பிரபந்த தனியன்கள்

முந்துற்ற நெஞ்சே. முயற்றி தரித்துரைத்து
வந்தித்து வாயார வாழ்த்தியே,-சந்த
முருகூரும் சோலசூழ் மொய்பூம் பொருநல்
குருகூரன் மாறன் பேர் கூறு.

   பாசுரங்கள்


  பேர்ந்துஒன்று நோக்காது*  பின்நிற்பாய் நில்லாப்பாய்* 
  ஈர்ந்துழாய் மாயனையே என்நெஞ்சே,*  -பேர்ந்துஎங்கும்-

  தொல்லைமா வெம்நரகில்*  சேராமல் காப்பதற்கு* 
  இல்லைகாண் மற்றோர் இறை.


  இறைமுறையான் சேவடிமேல்*  மண்அளந்த அந்நாள்,* 
  மறைமுறையால் வான்நாடர் கூடி,*  -முறைமுறையின்-

  தாதுஇலகு*  பூத்தெளித்தால் ஒவ்வாதே,*  தாழ்விசும்பின்- 
  மீதுஇலகித் தான்கிடக்கும் மீன்.


  மீன்என்னும் கம்பில்*  வெறிஎன்னும் வெள்ளிவேய்* 
  வான்என்னும் கேடுஇலா வான்குடைக்குத்,*  -தான்ஓர்-

  மணிக்காம்பு போல்*  நிமிர்ந்து மண்அளந்தான்,*  நங்கள்- 
  பிணிக்குஆம் பெருமருந்து பின்.


  பின்துரக்கும் காற்றுஇழந்த*  சூல்கொண்டல் பேர்ந்தும் போய்,* 
  வன்திரைக்கண் வந்துஅணைந்த வாய்மைத்தே,*   -அன்று-

  திருச்செய்ய நேமியான்*  தீஅரக்கி மூக்கும்,* 
  பருச்செவியும் ஈர்ந்த பரன்.


  பரன்ஆம் அவன்ஆதல்*  பாவிப்பர் ஆகில்,* 
  உரனால் ஒருமூன்று போதும்,*  -மரம்ஏழ்அன்று-

  எய்தானை*  புள்ளின்வாய் கீண்டானையே,*  அமரர்- 
  கைதான் தொழாவே கலந்து? 


  கலந்து நலியும்*  கடுந்துயரை நெஞ்சே,* 
  மலங்க அடித்து மடிப்பான்,*  -விலங்கல்போல்-

  தொல்மாலை கேசவனை*  நாரணனை மாதவனை,* 
  சொல்மாலை எப்பொழுதும் சூட்டு.


  சூட்டாய நேமியான்*  தொல்அரக்கன் இன்உயிரை,* 
  மாட்டே துயர்இழைத்த மாயவனை,*  -ஈட்ட-

  வெறிகொண்ட*  தண்துழாய் வேதியனை,*  நெஞ்சே!- 
  அறிகண்டாய் சொன்னேன் அது.  


  அதுவோ நன்றுஎன்று*  அங்கு அமர்உலகோ வேண்டில்,* 
  அதுவோ பொருள்இல்லை அன்றே?,*  -அதுஒழிந்து-

  மண் நின்று*  ஆள்வேன் எனிலும் கூடும் மடநெஞ்சே,* 
  கண்ணன் தாள் வாழ்த்துவதே கல்.


  கல்லும் கனைகடலும்*  வைகுந்த வான்நாடும்,* 
  புல்என்று ஒழிந்தனகொல்? ஏபாவம்,*  -வெல்ல-

  நெடியான் நிறம்கரியான்*  உள்புகுந்து நீங்கான்,* 
  அடியேனது உள்ளத்து அகம். 


  அகம்சிவந்த கண்ணினர்ஆய்*  வல்வினையர் ஆவார்,* 
  முகம்சிதைவராம் அன்றே முக்கி,*  -மிகும்திருமால்-

  சீர்க்கடலை உள்பொதிந்த*  சிந்தனையேன் தன்னை,* 
  ஆர்க்குஅடல்ஆம் செவ்வே அடர்த்து?


  அடர்பொன் முடியானை*  ஆயிரம் பேரானை 
  சுடர்கொள் சுடர்ஆழி யானை,*  -இடர்கடியும்-

  மாதா பிதாவாக*  வைத்தேன் எனதுஉள்ளே* 
  யாதுஆகில் யாதே இனி?


  இனிநின்று நின்பெருமை*  யான்உரைப்பது என்னே,* 
  தனிநின்ற சார்வுஇலா மூர்த்தி,*  -பனிநீர்-

  அகத்துஉலவு*  செஞ்சடையான் ஆகத்தான்,*  நான்கு- 
  முகத்தான் நின்உந்தி முதல்.  


  முதல்ஆம் திருஉருவம் மூன்றுஅன்பர்,*  ஒன்றே- 
  முதல்ஆகும்*  மூன்றுக்கும் என்பர்*- முதல்வா,-

  நிகர்இலகு கார்உருவா!*  நின்அகத்தது அன்றே,* 
  புகர்இலகு தாமரையின் பூ? 


  பூவையும் காயாவும்*  நீலமும் பூக்கின்ற,* 
  காவி மலர்என்றும் காண்தோறும்,*  -பாவியேன்-

  மெல்ஆவி*  மெய்மிகவே பூரிக்கும்,*  அவ்வவை- 
  எல்லாம் பிரான்உருவே என்று.


  என்றும் ஒருநாள்*  ஒழியாமை யான்இரந்தால்,* 
  ஒன்றும் இரங்கார் உருக்காட்டார்,*-குன்று-

  குடைஆக*  ஆகாத்த கோவலனார்,*  நெஞ்சே!- 
  புடைதான் பெரிதே புவி.  


  புவியும் இருவிசும்பும் நின்அகத்த,*  நீஎன்- 
  செவியின் வழிபுகுந்து*  என்உள்ளாய்,*-அவிவுஇன்றி-

  யான்பெரியன் நீபெரியை*  என்பதனை யார்அறிவார்,* 
  ஊன்பருகு நேமியாய்! உள்ளு.


  உள்ளிலும் உள்ளம் தடிக்கும்*  வினைப்படலம்,* 
  விள்ள விழித்துஉன்னை மெய்உற்றால்,*  -உள்ள-

  உலகுஅளவும் யானும்*  உளன்ஆவன் என்கொல்* 
  உலகுஅளந்த மூர்த்தி! உரை. 


  உரைக்கில்ஓர் சுற்றத்தார்*  உற்றார் என்றுஆரே? 
  இரைக்கும் கடல்கிடந்த எந்தாய்,*  -உரைப்புஎல்லாம்-

  நின்அன்றி*  மற்றுஇலேன் கண்டாய்,*  எனதுஉயிர்க்குஓர்- 
  சொல்நன்றி ஆகும் துணை.


  துணைநாள் பெருங்கிளையும்*  தொல்குலமும்,*  சுற்றத்து- 
  இணைநாளும் இன்புஉடைத்தா மேலும்,*  கணைநாணில்-

  ஓவாத் தொழில்சார்ங்கன்*  தொல்சீரை நல்நெஞ்சே,* 
  ஓவாத ஊணாக உண். 


  உள்நாட்டுத் தேசுஅன்றே!*  ஊழ்வினையை அஞ்சுமே,* 
  விண்நாட்டை ஒன்றுஆக மெச்சுமே,*-மண்நாட்டில்-

  ஆர்ஆகி*  எவ்இழிவிற்று ஆனாலும்,*  ஆழிஅங்கைப்- 
  பேர்ஆயற்கு ஆள்ஆம் பிறப்பு?


  பிறப்பு இறப்பு மூப்புப்*  பிணிதுறந்து,*  பின்னும்- 
  இறக்கவும் இன்புஉடைத்தா மேலும்,*-மறப்புஎல்லாம்-

  ஏதமே*  என்றுஅல்லால் எண்ணுவனே,*  மண்அளந்தான்- 
  பாதமே ஏத்தாப் பகல்? 


  பகல்இரா என்பதுவும்*  பாவியாது,*  எம்மை- 
  இகல்செய்து இருபொழுதும் ஆள்வர்,*-தகவாத்-

  தொழும்பர் இவர்  சீர்க்கும்*  துணைஇலர் என்றுஓரார்,* 
  செழும்பரவை மேயார் தெரிந்து.


  தெரிந்துணர்வு ஒன்றுஇன்மையால்*  தீவினையேன்,*  வாளா- 
  இருந்தொழிந்தேன்*  கீழ்நாள்கள் எல்லாம்,*-கரந்துருவின்-

  அம்மானை*  அந்நான்று பின்தொடர்ந்த*  ஆழிஅங்கை- 
  அம்மானை ஏத்தாது அயர்த்து.


  அயர்ப்பாய் அயராப்பாய்*  நெஞ்சமே! சொன்னேன்* 
  உயப்போம் நெறிஇதுவே கண்டாய்,*-செயற்பால-

  அல்லவே செய்கிறுதி*  நெஞ்சமே! அஞ்சினேன்* 
  மல்லர்நாள் வவ்வினனை வாழ்த்து.


  வாழ்த்தி அவன்அடியைப்*  பூப்புனைந்து,*  நின்தலையைத்- 
  தாழ்த்து*  இருகை கூப்புஎன்றால் கூப்பாத பாழ்த்தவிதி*

  எங்குஉற்றாய் என்றுஅவனை*  ஏத்தாதுஎன் நெஞ்சமே,* 
  தங்கத்தான்ஆ மேலும் தங்கு.


  தங்கா முயற்றியஆய்*  தாழ்விசும்பின் மீதுபாய்ந்து,* 
  எங்கே புக்கு எத்தவம் செய்திட்டன கொல்,*-பொங்குஓதத்-

  தண்அம்பால்*  வேலைவாய்க் கண்வளரும்,*  என்னுடைய- 
  கண்ணன்பால் நல்நிறம்கொள் கார்?  


  கார்கலந்த மேனியான்*  கைகலந்த ஆழியான்,* 
  பார்கலந்த வல்வயிற்றான் பாம்புஅணையான்,*-சீர்கலந்த-

  சொல்நினைந்து போக்காரேல்*  சூழ்வினையின் ஆழ்துயரை,* 
  என்நினைந்து போக்குவர் இப்போது?   (2) 


  இப்போதும் இன்னும்*  இனிச்சிறிது நின்றாலும்* 
  எப்போதும் ஈதேசொல் என்நெஞ்சே*-எப்போதும்-

  கைகழலா நேமியான்*  நம்மேல் வினைகடிவான்* 
  மொய்கழலே ஏத்த முயல் (2)