தேற்கு என்கொலோ*  விளை வயலுள் கரு நீலம் களைஞர் தாளால்-

  தள்ள தேன் மணம் நாறும்*  தண் சேறை எம் பெருமான் தாளை*  நாளும்- 
  உள்ளத்தே வைப்பாருக்கு இது காணீர்*  என் உள்ளம் உருகும் ஆறே*.       


  பூ மாண் சேர் கருங் குழலார்போல் நடந்து*  வயல் நின்ற பெடையோடு*  அன்னம் 
  தேமாவின் இன் நிழலில் கண் துயிலும்*  தண் சேறை அம்மான் தன்னை*

  வா மான் தேர்ப் பரகாலன்*  கலிகன்றி ஒலி மாலை கொண்டு தொண்டீர்* 
  தூ மாண் சேர் பொன் அடிமேல் சூட்டுமின்*  நும் துணைக் கையால் தொழுது நின்றே*.


  விண்ணவர் தங்கள் பெருமான்*  திருமார்வன்,* 
  மண்ணவர் எல்லாம் வணங்கும்*  மலிபுகழ்சேர்,*

  கண்ணபுரத்து எம் பெருமான்*  கதிர்முடிமேல்,* 
  வண்ண நறுந்துழாய் வந்து ஊதாய் கோல்தும்பீ.!  (2)


  வேத முதல்வன்*  விளங்கு புரிநூலன்,* 
  பாதம் பரவிப்*  பலரும் பணிந்துஏத்தி,*

  காதன்மை செய்யும்*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான்,* 
  தாது நறுந்துழாய்*  தாழ்ந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  விண்ட மலர்எல்லாம்*  ஊதி நீ என்பெறுதி,?* 
  அண்ட முதல்வன்*  அமரர்கள் எல்லாரும்,*

  கண்டு வணங்கும்*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான்* 
  வண்டு நறுந்துழாய்*  வந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  நீர் மலிகின்றது ஓர்*  மீன்ஆய் ஓர் ஆமையும்ஆய்,* 
  சீர் மலிகின்றது ஓர்*  சிங்க உருஆகி,*

  கார்மலி வண்ணன்*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான்,* 
  தார்மலி தண்துழாய்*  தாழ்ந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  ஏர்ஆர் மலர்எல்லாம்*  ஊதி நீ என்பெறுதி,?*
  பார்ஆர் உலகம்*  பரவ பெருங்கடலுள்,*

  கார்ஆமை ஆன*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான்,* 
  தார்ஆர் நறுந்துழாய்*  தாழ்ந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  மார்வில் திருவன்*  வலன்ஏந்து சக்கரத்தன்,* 
  பாரைப் பிளந்த*  பரமன் பரஞ்சோதி,*

  காரில் திகழ்*  காயா வண்ணன் கதிர்முடிமேல்,* 
  தாரில் நறுந்துழாய்*  தாழ்ந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  வாமனன் கற்கி*  மதுசூதன் மாதவன்* 
  தார்மன்னு*  தாசரதிஆய தடமார்வன்,*

  காமன்தன் தாதை*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான்,* 
  தாம நறுந்துழாய்*  தாழ்ந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!


  நீல மலர்கள்*  நெடுநீர் வயல் மருங்கில்,* 
  சால மலர்எல்லாம்*  ஊதாதே,*  வாள்அரக்கர்-

  காலன்*  கண்ணபுரத்து எம்பெருமான் கதிர்முடிமேல்,* 
  கோல நறுந்துழாய்*  கொண்டுஊதாய் கோல்தும்பீ!


  நந்தன் மதலை*  நிலமங்கை நல்துணைவன்,* 
  அந்தம் முதல்வன்*  அமரர்கள் தம்பெருமான்,*

  கந்தம் கமழ்*  காயா வண்ணன் கதிர்முடிமேல்,* 
  கொந்து நறுந்துழாய்*  கொண்டுஊதாய் கோல்தும்பீ!


  வண்டு அமரும் சோலை*  வயல்ஆலி நல்நாடன்,* 
  கண்டசீர் வென்றிக்*  கலியன் ஒலிமாலை,*

  கொண்டல் நிறவண்ணன்*  கண்ண புரத்தானைத்,* 
  தொண்டரோம் பாட*  நினைந்துஊதாய் கோல்தும்பீ!  (2)


  காவார் மடல்பெண்ணை*  அன்றில்அரி குரலும்,*
  ஏவாயின் ஊடுஇயங்கும்*  எஃகின் கொடிதாலோ,*

  பூஆர் மணம்கமழும்*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  பாவாய்! இதுநமக்குஓர்*  பான்மையே ஆகாதே.   (2)


  முன்னம் குறள்உருஆய்*  மூவடிமண் கொண்டுஅளந்த,*
  மன்னன் சரிதைக்கே*  மால்ஆகி பொன்பயந்தேன்,*

  பொன்னம் கழிக்கானல்*  புள்இனங்காள்! புல்லாணி* 
  அன்னம்ஆய் நூல்பயந்தாற்கு*  ஆங்குஇதனைச் செப்புமினே


  வவ்வி துழாய்அதன்மேல்*  சென்ற தனிநெஞ்சம்,*
  செவ்வி அறியாது*  நிற்கும்கொல் நித்திலங்கள்*

  பவ்வத் திரைஉலவு*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  தெய்வச் சிலையாற்கு*  என் சிந்தைநோய் செப்புமினே. 


  பரிய இரணியனது ஆகம்*  அணிஉகிரால்,*
  அரிஉருஆய்க் கீண்டான் அருள்*  தந்தவா!  நமக்கு,*

  பொருதிரைகள் போந்துஉலவு*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  அரிமலர்க்கண் நீர்ததும்ப*  அம்துகிலும் நில்லாவே.   


  வில்லால் இலங்கை மலங்க*  சரம்துரந்த,*
  வல்லாளன் பின்போன*  நெஞ்சம் வரும் அளவும்,*

  எல்லாரும் என்தன்னை*  ஏசிலும் பேசிடினும்,* 
  புல்லாணி எம்பெருமான்*  பொய் கேட்டுஇருந்தேனே   (2)


  சுழன்றுஇலங்கு வெம்கதிரோன்*  தேரோடும் போய்மறைந்தான்,* 
  அழன்று கொடிதுஆகி*  அம்சுடரோன் தான்அடுமால்,* 

  செழுந்தடம் பூஞ்சோலை சூழ்*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,*  
  இழந்திருந்தேன் என்தன்*  எழில்நிறமும் சங்குமே.       


  கனைஆர் இடிகுரலின்*  கார்மணியின் நாஆடல்,*
  தினையேனும் நில்லாது*  தீயில் கொடிதாலோ,*

  புனைஆர் மணிமாடப்*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  வினையேன்மேல் வேலையும்*  வெம்தழலே வீசுமே.


  தூம்புஉடைக்கை வேழம்*  வெருவ மருப்புஒசித்த*
  பாம்பின் அணையான்*  அருள்தந்தவா நமக்கு,*

  பூஞ்செருந்தி பொன்சொரியும்*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  தேம்பல் இளம்பிறையும்*  என்தனக்கு ஓர்வெம்தழலே. 


  வேதமும் வேள்வியும்*  விண்ணும் இருசுடரும்,* 
  ஆதியும் ஆனான்*  அருள் தந்தவா நமக்கு,*

  போதுஅலரும் புன்னைசூழ்*  புல்லாணி கைதொழுதேன்,* 
  ஓதமும் நானும்*  உறங்காது இருந்தேனே. 


  பொன்அலரும் புன்னைசூழ்*  புல்லாணி அம்மானை*
  மின்இடையார் வேட்கைநோய் கூர*  இருந்ததனை,*

  கல்நவிலும் திண்தோள்*  கலியன் ஒலிவல்லார்,*
  மன்னவர்ஆய் மண்ஆண்டு*  வான்நாடும் முன்னுவரே   (2)


  சந்த மலர்க்குழல் தாழ*  தான் உகந்துஓடி தனியே-
  வந்து,*  என் முலைத் தடம்தன்னை வாங்கி*  நின் வாயில் மடுத்து,*

  நந்தன் பெறப்பெற்ற நம்பீ!*  நான் உகந்துஉண்ணும் அமுதே,* 
  எந்தை பெருமானே! உண்ணாய்*  என் அம்மம் சேமம் உண்ணாயே (2)


  வங்க மறிகடல் வண்ணா!*  மாமுகிலே ஒக்கும் நம்பீ* 
  செங்கண் நெடிய திருவே*  செங்கமலம் புரை வாயா,*

  கொங்கை சுரந்திட உன்னைக்*  கூவியும் காணாது இருந்தேன்* 
  எங்குஇருந்து ஆயர்களோடும்*  என் விளையாடுகின்றாயே


  திருவில் பொலிந்த எழில்ஆர்*  ஆயர்தம் பிள்ளைகளோடு* 
  தெருவில் திளைக்கின்ற நம்பீ*  செய்கின்ற தீமைகள் கண்டிட்டு,*

  உருகிஎன் கொங்கையின் தீம்பால்*  ஓட்டந்து பாய்ந்திடுகின்ற,* 
  மருவிக் குடங்கால் இருந்து*  வாய்முலை உண்ண நீ வாராய்    


  மக்கள் பெறுதவம் போலும்*  வையத்து வாழும் மடவார்* 
  மக்கள் பிறர்கண்ணுக்கு ஒக்கும்*  முதல்வா மதக்களிறுஅன்னாய்*

  செக்கர் இளம்பிறை தன்னை வாங்கி*  நின் கையில் தருவன்* 
  ஒக்கலை மேல்இருந்து*  அம்மம் உகந்து இனிது உண்ண நீ வாராய்


  மைத்த கருங்குஞ்சி மைந்தா!*  மாமருதுஊடு நடந்தாய்,* 
  வித்தகனே விரையாதே*  வெண்ணெய் விழுங்கும் விகிர்தா,*

  இத்தனை போதுஅன்றி என்தன்*  கொங்கை சுரந்து இருக்ககில்லா,* 
  உத்தமனே! அம்மம் உண்ணாய்*  உலகுஅளந்தாய் அம்மம் உண்ணாய்       


  பிள்ளைகள் செய்வன செய்யாய்*  பேசின் பெரிதும் வலியை* 
  கள்ளம் மனத்தில் உடையை*  காணவே தீமைகள் செய்தி*

  உள்ளம் உருகி என் கொங்கை*  ஓட்டந்து பாய்ந்திடுகின்ற* 
  பள்ளிக் குறிப்புச் செய்யாதே*  பால்அமுது உண்ணநீ வாராய்   


  தன்மகன்ஆக வன் பேய்ச்சி*  தான்முலை உண்ணக் கொடுக்க* 
  வன்மகன்ஆய் அவள் ஆவிவாங்கி*  முலைஉண்ட நம்பீ*

  நன்மகள் ஆய்மகளோடு*  நானில மங்கை மணாளா* 
  என்மகனே! அம்மம் உண்ணாய்*  என் அம்மம் சேமம் உண்ணாயே 


  உந்தம் அடிகள் முனிவர்*  உன்னைநான் என்கையில் கோலால்* 
  நொந்திட மோதவும் கில்லேன்*  நுங்கள்தம் ஆ-நிரை எல்லாம்*

  வந்து புகுதரும் போது*  வானிடைத் தெய்வங்கள் காண* 
  அந்திஅம் போது அங்கு நில்லேல்*  ஆழிஅம் கையனே! வாராய்


  பெற்றத் தலைவன் எம்கோமான்*  பேர்அருளாளன் மதலாய்,* 
  சுற்றக் குழாத்து இளங்கோவே!*  தோன்றிய தொல்புகழாளா,*

  கற்றுஇனம் தோறும் மறித்து*  கானம் திரிந்த களிறே* 
  எற்றுக்குஎன் அம்மம் உண்ணாதே*  எம்பெருமான் இருந்தாயே 


  இம்மை இடர்கெட வேண்டி*  ஏந்துஎழில் தோள்கலி அன்றி* 
  செம்மைப் பனுவல்நூல் கொண்டு*  செங்கண் நெடியவன் தன்னை*

  அம்மம் உண்என்று உரைக்கின்ற*  பாடல் இவை ஐந்தும் ஐந்தும்*
  மெய்ம்மை மனத்து வைத்துஏத்த*  விண்ணவர் ஆகலும்ஆமே   (2)


  நிலைஇடம் எங்கும் இன்றி நெடுவெள்ளம் உம்பர்*   வளநாடு மூட இமையோர்* 
  தலைஇட மற்றுஎமக்குஓர் சரண்இல்லை என்ன*   அரண்ஆவன் என்னும் அருளால்* 

  அலைகடல் நீர்குழம்ப அகடுஆட ஓடி*   அகல் வான்உரிஞ்ச,*  முதுகில்- 
  மலைகளை மீது கொண்டு வரும்மீனை மாலை*   மறவாது இறைஞ்சு என் மனனே!   (2)


  செருமிகு வாள்எயிற்ற அரவுஒன்று சுற்றி*   திசைமண்ணும் விண்ணும் உடனே* 
  வெருவர வெள்ளை வெள்ளம் முழுதும் குழம்ப*   இமையோர்கள் நின்று கடைய,*

  பருவரை ஒன்று நின்று முதுகில் பரந்து*   சுழலக் கிடந்து துயிலும்,* 
  அருவரை அன்ன தன்மை அடல்ஆமைஆன*   திருமால் நமக்கு ஓர் அரணே. 


  தீதுஅறு திங்கள் பொங்கு சுடர்உம்பர் உம்பர்*  உலகுஏழினோடும் உடனே,* 
  மாதிரம் மண்சுமந்த வடகுன்றும் நின்ற*  மலைஆறும் ஏழு கடலும்*

  பாதமர் சூழ்குளம்பின் அகமண்ட லத்தின்*  ஒருபால் ஒடுங்க வளர்சேர்,* 
  ஆதிமுன் ஏனம்ஆகி அரண்ஆய மூர்த்தி*  அதுநம்மை ஆளும் அரசே. 


  தளைஅவிழ் கோதை மாலை இருபால் தயங்க*   எரிகான்றுஇரண்டு தறுகண்,* 
  அளவுஎழ வெம்மை மிக்க அரிஆகி அன்று*   பரியோன் சினங்கள் அவிழ,*

  வளை உகிர்ஆளி மொய்ம்பின் மறவோனதுஆகம்*   மதியாது சென்று ஓர்உகிரால்* 
  பிளவுஎழ விட்ட குட்டம் அதுவையம்மூடு*   பெருநீரில் மும்மை பெரிதே.


  வெந்திறல் வாணன் வேள்வி இடம்எய்தி*  அங்குஓர் குறள்ஆகி மெய்ம்மை உணர* 
  செந்தொழில் வேத நாவின் முனிஆகி வையம்*   அடிமூன்று இரந்து பெறினும்,*

  மந்தர மீது போகி மதிநின்று இறைஞ்ச*   மலரோன் வணங்க வளர்சேர்,* 
  அந்தரம் ஏழினூடு செலஉய்த்த பாதம்*  அது நம்மை ஆளும் அரசே.


  இருநில மன்னர் தம்மை இருநாலும் எட்டும்*   ஒருநாலும் ஒன்றும் உடனே,* 
  செருநுதலூடு போகி அவர்ஆவி மங்க*   மழுவாளில் வென்ற திறலோன்,*

  பெருநில மங்கை மன்னர் மலர்மங்கை நாதர்*   புலமங்கை கேள்வர் புகழ்சேர்,* 
  பெருநிலம் உண்டு உமிழ்ந்த பெருவாயர்ஆகி*  யவர் நம்மை ஆள்வர் பெரிதே.


  இலைமலி பள்ளி எய்தி இதுமாயம் என்ன*  இனம்ஆய மான்பின் எழில்சேர்* 
  அலைமலி வேல் கணாளை அகல்விப்பதற்கு*   ஓர்உருஆய மானை அமையா,*

  கொலைமலி எய்துவித்த கொடியோன் இலங்கை*   பொடிஆக வென்றி அமருள்,* 
  சிலைமலி செஞ்சரங்கள் செலஉய்த்த நங்கள்*   திருமால் நமக்குஓர் அரணே. 


  முன் உலகங்கள் ஏழும் இருள்மண்டி உண்ண*  முதலோடு வீடும் அறியாது,* 
  என் இது வந்தது? என்ன இமையோர் திசைப்ப*  எழில் வேதம் இன்றி மறைய,*

  பின்னும் வானவர்க்கும் முனிவர்க்கும் நல்கி*  இருள் தீர்ந்து இவ் வையம் மகிழ,* 
  அன்னம்-அது ஆய் இருந்து அங்கு அறநூல் உரைத்த*  அது நம்மை ஆளும் அரசே.


  துணைநிலை மற்றுஎமக்குஓர் உளது என்றுஇராது*  தொழுமின்கள் தொண்டர்! தொலைய* 
  உணமுலை முன்கொடுத்த உரவோளது ஆவி*   உகஉண்டு வெண்ணெய் மருவி,*

  பணைமுலை ஆயர் மாதர் உரலோடு கட்ட*  அதனோடும் ஓடி அடல்சேர்,* 
  இணை மருதுஇற்று வீழ நடைகற்ற தெற்றல்*   வினைப் பற்றுஅறுக்கும் விதியே.


  கொலைகெழு செம்முகத்த களிறுஒன்று கொன்று*  கொடியோன் இலங்கை பொடியா* 
  சிலைகெழு செஞ்சரங்கள் செலஉய்த்த நங்கள்*  திருமாலை, வேலை புடைசூழ்*

  கலிகெழு மாட வீதி வயல்மங்கை மன்னு*  கலிகன்றி சொன்ன பனுவல்,* 
  ஒலிகெழு பாடல் பாடி உழல்கின்ற தொண்டர்*  அவர்ஆள்வர் உம்பர் உலகே.  (2)


  அம்சிறைய மட நாராய்! அளியத்தாய்!*  நீயும் நின் 
  அம்சிறைய சேவலுமாய்*  ஆஆ என்று எனக்கு அருளி*

  வெம்சிறைப் புள் உயர்த்தார்க்கு*  என் விடு தூதாய்ச் சென்றக்கால்* 
  வன்சிறையில் அவன் வைக்கில்*  வைப்புண்டால் என் செயுமோ? (2)


  என் செய்ய தாமரைக்கண்*  பெருமானார்க்கு என் தூதாய்* 
  என் செய்யும் உரைத்தக்கால்?*  இனக் குயில்காள் நீர் அலிரே?*

  முன் செய்த முழுவினையால்*  திருவடிக்கீழ்க் குற்றேவல்* 
  முன் செய்ய முயலாதேன்*  அகல்வதுவோ? விதியினமே.


  விதியினால் பெடை மணக்கும்*  மென்நடைய அன்னங்காள்!* 
  மதியினால் குறள் மாணாய்*  உலகு இரந்த கள்வர்க்கு*

  மதியிலேன் வல் வினையே*  மாளாதோ? என்று ஒருத்தி* 
  மதி எல்லாம் உள் கலங்கி*  மயங்குமால் என்னீரே!


  என் நீர்மை கண்டு இரங்கி*  இது தகாது என்னாத* 
  என் நீல முகில் வண்ணற்கு*  என் சொல்லி யான் சொல்லுகேனோ?*

  நன் நீர்மை இனி அவர்கண்*  தங்காது என்று ஒரு வாய்ச்சொல்* 
  நன் நீல மகன்றில்காள்!*  நல்குதிரோ? நல்கீரோ?


  நல்கித் தான் காத்து அளிக்கும்*  பொழில் ஏழும்; வினையேற்கே* 
  நல்கத் தான் ஆகாதோ?*  நாரணனைக் கண்டக்கால்*

  மல்கு நீர்ப் புனல் படப்பை*  இரை தேர் வண் சிறு குருகே!* 
  மல்கு நீர்க் கண்ணேற்கு*  ஓர் வாசகம் கொண்டு அருளாயே. 


  அருளாத நீர் அருளி*  அவர் ஆவி துவராமுன்* 
  அருள் ஆழிப் புட்கடவீர்*  அவர் வீதி ஒருநாள் என்று*

  அருள் ஆழி அம்மானைக்*  கண்டக்கால் இது சொல்லி* 
  அருள் ஆழி வரி வண்டே!*  யாமும் என் பிழைத்தோமே?     


  என்பு இழை கோப்பது போலப்*  பனி வாடை ஈர்கின்றது* 
  என் பிழையே நினைந்தருளி*  அருளாத திருமாலார்க்கு*

  என் பிழைத்தாள் திருவடியின்*  தகவினுக்கு என்று ஒரு வாய்ச்சொல்* 
  என்பிழைக்கும்? இளங் கிளியே!*  யான் வளர்த்த நீ அலையே?   


  நீயலையே ? சிறு பூவாய்!*  நெடுமாலார்க்கு என் தூதாய்* 
  நோய் எனது நுவல் என்ன,*  நுவலாதே இருந்தொழிந்தாய்*

  சாயலொடு மணி மாமை*  தளர்ந்தேன் நான்*  இனி உனது- 
  வாய் அலகில் இன் அடிசில்*  வைப்பாரை நாடாயே.  


  நாடாத மலர் நாடி*  நாள்தோறும் நாரணன் தன்* 
  வாடாத மலர் அடிக்கீழ்*  வைக்கவே வகுக்கின்று*

  வீடாடி வீற்றிருத்தல்*  வினை அற்றது என் செய்வதோ?* 
  ஊடாடு பனி வாடாய்!*  உரைத்து ஈராய் எனது உடலே.


  உடல் ஆழிப் பிறப்பு வீடு*  உயிர் முதலா முற்றுமாய்க்* 
  கடல் ஆழி நீர் தோற்றி*  அதனுள்ளே கண்வளரும்*

  அடல் ஆழி அம்மானைக்*  கண்டக்கால் இது சொல்லி* 
  விடல் ஆழி மட நெஞ்சே!*  வினையோம் ஒன்றாம் அளவே.


  அளவு இயன்ற ஏழ் உலகத்தவர்*  பெருமான் கண்ணனை* 
  வள வயல் சூழ் வண் குருகூர்ச்*  சடகோபன் வாய்ந்து உரைத்த*

  அளவு இயன்ற அந்தாதி*  ஆயிரத்துள் இப் பத்தின்* 
  வள உரையால் பெறலாகும்*  வான் ஓங்கு பெரு வளமே. (2)