பிரபந்த தனியன்கள்

நாரா யணன்படைத்தான் நான்முகனை, நான்முகனுக்
கேரார் சிவன்பிறந்தான் என்னும்சொல் - சீரார்
மொழிசெப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே, மொய்பூ
மழிசைப் பரனடியே வாழ்த்து

   பாசுரங்கள்


  வெற்புஎன்று*  வேங்கடம் பாடினேன்*  வீடுஆக்கி 
  நிற்கின்றேன்*  நின்று நினைக்கின்றேன்*  கற்கின்ற

  நூல்வலையில் பட்டிருந்த*  நூலாட்டி கேள்வனார்* 
  கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண்.  


  காணல்உறுகின்றேன்*  கல்அருவி முத்து உதிர* 
  ஓண விழவில் ஒலிஅதிர*  பேணி

  வருவேங்கடவா!* என்உள்ளம் புகுந்தாய்* 
  திருவேங்கடம் அதனைச் சென்று.  


  சென்று வணங்குமினோ*  சேண்உயர் வேங்கடத்தை* 
  நின்று வினைகெடுக்கும் நீர்மையால்*  என்றும்

  கடிக்கமல நான்முகனும்*  கண் மூன்றத்தானும்* 
  அடிக்கமலம் இட்டுஏத்தும் அங்கு.


  மங்குல்தோய் சென்னி*  வடவேங்கடத்தானை* 
  கங்குல் புகுந்தார்கள்*  காப்புஅணிவான்*  திங்கள்

  சடைஏற வைத்தானும்*  தாமரை மேலானும்* 
  குடைஏற தாம்குவித்துக் கொண்டு.


  கொண்டு குடங்கால்*  மேல்வைத்த குழவியாய்* 
  தண்ட அரக்கன் தலை*  தாளால் பண்டுஎண்ணிப்*

  போம்குமரன் நிற்கும்*  பொழில்வேங்கட மலைக்கே* 
  போம் குமரருள்ளீர்! புரிந்து.  


  புரிந்து மலர்இட்டுப்*  புண்டரிகப் பாதம்* 
  பரிந்து படுகாடு நிற்ப*  தெரிந்துஎங்கும்

  தான்ஓங்கி நிற்கின்றான்*  தண்அருவி வேங்கடமே* 
  வானோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைப்பு.    


  வைப்பன் மணிவிளக்கா*  மாமதியை*  மாலுக்குஎன்று 
  எப்பொழுதும்*  கைநீட்டும் யானையை*  எப்பாடும்

  வேடுவளைக்கக்*  குறவர் வில்எடுக்கும் வேங்கடமே* 
  நாடுவளைத்து ஆடுதுமேல் நன்று.


  நன்மணி வண்ணன்ஊர்*  ஆளியும் கோளரியும்* 
  பொன்மணியும்*  முத்தமும் பூமரமும்*  பன்மணி நீ

  ரோடு பொருதுஉருளும்*  கானமும் வானரமும்* 
  வேடும்உடை வேங்கடம். 


  வேங்கடமே*  விண்ணோர் தொழுவதுவும்*  மெய்ம்மையால் 
  வேங்கடமே*  மெய்வினைநோய் தீர்ப்பதுவும்*  வேங்கடமே

  தானவரை வீழத்*  தன்ஆழிப் படைதொட்டு* 
  வானவரைக் காப்பான் மலை.   


  மலைஆமை மேல்வைத்து*  வாசுகியைச் சுற்றி* 
  தலைஆமை தான்ஒருகை பற்றி*  அலையாமல்

  பீறக்கடைந்த*  பெருமான் திருநாமம்* 
  கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று.


  கூற்றமும் சாரா*  கொடுவினையும் சாரா*  தீ 
  மாற்றமும்*  சாரா வகைஅறிந்தேன்*  ஆற்றங்

  கரைக் கிடக்கும்*  கண்ணன் கடல்கிடக்கும்*  மாயன் 
  உரைக்கிடக்கும்*  உள்ளத்து எனக்கு.


  எனக்குஆவார்*  ஆர்ஒருவரே*  எம்பெருமான் 
  தனக்குஆவான்*  தானே மற்று அல்லால்*  புனக்காயா

  வண்ணனே உன்னைப் பிறர் அறியார்*  என்மதிக்கு* 
  விண்எல்லாம் உண்டோ விலை?   


  விலைக்கு ஆட்படுவர்*  விசாதிஏற்றுஉண்பர்* 
  தலைக்குஆட்பலி திரிவர் தக்கோர்*  முலைக்கால்

  விடம்உண்ட வேந்தனையே*  வேறாஏத்தாதார்* 
  கடம் உண்டார் கல்லாதவர். 


  கல்லாதவர்*  இலங்கை கட்டழித்த*  காகுத்தன் 
  அல்லால்*  ஒருதெய்வம் யான்இலேன்*  பொல்லாத

  தேவரை*  தேவர் அல்லாரை*  திருஇல்லாத் 
  தேவரைத்*  தேறேல்மின் தேவு. 


  தேவராய் நிற்கும் அத்தேவும்*  அத்தேவரில் 
  மூவராய் நிற்கும்*  முதுபுணர்ப்பும்*  யாவராய்

  நிற்கின்றது எல்லாம்*  நெடுமால் என்றுஓராதார்* 
  கற்கின்றது எல்லாம் கடை.


  கடை நின்று அமரர்*  கழல் தொழுது*  நாளும் 
  இடை நின்ற இன்பத்தர் ஆவர்*  புடைநின்ற

  நீர்ஓத மேனி*  நெடுமாலே*  நின் அடியை 
  யார்ஓத*  வல்லார் அவர்? 


  அவர் இவர் என்று இல்லை*  அனங்கவேள் தாதைக்கு* 
  எவரும் எதிர் இல்லை கண்டீர்*  உவரிக்

  கடல் நஞ்சம் உண்டான்*  கடன் என்று*  வாணற்கு 
  உடன் நின்று தோற்றான் ஒருங்கு.


  ஒருங்குஇருந்த நல்வினையும்*  தீவினையும் ஆவான்* 
  பெரும்குருந்தம் சாய்த்தவனே பேசில்*  மருங்குஇருந்த 

  வானவர்தாம் தானவர்தாம்*  தாரகைதான்*  என் நெஞ்சம் 
  ஆனவர்தாம்*  அல்லாதது என்?  


  என் நெஞ்சம் மேயான்*  இருள் நீக்கி எம்பிரான்*  
  மன்அஞ்ச முன்ஒரு நாள்*  மண் அளந்தான்*  என்நெஞ்சம்

  மேயானை*  இல்லா விடை ஏற்றான்*  வெவ்வினை தீர்த்து 
  ஆயானுக்கு ஆக்கினேன் அன்பு.  


  அன்புஆவாய்*  ஆர்அமுதம் ஆவாய்*  அடியேனுக்கு 
  இன்புஆவாய்*  எல்லாமும் நீஆவாய்*  பொன்பாவை

  கேள்வா*  கிளர்ஒளிஎன் கேசவனே*  கேடுஇன்றி 
  ஆள்வாய்க்கு*  அடியேன்நான் ஆள்.   


  ஆள்பார்த்து உழிதருவாய்*  கண்டுகொள் என்றும்*  நின் 
  தாள் பார்த்து உழிதருவேன்*  தன்மையை*  கேட்பார்க்கு

  அரும்பொருளாய் நின்ற*  அரங்கனே*  உன்னை 
  விரும்புவதே*  விள்ளேன் மனம்.  


  மனக்கேதம் சாரா*  மதுசூதன் தன்னைத்* 
  தனக்கேதான்*  தஞ்சமாக் கொள்ளில்*  எனக்கேதான்

  இன்றுஒன்றி நின்று உலகைஏழ்*  ஆணை ஓட்டினான்* 
  சென்று ஒன்றி நின்ற திரு.   


  திருநின்ற பக்கம்*  திறவிது என்றுஓரார்* 
  கருநின்ற கல்லார்க்கு உரைப்பர்*  திருஇருந்த

  மார்பில்*  சிரீதரன்தன் வண்டுஉலவு தண்துழாய்த்* 
  தார்தன்னைச் சூடித் தரித்து.


  தரித்திருந்தேன் ஆகவே*  தாரா கணப்போர் 
  விரித்துஉரைத்த*  வெம்நாகத்துஉன்னைத்*  தெரித்துஎழுதி 

  வாசித்தும் கேட்டும்*  வணங்கி வழிபட்டும்* 
  பூசித்தும் போக்கினேன் போது. 


  போதான இட்டுஇறைஞ்சி ஏத்துமினோ*  பொன்மகரக் 
  காதானை*  ஆதிப் பெருமானை*  நாதானை

  நல்லானை நாரணனை*  நம்ஏழ் பிறப்புஅறுக்கும் 
  சொல்லானை*  சொல்லுவதே சூது.


  சூதுஆவது*  என்நெஞ்சத்து எண்ணினேன்*  சொல்மாலை 
  மாதுஆய*  மாலவனை மாதவனை*  யாதானும்

  வல்லவா*  சிந்தித்து இருப்பேற்கு*  வைகுந்தத்து 
  இல்லையோ*  சொல்லீர் இடம்?


  இடம்ஆவது*  என்நெஞ்சம் இன்றெல்லாம்*  பண்டு 
  படநாகணை*  நெடியமாற்கு*  திடமாக

  வையேன்*  மதிசூடி தன்னோடு*  அயனைநான் 
  வையேன்*  ஆட்செய்யேன் வலம்.


  வலம்ஆக*  மாட்டாமை தான்ஆக*  வைகல் 
  குலம்ஆக*  குற்றம்தான்ஆக*  நலம்ஆக

  நாரணனை நாபதியை*  ஞானப் பெருமானை* 
  சீரணனை ஏத்தும் திறம்.


  திறம்பேல்மின் கண்டீர்*  திருவடிதன் நாமம்* 
  மறந்தும் புரம்தொழா மாந்தர்*  இறைஞ்சியும்

  சாதுவராய்ப்*  போதுமின்கள் என்றான்*  நமனும்தன் 
  தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு.


  செவிக்கு இன்பம் ஆவதுவும்*  செங்கண்மால் நாமம்* 
  புவிக்கும் புவிஅதுவே கண்டீர்*  கவிக்கு

  நிறை பொருளாய் நின்றானை*  நேர்பட்டேன்*  பார்க்கில் 
  மறைப்பொருளும்*  அத்தனையே தான்  


  தான் ஒருவன்ஆகி*  தரணி இடந்துஎடுத்து* 
  ஏன் ஒருவனாய்*  எயிற்றில் தாங்கியதும்*  யான் ஒருவன்

  இன்றா*  அறிகின்றேன் அல்லேன்*  இருநிலத்தைச்* 
  சென்றுஆங்கு அடிப்படுத்த சேய். 


  சேயன் அணியன்*  சிறியன் மிகப்பெரியன்* 
  ஆயன் துவரைக்கோனாய்*  நின்ற மாயன்*  அன்று

  ஓதிய*  வாக்குஅதனைக் கல்லார்*  உலகத்தில் 
  ஏதிலர்ஆம்*  மெய்ஞ்ஞானம் இல்.  


  'இல்லறம் அல்லேல்*  துறவறம்இல்' என்னும்* 
  சொல் அறம் அல்லனவும் சொல் அல்ல*  நல்லறம்

  ஆவனவும்*  நால்வேத மாத்தவமும்*  நாரணனே 
  ஆவது ஈதுஅன்று என்பார்ஆர்?   


  ஆரே அறிவார்8  அனைத்து உலகும் உண்டுஉமிழ்ந்த* 
  பேர்ஆழியான் தன் பெருமையை*  கார்செறிந்த

  கண்டத்தான்*  எண்கண்ணான் காணான்*  அவன் வைத்த 
  பண்டைத் தானத்தின் பதி. 


  பதிப்பகைஞற்கு ஆற்றாது*  பாய்திரை நீர்ப் பாழி* 
  மதித்துஅடைந்த வாள்அரவம் தன்னை*  மதித்துஅவன்தன்

  வல்ஆகத்து ஏற்றிய*  மாமேனி மாயவனை* 
  அல்லாது ஒன்று ஏத்தாது என் நா.


  நாக்கொண்டு*  மானிடம் பாடேன்*  நலம்ஆக 
  தீக்கொண்ட*  செஞ்சடையான் சென்று*  என்றும் பூக்கொண்டு

  வல்லவாறு*  ஏத்த மகிழாத*  வைகுந்தச் 
  செல்வனார்*  சேவடிமேல் பாட்டு. 


  பாட்டும் முறையும்*  படுகதையும் பல்பொருளும்* 
  ஈட்டிய தீயும் இருவிசும்பும்*  கேட்ட

  மனுவும்*  சுருதி மறை நான்கும்*  மாயன் 
  தனமாயையில் பட்டதற்பு.


  தற்புஎன்னைத்*  தான் அறியானேலும்*  தடங்கடலைக் 
  கல்கொண்டு*  தூர்த்த கடல்வண்ணன்*  என்கொண்ட

  வெவ்வினையும் நீங்க*  விலங்கா மனம் வைத்தான்* 
  எவ்வினையும் மாயுமால் கண்டு.


  கண்டு வணங்கினார்க்கு*  என்னாம்கொல்*  காமன் உடல் 
  கொண்ட*  தவத்தாற்கு உமைஉணர்த்த*  வண்டுஅலம்பும்

  தார்அலங்கல் நீள்முடியான்*  தன் பெயரே கேட்டிருந்து*  அங்கு 
  ஆர்அலங்கல் ஆனமையால் ஆய்ந்து. 


  ஆய்ந்துகொண்டு*  ஆதிப் பெருமானை*  அன்பினால் 
  வாய்ந்த*  மனத்து இருத்த வல்லார்கள்*  ஏய்ந்த தம்

  மெய்குந்தம்ஆக*  விரும்புவரே*  தாமும் தம் 
  வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து. 


  விரைந்துஅடைமின் மேல் ஒருநாள்*  வெள்ளம் பரக்க* 
  கரந்துஉலகம்*  காத்து அளித்த கண்ணன் பரந்துஉலகம்*

  பாடின ஆடின கேட்டு*  படுநரகம் 
  வீடின வாசற் கதவு.    


  கதவு மனம் என்றும்*  காணலாம் என்றும்* 
  குதையும் வினைஆவி தீர்ந்தேன்*  விதைஆக

  நல்தமிழை வித்தி*  என் உள்ளத்தை நீவிளைத்தாய்* 
  கற்றமொழி ஆகிக் கலந்து.


  கலந்தான் என் உள்ளத்து*  காமவேள் தாதை* 
  நலம்தானும்*  ஈதுஒப்பது உண்டே*  அலர்ந்தலர்கள்

  இட்டுஏத்தும்*  ஈசனும் நான்முகனும்*  என்றிவர்கள் 
  விட்டுஏத்த*  மாட்டாத வேந்து.  


  வேந்தர்ஆய் விண்ணவர்ஆய்*  விண்ஆகி தண்ணளிஆய்* 
  மாந்தர்ஆய் மாதுஆய்*  மற்று எல்லாம்ஆய்*  சார்ந்தவர்க்குத்

  தன்ஆற்றான் நேமியான்*  மால்வண்ணன் தான் கொடுக்கும்* 
  பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர்.  


  பிதிரும் மனம் இலேன்*  பிஞ்ஞகன் தன்னோடு,* 
  எதிர்வன்; அவன் எனக்கு நேரான்*  அதிரும்

  கழற்கால மன்னனையே*  கண்ணனையே*  நாளும் 
  தொழக் காதல் பூண்டேன் தொழில். 


  தொழில் எனக்குத்*  தொல்லை மால்தன் நாமம் ஏத்த* 
  பொழுது எனக்கு மற்றுஅதுவே போதும்*  கழிசினத்த

  வல்லாளன்*  வானரக்கோன் வாலி மதன் அழித்த* 
  வில்லாளன் நெஞ்சத்து உளன்.   


  உளன்கண்டாய் நல்நெஞ்சே*  உத்தமன் என்றும் 
  உளன்கண்டாய்*  உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன்கண்டாய்*

  தன் ஒப்பான் தான்ஆய்*  உளன்காண் தமியேற்கும்* 
  என் ஒப்பார்க்கு ஈசன் இமை.


  இமயப் பெருமலை போல்*  இந்திரனார்க்கு இட்ட* 
  சமய விருந்துஉண்டுஆர் காப்பார்*  சமயங்கள்

  கண்டான் அவை காப்பான்*  கார்க்கண்டன் நான்முகனோடு* 
  உண்டான் உலகோடுஉயிர்.


  உயிர்கொண்டு உடல் ஒழிய*  ஓதும் போதுஓடி* 
  அயர்வுஎன்ற தீர்ப்பான்*  பேர் பாடி*  செயல்தீரச்

  சிந்தித்து*  வாழ்வாரே வாழ்வார்*  சிறுசமயப் 
  பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது.


  பழுதுஆகாது ஒன்று அறிந்தேன்*  பாற்கடலான் பாதம்* 
  வழுவா வகை நினைந்து*  வைகல் தொழுவாரைக்*

  கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார்*  கலந்த வினைகெடுத்து* 
  விண்திறந்து வீற்றி இருப்பார் மிக்கு. 


  வீற்றிருந்து*  விண்ஆள வேண்டுவார்*  வேங்கடத்தான் 
  பால்திருந்த*  வைத்தாரே பல்மலர்கள்*  மேல்திருந்தி

  வாழ்வார்*  வரும்மதி பார்த்து அன்பினராய்*  மற்றுஅவற்கே 
  தாழ்வாய் இருப்பார் தமர்* 


  தமர்ஆவார் யாவர்க்கும்*  தாமரை மேலாற்கும்* 
  அமரர்க்கும் ஆடுஅரவுஆர்த் தாற்கும்*  அமரர்கள்

  தாள் தாமரை*  மலர்கள் இட்டு இறைஞ்சி*  மால்வண்ணன் 
  தாள் தாமரை அடைவோம் என்று*.


  என்றும் மறந்து அறியேன்*  என் நெஞ்சத்தே வைத்து* 
  நின்றும் இருந்தும் நெடுமாலை*  என்றும்

  திருஇருந்த மார்பன்*  சிரீதரனுக்கு ஆளாய்* 
  கருஇருந்த நாள்முதலாக் காப்பு.


  காப்பு மறந்தறியேன்*  கண்ணனே என்று இருப்பன்* 
  ஆப்பு அங்குஒழியவும் பல்உயிர்க்கும்*  ஆக்கை

  கொடுத்து அளித்த*  கோனே குணப்பரனே*  உன்னை 
  விடத்துணியார்*  மெய்தெளிந்தார் தாம். 


  மெய்தெளிந்தார் என் செய்யார்*  வேறுஆனார் நீறுஆக* 
  கைதெளிந்து காட்டிக் களப்படுத்து*  பைதெளிந்த

  பாம்பின் அணையாய்*  அருளாய் அடியேற்கு* 
  வேம்பும் கறிஆகும்என்று. 


  ஏன்றேன் அடிமை*  இழிந்தேன் பிறப்பு இடும்பை* 
  ஆன்றேன் அமரர்க்கு அமராமை*  ஆன்றேன்

  கடன்நாடும் மண்நாடும்*  கைவிட்டு*  மேலை 
  இடம்நாடு காண இனி.  (2)


  இனி அறிந்தேன்*  ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்* 
  இனி அறிந்தேன்*  எம்பெருமான் உன்னை*  இனி அறிந்தேன்*

  காரணன்நீ கற்றவைநீ*  கற்பவைநீ*  நல்கிரிசை
  நாரணன்நீ*  நன்கு அறிந்தேன் நான்.  (2)