பிரபந்த தனியன்கள்

மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே. மதிளரங்கர், 
கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ்,- உற்ற 
திருமாலை பாடும்சீர்த் தொண்டரடிப்பொடியெம் 
பெருமானை, எப்பொழுதும் பேசு.
மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே. மதிளரங்கர்,
கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ்,- உற்ற
திருமாலை பாடும்சீர்த் தொண்டரடிப்பொடியெம்
பெருமானை, எப்பொழுதும் பேசு.

   பாசுரங்கள்


  மனத்திலோர் தூய்மை யில்லை*  வாயிலோ ரிஞ்சொ லில்லை,*
  சினத்தினால் செற்றம் நோக்கித்*  தீவிளி விளிவன் வாளா,*


  புனத்துழாய் மாலை யானே!*  பொன்னிசூழ் திருவ ரங்கா,*
  எனக்கினிக் கதியென் சொல்லாய்*  என்னையா ளுடைய கோவே!  தவத்துளார் தம்மி லல்லேன்*  தனம்படத் தாரி லல்லேன்,*
  உவர்த்தநீர் போல*  வென்றன் உற்றவர்க் கொன்று மல்லேன்,*


  துவர்த்தசெவ் வாயி னார்க்கே*  துவக்கறத் துரிச னானேன்,*
  அவத்தமே பிறவி தந்தாய்*  அரங்கமா நகரு ளானே!  ஆர்த்துவண் டலம்பும் சோலை*  அணிதிரு வரங்கந் தன்னுள்,*
  கார்த்திர ளனைய மேனிக்*  கண்ணனே! உன்னைக் காணும்,*


  மார்க்கமொன் றறிய மாட்டா*  மனிசரில் துரிச னாய,*
  மூர்க்கனேன் வந்து நின்றேன்,*  மூர்க்கனேன் மூர்க்க னேனே.  மெய்யெலாம் போக விட்டு*  விரிகுழ லாரில் பட்டு,*
  பொய்யெலாம் பொதிந்து கொண்ட*  போட்கனேன் வந்து நின்றேன்,*


  ஐயனே!அரங்க னே!உன் அருளென்னு மாசை தன்னால்,*
  பொய்யனேன் வந்து நின்றேன்*  பொய்யனேன் பொய்ய னேனே.  உள்ளத்தே யுறையும் மாலை*  உள்ளுவா னுணர்வொன் றில்லா,*
  கள்ளத்தேன் நானும் தொண்டாய்த்*  தொண்டுக்கே கோலம் பூண்டேன்*<


  உள்ளுவா ருள்ளிற் றெல்லாம்*  உடனிருந் தறிதி யென்று,*
  வெள்கிப்போ யென்னுள் ளேநான்*  விலவறச் சிரித்திட் டேனே!  தாவியன் றுலக மெல்லாம்*  தலைவிளாக் கொண்ட எந்தாய்,*
  சேவியே னுன்னை யல்லால்*  சிக்கெனச் செங்கண் மாலே,*


  ஆவியே! அமுதே!* என்றன் ஆருயி ரனைய எந்தாய்,*
  பாவியே னுன்னை யல்லால்*  பாவியேன் பாவி யேனே.  மழைக்கன்று வரைமு னேந்தும்*  மைந்தனே மதுர வாறே,*
  உழைக்கன்றே போல நோக்கம்*  உடையவர் வலையுள் பட்டு,*


  உழைக்கின்றேற் கென்னை நோக்கா*  தொழிவதே,உன்னை யன்றே*
  அழைக்கின்றேன் ஆதி மூர்த்தி!*  அரங்கமா நகரு ளானே!  தெளிவிலாக் கலங்கல் நீர்சூழ்* திருவரங்கங் கத்துள் ளோங்கும்,*
  ஒளியுளார் தாமே யன்றே* தந்தையும் தாயு மாவார்,*


  எளியதோ ரருளு மன்றே*  எந்திறத் தெம்பி ரானார்,*
  அளியன்நம் பையல் என்னார்*  அம்மவோ கொடிய வாறே!  மேம்பொருள் போக விட்டு*  மெய்ம்மையை மிகவு ணர்ந்து,*
  ஆம்பரி சறிந்து கொண்டு*  ஐம்புல னகத்த டக்கி,*


  காம்பறத் தலைசி ரைத்துன்*  கடைத்தலை யிருந்துவாழும்*
  சோம்பரை உகத்தி போலும்*  சூழ்புனல் அரங்கத் தானே!  அடிமையில் குடிமை யில்லா*  அயல்சதுப் பேதி மாரில்,*
  குடிமையில் கடைமை பட்ட*  குக்கரில் பிறப்ப ரேலும்,*


  முடியினில் துளபம் வைத்தாய்!*  மொய்கழற் கன்பு செய்யும்,*
  அடியரை யுகத்தி போலும்*  அரங்கமா நகரு ளானே!  திருமறு மார்வ! நின்னைச்*  சிந்தையுள் திகழ வைத்து,*
  மருவிய மனத்த ராகில்*  மாநிலத் துயிர்க ளெல்லாம்,*


  வெருவரக் கொன்று சுட்டிட்*  டீட்டிய வினைய ரேலும்,*
  அருவினைப் பயன துய்யார்*  அரங்கமா நகரு ளானே!  வானுளா ரறிய லாகா*  வானவா! என்ப ராகில்,*
  தேனுலாந் துளப மாலைச்*  சென்னியாய்! என்ப ராகில்,*


  ஊனமா யினகள் செய்யும்*  ஊனகா ரகர்க ளேலும்,*
  போனகம் செய்த சேடம்*  தருவரேல் புனித மன்றே?  பழுதிலா வொழுக லாற்றுப்*  பலசதுப் பேதி மார்கள்,*
  இழிகுலத் தவர்க ளேலும்*  எம்மடி யார்க ளாகில்,*


  தொழுமினீர் கொடுமின் கொள்மின்!*  என்றுநின் னோடு மொக்க,*
  வழிபட வருளி னாய்போன்ம்*  மதிள்திரு வரங்கத் தானே!  அமரவோ ரங்க மாறும்*  வேதமோர் நான்கு மோதி,*
  தமர்களில் தலைவ ராய*  சாதியந் தணர்க ளேலும்,*


  நுமர்களைப் பழிப்ப ராகில்* நொடிப்பதோ ரளவில்,*  ஆங்கே-
  அவர்கள்தாம் புலையர் போலும்*  அரங்கமா நகரு ளானே!  பெண்ணுலாம் சடையி னானும்*  பிரமனு முன்னைக் காண்பான்,*
  எண்ணிலா வூழி யூழி*  தவஞ்செய்தார் வெள்கி நிற்ப,*


  விண்ணுளார் வியப்ப வந்து*  ஆனைக்கன் றருளை யீந்த-
  கண்ணறா,*  உன்னை யென்னோ*  களைகணாக் கருது மாறே!(2)  வளவெழும் தவள மாட*  மதுரைமா நகரந் தன்னுள்,*
  கவளமால் யானை கொன்ற*  கண்ணனை அரங்க மாலை,*

  துவளத்தொண் டாய தொல்சீர்த்*  தொண்டர டிப்பொ டிசொல்,*
  இளையபுன் கவிதை யேலும்*  எம்பிறார் கினிய வாறே!(2)