பிரபந்த தனியன்கள்

கருவிருத் தக்குழி நீத்தபின் காமக் கடுங்குழிவீழ்ந்து,
ஒருவிருத் தம்புக் குழலுறு வீர்.உயி ரின்பொருள்கட்கு,
ஒருவிருத் தம்புகு தாமல் குருகையர் கோனுரைத்த,
திருவிருத் தத்தோ ரடிகற் றிரீர்திரு நாட்டகத்தே.

   பாசுரங்கள்


  முலையோ முழு முற்றும் போந்தில,*  மொய் பூங் குழல் குறிய- 
  கலையோ அரை இல்லை நாவோ குழறும்,*  கடல் மண் எல்லாம்-

  விலையோ என மிளிரும் கண் இவள் பரமே!*  பெருமான்-
  மலையோ*  திருவேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே? (2)


  வாசகம் செய்வது நம்பரமே?*  தொல்லை வானவர் தம்-
  நாயகன்*  நாயகர் எல்லாம் தொழும் அவன்,*  ஞாலம் முற்றும்- 

  வேய் அகம் ஆயினும் சோராவகை*  இரண்டே அடியால்-
  தாயவன்,*  ஆய்க் குலமாய் வந்து தோன்றிற்று நம் இறையே.


  இறையோ இரக்கினும்*  ஈங்கு ஓர் பெண்பால்,*  எனவும் இரங்காது,- 
  அறையோ! என*  நின்று அதிரும் கருங்கடல்,*  ஈங்கு இவள் தன்-

  நிறையோ இனி உன் திரு அருளால் அன்றி*  காப்பு அரிதால்- 
  முறையோ,*  அரவு அணைமேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணனே!


  வண்ணம் சிவந்துள*  வான் நாடு அமரும் குளிர் விழிய,* 
  தண் மென் கமலத் தடம் போல் பொலிந்தன,*  தாம் இவையோ- 

  கண்ணன் திருமால் திருமுகம் தன்னொடும் காதல் செய்தேற்கு*
  எண்ணம் புகுந்து,*  அடியேனொடு இக் காலம் இருக்கின்றவே.


  இருக்கு ஆர் மொழியால்*  நெறி இழுக்காமை,* உலகு அளந்த-
  திருத் தாள் இணை நிலத்தேவர் வணங்குவர்,*  யாமும் அவா-

  ஒருக்கா வினையொடும் எம்மொடும் நொந்து கனி இன்மையின்* 
  கருக்காய் கடிப்பவர் போல்,*  திருநாமச் சொல் கற்றனமே. 


  கற்றுப்பிணை மலர் கண்ணின் குலம் வென்று,*  ஒரோ கருமம்-
  உற்றுப் பயின்று செவியொடு உசாவி,*  உலகம் எல்லாம்-

  முற்றும் விழுங்கி உமிழ்ந்த பிரானார் திருவடிக்கீழ்*
  உற்றும் உறாதும்,*  மிளிர்ந்த கண் ஆய் எம்மை உண்கின்றவே!


  உண்ணாது உறங்காது*  உணர்வுறும் எத்தனை யோகியர்க்கும்*
  எண் ஆய் மிளிரும் இயல்வின ஆம்,*  எரி நீர் வளி வான்-

  மண் ஆகிய எம் பெருமான் தனது வைகுந்தம் அன்னாள்*
  கண் ஆய் அருவினையேன்,*  உயிர் ஆயின காவிகளே. 


  காவியும் நீலமும்*  வேலும் கயலும் பலபல வென்று,*
  ஆவியின் தன்மை அளவு அல்ல பாரிப்பு,*  அசுரைச் செற்ற-

  மாவியம் புள் வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் வேங்கடம் சேர்*
  தூவி அம் பேடை அன்னாள்,*  கண்கள் ஆய துணைமலரே. 


  கார் ஏற்று இருள் செகில் ஏற்றின் சுடருக்கு உளைந்து,*  வெல்வான்-
  ஏற்று எதிர்ந்தது புன் தலை மாலை,*  புவனி எல்லாம்-

  ஏற்று அளந்த நெடிய பிரான் அருளா விடுமே?*
  வார் ஏற்று இளமுலையாய்,*  வருந்தேல் உன் வளைத்திறமே. 


  வாய்த் திருச் சக்கரத்து*  எங்கள் வானவனார் முடிமேல்,*
  வாய் நறுங் கண்ணித்*  தண் அம் துழாய்க்கு வண்ணம் பயலை,*

  வான் மிக வந்து நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி நிற்க*  எம்மை-
  உளைவான் புகுந்து,*  இது ஓர் கங்குல் ஆயிரம் ஊழிகளே.


  ஊழிகள் ஆய்*  உலகு ஏழும் உண்டான் என்றிலம்,*  பழம் கண்டு-
  ஆழி களாம் பழம் வண்ணம் என்றேற்கு,*  அஃதே கொண்டு அன்னை-

  நாழ் இவளோ என்னும் ஞாலம் உண்டான் வண்ணம் சொல்லிற்று என்னும்*
  தோழிகளோ! உரையீர்,*  எம்மை அம்மனை சூழ்கின்றவே. 


  சூழ்கின்ற கங்குல்*  சுருங்கா இருளின் கருந் திணிம்பைப்,*
  போழ்கின்ற திங்கள் அம் பிள்ளையும் போழ்க,*  துழாய் மலர்க்கே-

  தாழ்கின்ற நெஞ்சத்து ஒரு தமியாட்டியேன் மாமைக்கு இன்று*
  வாழ்கின்ற ஆறு இதுவோ,*  வந்து தோன்றிற்று வாலியதே.


  வால் வெண் நிலவு*  உலகு ஆரச் சுரக்கும் வெண் திங்கள் என்னும்,*
  விண் சுரவி சுர முதிர் மாலை,*  பரிதி வட்டம்-

  போலும் சுடர் அடல் ஆழிப் பிரான் பொழில் ஏழ் அளிக்கும்* 
  சால்பின் தகைமைகொலாம்,*  தமியாட்டி தளர்ந்ததுவே? 


  தளர்ந்தும் முறிந்தும்*  வரு திரைப் பாயல்,*  திரு நெடுங் கண்-
  வளர்ந்தும் அறிவுற்றும் வையம் விழுங்கியும்,*  மால் வரையைக்-

  கிளர்ந்து மறிதர கீண்டு எடுத்தான் முடி சூடு துழாய்*
  அளைந்து உண் சிறு பசுந் தென்றல்,*  அந்தோ வந்து உலாகின்றதே!


  உலாகின்ற கெண்டை ஒளி அம்பு*  எம் ஆவியை ஊடுருவக்-
  குலாகின்ற*  வெஞ்சிலை வாள் முகத்தீர்,*  குனி சங்கு இடறிப்-

  புலாகின்ற வேலைப் புணரி அம் பள்ளி அம்மான்*  அடியார்-
  நிலாகின்ற வைகுந்தமோ,*  வையமோ நும் நிலையிடமே?


  இடம் போய் விரிந்து இவ் வுலகு அளந்தான்*  எழில் ஆர் தண் துழாய்,*
  வடம் போது இனையும் மட நெஞ்சமே,*  நங்கள் வெள் வளைக்கே-

  விடம் போல் விரிதல் இது வியப்பே வியன் தாமரையின்*
  தடம் போது ஒடுங்க,*  மெல் ஆம்பல் அலர்விக்கும் வெண் திங்களே. 


  திங்கள் அம் பிள்ளை புலம்ப*  தன் செங்கோல் அரசு பட்ட*
  செங் களம் பற்றி நின்று எள்கு புன் மாலை,*  தென்பால் இலங்கை-

  வெங் களம் செய்த நம் விண்ணோர் பிரானார் துழாய் துணையா*
  நங்களை மாமை கொள்வான்,*  வந்து தோன்றி நலிகின்றதே. 


  நலியும் நரகனை வீட்டிற்றும்,*  வாணன் திண் தோல் துணித்த*
  வலியும் பெருமையும் யாம் சொல்லும் நீர்த்து அல்ல,*  மை வரை போல்-

  பொலியும் உருவின் பிரானார் புனை பூந் துழாய் மலர்க்கே*
  மெலியும் மட நெஞ்சினார்,*  தந்து போயின வேதனையே! 


  வேதனை வெண் புரி நூலனை,*  விண்ணோர் பரவ நின்ற-
  நாதனை*  ஞாலம் விழுங்கும் அநாதனை,*  ஞாலம் தத்தும்-

  பாதனை பாற்கடல் பாம்பு அணைமேல் பள்ளிகொண்டருளும்*
  சீதனையே தொழுவார்,*  விண்ணுளாரிலும் சீரியரே. 


  சீர் அரசு ஆண்டு*  தன் செங்கோல் சில நாள்*  செலீஇக் கழிந்த,- 
  பார் அரசு ஒத்து மறைந்தது நாயிறு,*  பார் அளந்த- 

  பேர் அரசே! எம் விசும்பு அரசே! எம்மை நீத்து வஞ்சித்த* 
  ஓர் அரசே! அருளாய்,*  இருளாய் வந்து உறுகின்றதே.


  உறுகின்ற கன்மங்கள்*  மேலன ஓர்ப்பிலராய்,*  இவளைப்-
  பெறுகின்ற தாயர்*  மெய்ந் நொந்து பெறார்கொல்*  துழாய் குழல்வாய்த்-

  துறுகின்றிலர் தொல்லை வேங்கடம் ஆட்டவும்*  சூழ்கின்றிலர்* 
  இறுகின்றதால் இவள் ஆகம்,*  மெல் ஆவி எரி கொள்ளவே.


  எரி கொள் செந் நாயிறு*  இரண்டு உடனே உதய மலைவாய்,* 
  விரிகின்ற வண்ணத்த எம் பெருமான் கண்கள்,*  மீண்டு அவற்றுள்-

  எரி கொள் செந் தீ வீழ் அசுரரைப் போல எம் போலியர்க்கும்*
  விரிவ சொல்லீர் இதுவோ,*  வையம் முற்றும் விளரியதே? 


  விளரிக் குரல் அன்றில்*  மென் பெடை மேகின்ற முன்றில் பெண்ணை,*
  முளரிக் குரம்பை இதுஇதுவாக,*  முகில் வண்ணன் பேர்-

  கிளரிக் கிளரிப் பிதற்றும் மெல் ஆவியும் நைவும் எல்லாம்* 
  தளரின் கொலோ அறியேன்,*  உய்யல் ஆவது இத் தையலுக்கே!


  தையல் நல்லார்கள் குழாங்கள்*  குழிய குழுவினுள்ளும்,* 
  ஐய நல்லார்கள் குழிய விழவினும்,*  அங்கு அங்கு எல்லாம்-

  கைய பொன் ஆழி வெண் சங்கொடும் காண்பான் அவாவுவன் நான்* 
  மைய வண்ணா! மணியே,*  முத்தமே! என் தன் மாணிக்கமே! 


  மாணிக்கம் கொண்டு*  குரங்கு எறிவு ஒத்து இருளோடு முட்டி,* 
  ஆணிப்பொன் அன்ன சுடர் படும் மாலை,*  உலகு அளந்த-

  மாணிக்கமே! என் மரகதமே! மற்று ஒப்பாரை இல்லா*
  ஆணிப்பொன்னே,*  அடியேன் அடி ஆவி அடைக்கலமே!


  அடைக் கலத்து ஓங்கு*  கமலத்து அலர் அயன் சென்னி என்னும்,*
  முடைக் கலத்து ஊண்*  முன் அரனுக்கு நீக்கியை,*  ஆழி சங்கம்-

  படைக்கலம் ஏந்தியை வெண்ணெய்க்கு அன்று ஆய்ச்சி வன் தாம்புகளால்*
  புடைக்கலந்தானை, எம்மானை*  என் சொல்லிப் புலம்புவனே? 


  புலம்பும் கன குரல்*  போழ் வாய அன்றிலும், பூங் கழி பாய்ந்து*
  அலம்பும் கன குரல் சூழ் திரை ஆழியும்,*  ஆங்கு அவை நின்-

  வலம் புள்ளது நலம் பாடும் இது குற்றமாக*  வையம்-
  சிலம்பும்படி செய்வதே,*  திருமால் இத் திருவினையே?


  திருமால் உரு ஒக்கும் மேரு,*  அம் மேருவில் செஞ்சுடரோன்*
  திருமால் திருக்கைத் திருச் சக்கரம் ஒக்கும்,*  அன்ன கண்டும்- 

  திருமால் உருவோடு அவன் சின்னமே பிதற்றா நிற்பது ஓர்*
  திருமால் தலைக்கொண்ட நங்கட்கு,*  எங்கே வரும் தீவினையே?


  தீவினைக்கு ஆரு நஞ்சை*  நல் வினைக்கு இன் அமுதத்தினை,* 
  பூவினை மேவிய தேவி மணாளனைm,*  புன்மை எள்காது-

  ஆவினை மேய்க்கும் வல் ஆயனை*  அன்று உலகு ஈர் அடியால்-
  தாவின ஏற்றை எம்மானை*  எஞ்ஞான்று தலைப்பெய்வனே?


  தலைப்பெய்து யான் உன்*  திருவடி சூடும் தகைமையினால் ,*
  நிலைப்பு எய்த ஆக்கைக்கு நோற்ற இம் மாயமும்,*  மாயம் செவ்வே-

  நிலைப்பு எய்திலாத நிலைமையும் காண்தோறு அசுரர் குழாம்*
  தொலைப் பெய்த நேமி எந்தாய்,*  தொல்லை ஊழி சுருங்கலதே. 


  சுருங்கு உறி வெண்ணெய்*  தொடு உண்ட கள்வனை,*  வையம் முற்றும்
  ஒருங்குற உண்ட*  பெரு வயிற்றாளனை,*  மாவலிமாட்டு-

  இருங் குறள் ஆகி இசைய ஓர் மூவடி வேண்டிச் சென்ற*
  பெருங் கிறியானை அல்லால்,*  அடியேன் நெஞ்சம் பேணலதே.


  பேண் நலம் இல்லா அரக்கர்*  முந்நீர பெரும் பதிவாய்,*
  நீள் நகர் நீள் எரி வைத்தருளாய் என்று,*  நின்னை விண்ணோர்- 

  தாள் நிலம் தோய்ந்து தொழுவர் நின் மூர்த்தி பல் கூற்றில் ஒன்று*
  காணலும் ஆம்கொல் என்றே,*  வைகல் மாலையும் காலையுமே.


  காலை வெய்யோற்கு முன் ஓட்டுக்கொடுத்த*  கங்குல் குறும்பர்*
  மாலை வெய்யோன் பட வையகம் பாவுவர்,*  அன்ன கண்டும்- 
   

  காலை நல் ஞானத் துறை படிந்து ஆடி கண் போது செய்து* 
  மாலை நல் நாவில் கொள்ளார்,*  நினையார் அவன் மைப் படியே.


  மைப் படி மேனியும்*  செந்தாமரைக் கண்ணும் வைதிகரே,*
  மெய்ப்படியால் உன் திருவடி சூடும் தகைமையினார்,* 

  எப்படி ஊர் ஆ மிலைக்கக் குருட்டு ஆ மிலைக்கும் என்னும்*
  அப்படி யானும் சொன்னேன்*  அடியேன் மற்று யாது என்பனே.? 


  யாதானும் ஓர் ஆக்கையில் புக்கு,*  அங்கு ஆப்புண்டும் ஆப்பு அவிழ்ந்தும்* 
  மூது ஆவியில் தடுமாறும்*  உயிர் முன்னமே,*  அதனால்- 

  யாதானும் பற்றி நீங்கும் விரதத்தை நல் வீடுசெய்யும்*
  மாதாவினை பிதுவை,*  திருமாலை வணங்குவனே. (2)


  வணங்கும் துறைகள்*  பல பல ஆக்கி,*  மதி விகற்பால்-
  பிணங்கும் சமயம் பல பல ஆக்கி,*  அவை அவைதோறு-

  அணங்கும் பல பல ஆக்கி நின் மூர்த்தி பரப்பி வைத்தாய்* 
  இணங்கும் நின்னோரை இல்லாய்,*  நின்கண் வேட்கை எழுவிப்பனே


  எழுவதும் மீண்டே*  படுவதும் பட்டு,*  எனை ஊழிகள் போய்க்-
  கழிவதும் கண்டு கண்டு எள்கல் அல்லால்,*  இமையோர்கள் குழாம்-

  தொழுவதும் சூழ்வதும் செய் தொல்லை மாலைக் கண்ணாரக் கண்டு* 
  கழிவது ஓர் காதல் உற்றார்க்கும்,*  உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே? 


  துஞ்சா முனிவரும்*  அல்லாதவரும் தொடர நின்ற,*
  எஞ்சாப் பிறவி இடர் கடிவான்,*  இமையோர் தமக்கும்- 

  தன் சார்வு இலாத தனிப் பெரு மூர்த்தி தன் மாயம் செவ்வே*
  நெஞ்சால் நினைப்பு அரிதால்,*  வெண்ணெய் ஊண் என்னும் ஈனச் சொல்லே.


  ஈனச் சொல் ஆயினும் ஆக,*  எறி திரை வையம் முற்றும்*
  ஏனத்து உருவாய் இடந்த பிரான்,*  இருங் கற்பகம் சேர்-

  வானத்தவர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்று எல்லா எவர்க்கும*
  ஞானப் பிரானை அல்லால் இல்லை*  நான் கண்ட நல்லதுவே (2) 


  நல்லார் நவில் குருகூர் நகரான்,*  திருமால் திருப் பேர்-
  வல்லார்*  அடிக் கண்ணி சூடிய*  மாறன் விண்ணப்பம் செய்த-

  சொல் ஆர் தொடையல் இந் நூறும் வல்லார் அழுந்தார் பிறப்பு ஆம்*
  பொல்லா அருவினை*  மாய வன் சேற்று அள்ளல் பொய்ந் நிலத்தே. (2)