பிரபந்த தனியன்கள்

   பாசுரங்கள்


  வண்ண மாடங்கள் சூழ்*  திருக்கோட்டியூர்க்* 
  கண்ணன் கேசவன்*  நம்பி பிறந்தினில்*

  எண்ணெய் சுண்ணம்*  எதிரெதிர் தூவிடக்* 
  கண்ணன் முற்றம்*  கலந்து அளறு ஆயிற்றே. (2)


  ஓடுவார் விழுவார்*  உகந்து ஆலிப்பார்*
  நாடுவார் நம்பிரான்*  எங்குத்தான் என்பார்*

  பாடுவார்களும்* பல்பறை கொட்ட நின்று*
  ஆடுவார்களும்* ஆயிற்று ஆய்ப்பாடியே


  பேணிச் சீர் உடைப்*  பிள்ளை பிறந்தினில்*
  காணத் தாம் புகுவார்*  புக்குப் போதுவார்*

  ஆண் ஒப்பார்*  இவன் நேர் இல்லை காண்*  திரு-
  வோணத்தான்*  உலகு ஆளும் என்பார்களே


  உறியை முற்றத்து*  உருட்டி நின்று ஆடுவார்* 
  நறுநெய் பால் தயிர்*  நன்றாகத் தூவுவார்*

  செறி மென் கூந்தல்*  அவிழத் திளைத்து*  எங்கும் 
  அறிவு அழிந்தனர்*  ஆய்ப்பாடி ஆயரே


  கொண்ட தாள் உறி*  கோலக் கொடுமழுத்*
  தண்டினர்*  பறியோலைச் சயனத்தர்*

  விண்ட முல்லை* அரும்பு அன்ன பல்லினர்*
  அண்டர் மிண்டிப்*  புகுந்து நெய்யாடினார்


  கையும் காலும் நிமிர்த்துக்*  கடார நீர்*
  பைய ஆட்டிப்*  பசுஞ் சிறு மஞ்சளால்*

  ஐய நா வழித்தாளுக்கு*  அங்காந்திட* 
  வையம் ஏழும் கண்டாள்*  பிள்ளை வாயுளே


  வாயுள் வையகம் கண்ட*  மடநல்லார்* 
  ஆயர் புத்திரன் அல்லன்*  அருந்தெய்வம்*

  பாய சீர் உடைப்*  பண்பு உடைப் பாலகன்* 
  மாயன் என்று*  மகிழ்ந்தனர் மாதரே


  பத்து நாளும் கடந்த*  இரண்டாம் நாள்* 
  எத் திசையும்*  சயமரம் கோடித்து*

  மத்த மா மலை*  தாங்கிய மைந்தனை*
  உத்தானம் செய்து*  உகந்தனர் ஆயரே


  கிடக்கில் தொட்டில்*  கிழிய உதைத்திடும்* 
  எடுத்துக் கொள்ளில்*  மருங்கை இறுத்திடும்*

  ஒடுக்கிப் புல்கில்*  உதரத்தே பாய்ந்திடும்* 
  மிடுக்கு இலாமையால்*  நான் மெலிந்தேன் நங்காய்.


  செந்நெல்லார் வயல் சூழ்*  திருக்கோட்டியூர்* 
  மன்னு நாரணன்*  நம்பி பிறந்தமை*

  மின்னு நூல்*  விட்டுசித்தன் விரித்த*  இப் 
  பன்னு பாடல் வல்லார்க்கு*  இல்லை பாவமே (2)   


  சீதக் கடலுள்*  அமுது அன்ன தேவகி* 
  கோதைக் குழலாள்*  அசோதைக்குப் போத்தந்த*

  பேதைக் குழவி*  பிடித்துச் சுவைத்து உண்ணும்*
  பாதக் கமலங்கள் காணீரே* 
    பவள வாயீர் வந்து காணீரே  (2) 


  முத்தும் மணியும்*  வயிரமும் நன்பொன்னும்*
  தத்திப் பதித்துத்*  தலைப்பெய்தாற் போல்*  எங்கும்

  பத்து விரலும்*  மணிவண்ணன் பாதங்கள்* 
  ஒத்திட்டு இருந்தவா காணீரே* 
        ஒண்ணுதலீர்! வந்து காணீரே


  பணைத்தோள் இள ஆய்ச்சி*  பால் பாய்ந்த கொங்கை*
  அணைத்து ஆர உண்டு*  கிடந்த இப் பிள்ளை*

  இணைக்காலில்*  வெள்ளித் தளை நின்று இலங்கும்*
  கணைக்கால் இருந்தவா காணீரே*
        காரிகையீர்! வந்து காணீரே


  உழந்தாள் நறுநெய்*  ஒரோர் தடா உண்ண*
  இழந்தாள் எரிவினால்*  ஈர்த்து எழில் மத்தின்*

  பழந்தாம்பால் ஓச்ச*  பயத்தால் தவழ்ந்தான்**
  முழந்தாள் இருந்தவா காணீரே*
        முகிழ்முலையீர் வந்து காணீரே


  பிறங்கிய பேய்ச்சி*  முலை சுவைத்து உண்டிட்டு*
  உறங்குவான் போலே*  கிடந்த இப்பிள்ளை*

  மறம் கொள் இரணியன்*  மார்வை முன் கீண்டான்*
  குறங்குகளை வந்து காணீரே* 
        குவிமுலையீர் வந்து காணீரே


  மத்தக் களிற்று*  வசுதேவர் தம்முடைச்* 
  சித்தம் பிரியாத*  தேவகிதன் வயிற்றில்*

  அத்தத்தின் பத்தாம் நாள்*  தோன்றிய அச்சுதன்* 
  முத்தம் இருந்தவா காணீரே* 
        முகிழ்நகையீர் வந்து காணீரே


  இருங்கை மதகளிறு*  ஈர்க்கின்றவனைப்* 
  பருங்கிப் பறித்துக்கொண்டு*  ஓடும் பரமன்தன்* 

  நெருங்கு பவளமும்*  நேர்நாணும் முத்தும்* 
  மருங்கும் இருந்தவா காணீரே* 
        வாணுதலீர் வந்து காணீரே


  வந்த மதலைக்*  குழாத்தை வலிசெய்து* 
  தந்தக் களிறு போல்*  தானே விளையாடும்*

  நந்தன் மதலைக்கு*  நன்றும் அழகிய* 
  உந்தி இருந்தவா காணீரே* 
  ஒளியிழையீர்! வந்து காணீரே


  அதிருங் கடல்நிற வண்ணனை*  ஆய்ச்சி 
  மதுரமுலை ஊட்டி*  வஞ்சித்து வைத்துப்*

  பதறப் படாமே*  பழந் தாம்பால் ஆர்த்த* 
  உதரம் இருந்தவா காணீரே* 
  ஒளிவளையீர் வந்து காணீரே


  பெருமா உரலிற்*  பிணிப்புண்டு இருந்து*  அங்கு 
  இரு மா மருதம்*  இறுத்த இப் பிள்ளை*

  குருமா மணிப்பூண்*  குலாவித் திகழும்* 
  திருமார்வு இருந்தவா காணீரே*
  சேயிழையீர் வந்து காணீரே


  நாள்கள் ஓர் நாலைந்து*  திங்கள் அளவிலே*
  தாளை நிமிர்த்துச்*  சகடத்தைச் சாடிப்போய்*

  வாள் கொள் வளைஎயிற்று*  ஆருயிர் வவ்வினான்*
  தோள்கள் இருந்தவா காணீரே*
   சுரிகுழலீர் வந்து காணீரே 


  மைத்தடங்கண்ணி*  யசோதை வளர்க்கின்ற*
  செய்த்தலை நீல நிறத்துச்*  சிறுப்பிள்ளை*

  நெய்த்தலை நேமியும்*  சங்கும் நிலாவிய* 
  கைத்தலங்கள் வந்து காணீரே* 
  கனங்குழையீர் வந்து காணீரே


  வண்டு அமர் பூங்குழல்*  ஆய்ச்சி மகனாகக்* 
  கொண்டு வளர்க்கின்ற*  கோவலக் குட்டற்கு*

  அண்டமும் நாடும்*  அடங்க விழுங்கிய* 
  கண்டம் இருந்தவா காணீரே* 
  காரிகையீர்! வந்து காணீரே


  எம் தொண்டை வாய்ச் சிங்கம்*  வா என்று எடுத்துக்கொண்டு* 
  அந் தொண்டை வாய்*  அமுது ஆதரித்து*  ஆய்ச்சியர்

  தம் தொண்டை வாயால்*  தருக்கிப் பருகும்*  இச் 
  செந் தொண்டை வாய் வந்து காணீரே* 
  சேயிழையீர்! வந்து காணீரே


  நோக்கி யசோதை*  நுணுக்கிய மஞ்சளால்* 
  நாக்கு வழித்து*  நீராட்டும் இந் நம்பிக்கு*

  வாக்கும் நயனமும்*  வாயும் முறுவலும்* 
  மூக்கும் இருந்தவா காணீரே* 
   மொய்குழலீர் வந்து காணீரே


  விண்கொள் அமரர்கள்*  வேதனை தீர*  முன் 
  மண்கொள் வசுதேவர்*  தம் மகனாய் வந்து*

  திண்கொள் அசுரரைத்*  தேய வளர்கின்றான்* 
  கண்கள் இருந்தவா காணீரே* 
   கனவளையீர் வந்து காணீரே


  பருவம் நிரம்பாமே*  பாரெல்லாம் உய்யத்*
  திருவின் வடிவு ஒக்கும்*  தேவகி பெற்ற*

  உருவு கரிய*  ஒளி மணிவண்ணன்*
  புருவம் இருந்தவா காணீரே* 
  பூண்முலையீர்! வந்து காணீரே


  மண்ணும் மலையும்*  கடலும் உலகு ஏழும்* 
  உண்ணுந் திறத்து*  மகிழ்ந்து உண்ணும் பிள்ளைக்கு*

  வண்ணம் எழில்கொள்*  மகரக்குழை இவை* 
  திண்ணம் இருந்தவா காணீரே* 
   சேயிழையீர்! வந்து காணீரே


  முற்றிலும் தூதையும்*  முன்கைமேல் பூவையும்* 
  சிற்றில் இழைத்துத்*  திரிதருவோர்களைப்*

  பற்றிப் பறித்துக்கொண்டு*  ஓடும் பரமன்தன்* 
  நெற்றி இருந்தவா காணீரே* 
  நேரிழையீர்! வந்து காணீரே


  அழகிய பைம்பொன்னின்*  கோல் அங்கைக் கொண்டு* 
  கழல்கள் சதங்கை*  கலந்து எங்கும் ஆர்ப்ப* 

  மழ கன்றினங்கள்*  மறித்துத் திரிவான்* 
  குழல்கள் இருந்தவா காணீரே* 
   குவிமுலையீர் வந்து காணீரே


  சுருப்பார் குழலி*  யசோதை முன் சொன்ன* 
  திருப் பாதகேசத்தைத்*  தென்புதுவைப் பட்டன்*

  விருப்பால் உரைத்த*  இருபதோடு ஒன்றும் 
  உரைப்பார் போய்*  வைகுந்தத்து ஒன்றியிருப்பரே (2)


  மாணிக்கம் கட்டி*  வயிரம் இடை கட்டி* 
  ஆணிப் பொன்னால் செய்த*  வண்ணச் சிறுத்தொட்டில்*

  பேணி உனக்குப்*  பிரமன் விடுதந்தான்* 
  மாணிக் குறளனே தாலேலோ* 
  வையம் அளந்தானே தாலேலோ (2)


  உடையார் கனமணியோடு*  ஒண் மாதுளம்பூ* 
  இடை விரவிக் கோத்த*  எழிற் தெழ்கினோடும்*

  விடை ஏறு காபாலி*  ஈசன் விடுதந்தான்* 
  உடையாய்! அழேல் அழேல் தாலேலோ* 
  உலகம் அளந்தானே! தாலேலோ


  என்தம்பிரானார்*  எழிற் திருமார்வற்குச்*
  சந்தம் அழகிய*  தாமரைத் தாளற்கு*

  இந்திரன் தானும்*  எழில் உடைக் கிண்கிணி* 
  தந்து உவனாய் நின்றான் தாலேலோ* 
  தாமரைக் கண்ணனே! தாலேலோ


  சங்கின் வலம்புரியும்*  சேவடிக் கிண்கிணியும்* 
  அங்கைச் சரிவளையும்*  நாணும் அரைத்தொடரும்*

  அங்கண் விசும்பில்*  அமரர்கள் போத்தந்தார்* 
  செங்கண் கருமுகிலே! தாலேலோ* 
   தேவகி சிங்கமே! தாலேலோ   


  எழில் ஆர் திருமார்வுக்கு*  ஏற்கும் இவை என்று*
  அழகிய ஐம்படையும்*  ஆரமும் கொண்டு*

  வழு இல் கொடையான்*  வயிச்சிரவணன்* 
  தொழுது உவனாய் நின்றான் தாலேலோ* 
  தூமணி வண்ணனே தாலேலோ


  ஓதக் கடலின்*  ஒளிமுத்தின் ஆரமும்* 
  சாதிப் பவளமும்*  சந்தச் சரிவளையும்*

  மா தக்க என்று*  வருணன் விடுதந்தான்* 
  சோதிச் சுடர் முடியாய்! தாலேலோ* 
  சுந்தரத் தோளனே! தாலேலோ


  கானார் நறுந்துழாய்*  கைசெய்த கண்ணியும்* 
  வானார் செழுஞ்சோலைக்*  கற்பகத்தின் வாசிகையும்*

  தேனார் மலர்மேல்*  திருமங்கை போத்தந்தாள்* 
  கோனே! அழேல் அழேல் தாலேலோ* 
   குடந்தைக் கிடந்தானே! தாலேலோ


  கச்சொடு பொற்சுரிகை*  காம்பு கனகவளை*
  உச்சி மணிச்சுட்டி*  ஒண்தாள் நிரைப் பொற்பூ*

  அச்சுதனுக்கு என்று*  அவனியாள் போத்தந்தாள்*
  நச்சுமுலை உண்டாய்! தாலேலோ*
  நாராயணா! அழேல் தாலேலோ


  மெய் திமிரும் நானப்*  பொடியொடு மஞ்சளும்*
  செய்ய தடங்கண்ணுக்கு*  அஞ்சனமும் சிந்துரமும்*

  வெய்ய கலைப்பாகி*  கொண்டு உவளாய் நின்றாள்*
  ஐயா! அழேல் அழேல் தாலேலோ* 
   அரங்கத்து அணையானே! தாலேலோ


  வஞ்சனையால் வந்த*  பேய்ச்சி முலை உண்ட*
  அஞ்சன வண்ணனை*  ஆய்ச்சி தாலாட்டிய*

  செஞ்சொல் மறையவர் சேர்*  புதுவைப் பட்டன் சொல்*
  எஞ்சாமை வல்லவர்க்கு*  இல்லை இடர்தானே  (2)


  தன்முகத்துச் சுட்டி*  தூங்கத் தூங்கத் தவழ்ந்து போய்ப்* 
  பொன்முகக் கிண்கிணி ஆர்ப்பப்*  புழுதி அளைகின்றான்*

  என்மகன் கோவிந்தன்*  கூத்தினை இள மா மதீ!* 
  நின்முகம் கண்ணுள ஆகில்*  நீ இங்கே நோக்கிப் போ (2)


  என் சிறுக்குட்டன்*  எனக்கு ஒர் இன்னமுது எம்பிரான்*
  தன் சிறுக்கைகளால்*  காட்டிக் காட்டி அழைக்கின்றான்*

  அஞ்சன வண்ணனோடு*  ஆடல் ஆட உறுதியேல்*
  மஞ்சில் மறையாதே*  மா மதீ! மகிழ்ந்து ஓடி வா 


  சுற்றும் ஒளிவட்டம்*  சூழ்ந்து சோதி பரந்து எங்கும்*
  எத்தனை செய்யிலும்*  என்மகன் முகம் நேரொவ்வாய்*

  வித்தகன் வேங்கட வாணன்*  உன்னை விளிக்கின்ற*
  கைத்தலம் நோவாமே*  அம்புலீ! கடிது ஓடி வா      


  சக்கரக் கையன்*  தடங்கண்ணால் மலர விழித்து*
  ஒக்கலைமேல் இருந்து*  உன்னையே சுட்டிக் காட்டும் காண்*

  தக்கது அறிதியேல்*  சந்திரா! சலம் செய்யாதே*
  மக்கட் பெறாத*  மலடன் அல்லையேல் வா கண்டாய்


  அழகிய வாயில்*  அமுத ஊறல் தெளிவுற*
  மழலை முற்றாத இளஞ்சொல்லால்*  உன்னைக் கூகின்றான்*

  குழகன் சிரீதரன்*  கூவக் கூவ நீ போதியேல்*
  புழையில ஆகாதே*  நின்செவி புகர் மா மதீ!


  தண்டொடு சக்கரம்*  சார்ங்கம் ஏந்தும் தடக்கையன்*
  கண் துயில்கொள்ளக் கருதிக்*  கொட்டாவி கொள்கின்றான்*

  உண்ட முலைப்பால் அறா கண்டாய்*  உறங் காவிடில்*
  விண்தனில் மன்னிய*  மா மதீ! விரைந்து ஓடி வா


  பாலகன் என்று*  பரிபவம் செய்யேல்*  பண்டு ஓர் நாள்
  ஆலின் இலை வளர்ந்த*  சிறுக்கன் அவன் இவன்*

  மேல் எழப் பாய்ந்து*  பிடித்துக்கொள்ளும் வெகுளுமேல்*
  மாலை மதியாதே*  மா மதீ! மகிழ்ந்து ஓடி வா


  சிறியன் என்று என் இளஞ் சிங்கத்தை*  இகழேல் கண்டாய்*
  சிறுமையின் வார்த்தையை*  மாவலியிடைச் சென்று கேள்*

  சிறுமைப் பிழை கொள்ளில்*  நீயும் உன் தேவைக்கு உரியை காண்*
  நிறைமதீ! நெடுமால்*  விரைந்து உன்னைக் கூகின்றான்


  தாழியில் வெண்ணெய்*  தடங்கை ஆர விழுங்கிய* 
  பேழை வயிற்று எம்பிரான் கண்டாய்*  உன்னைக் கூகின்றான்* 

  ஆழிகொண்டு உன்னை எறியும்*  ஐயுறவு இல்லை காண்* 
  வாழ உறுதியேல்*  மா மதீ! மகிழ்ந்து ஓடி வா


  மைத்தடங் கண்ணி*  யசோதை தன்மகனுக்கு*  இவை- 
  ஒத்தன சொல்லி*  உரைத்த மாற்றம்*  ஒளிபுத்தூர்-

  வித்தகன் விட்டுசித்தன்*  விரித்த தமிழ் இவை* 
  எத்தனையும் சொல்ல வல்லவர்க்கு*  இடர் இல்லையே  (2)      


  உய்ய உலகு படைத்து உண்ட மணிவயிறா *  ஊழிதொறு ஊழி பல ஆலின் இலையதன்மேல்* 
  பைய உயோகு-துயில் கொண்ட பரம்பரனே!*  பங்கய நீள் நயனத்து அஞ்சன மேனியனே!*

  செய்யவள் நின் அகலம் சேமம் எனக் கருதி*  செல்வு பொலி மகரக் காது திகழ்ந்து இலக* 
  ஐய! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே.(2)  


  கோளரியின் உருவங் கொண்டு அவுணன் உடலம்*  குருதி குழம்பி எழ கூர் உகிரால் குடைவாய்!* 
  மீள அவன்மகனை மெய்ம்மை கொளக் கருதி*  மேலை அமரர்பதி மிக்கு வெகுண்டு வரக்*

  காள நன் மேகமவை கல்லொடு கால் பொழியக்*  கருதி வரை குடையாக் காலிகள் காப்பவனே!* 
  ஆள! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை* ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே.


  நம்முடை நாயகனே! நான்மறையின் பொருளே!*  நாவியுள் நற்கமல நான்முகனுக்கு ஒருகால்- 
  தம்மனை ஆனவனே! தரணி தலமுழுதும்*  தாரகையின் உலகும் தடவி அதன் புறமும்* 

  விம்ம வளர்ந்தவனே! வேழமும் ஏழ் விடையும்*  விரவிய வேலைதனுள் வென்று வருமவனே!* 
  அம்ம! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே. 


  வானவர்தாம் மகிழ வன் சகடம் உருள*  வஞ்ச முலைப்பேயின் நஞ்சம் அது உண்டவனே!* 
  கானக வல் விளவின் காய் உதிரக் கருதிக்*  கன்று அது கொண்டு எறியும் கருநிற என்கன்றே!* 

  தேனுகனும் முரனும் திண்திறல் வெந்நரகன்*  என்பவர் தாம் மடியச் செரு அதிரச் செல்லும்* 
  ஆனை! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே.  


  மத்து அளவுந் தயிரும் வார்குழல் நன்மடவார்*  வைத்தன நெய் களவால் வாரி விழுங்கி*  ஒருங்கு- 
  ஒத்த இணைமருதம் உன்னிய வந்தவரை*  ஊரு கரத்தினொடும் உந்திய வெந்திறலோய்!* 

  முத்தின் இளமுறுவல் முற்ற வருவதன்முன்*  முன்ன முகத்து அணிஆர் மொய்குழல்கள் அலைய* 
  அத்த! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே.


  காய மலர்நிறவா! கருமுகில் போல் உருவா!*  கானக மா மடுவிற் காளியன் உச்சியிலே* 
  தூய நடம் பயிலும் சுந்தர என்சிறுவா!*  துங்க மதக்கரியின் கொம்பு பறித்தவனே!* 

  ஆயம் அறிந்து பொருவான் எதிர்வந்த மல்லை*  அந்தரம் இன்றி அழித்து ஆடிய தாளிணையாய்!* 
  ஆய எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே  


  துப்பு உடை ஆயர்கள் தம் சொல் வழுவாது ஒருகால்*  தூய கருங்குழல் நற் தோகைமயில் அனைய* 
  நப்பினைதன் திறமா நல் விடை ஏழ் அவிய*  நல்ல திறல் உடைய நாதனும் ஆனவனே!* 

  தப்பின பிள்ளைகளைத் தனமிகு சோதிபுகத்*  தனி ஒரு தேர் கடவித்தாயொடு கூட்டிய*  என்- 
  அப்ப! எனக்கு ஒருகால் ஆடுக செங்கீரை*  ஆயர்கள் போரேறே! ஆடுக ஆடுகவே. 


  உன்னையும் ஒக்கலையிற் கொண்டு தம் இல் மருவி*  உன்னொடு தங்கள் கருத்து ஆயின செய்து வரும்* 
  கன்னியரும் மகிழ கண்டவர் கண்குளிர*  கற்றவர் தெற்றிவர பெற்ற எனக்கு அருளி* 

  மன்னு குறுங்குடியாய்! வெள்ளறையாய்! மதில் சூழ்-  சோலைமலைக்கு அரசே! கண்ணபுரத்து அமுதே!* 
  என் அவலம் களைவாய்! ஆடுக செங்கீரை*  ஏழ் உலகும் உடையாய் ஆடுக ஆடுகவே 


  பாலொடு நெய் தயிர் ஒண் சாந்தொடு சண்பகமும்*  பங்கயம் நல்ல கருப்பூரமும் நாறி வர* 
  கோல நறும்பவளச் செந்துவர் வாயினிடைக்*  கோமள வெள்ளிமுளை போல் சில பல் இலக* 

  நீல நிறத்து அழகார் ஐம்படையின் நடுவே*   நின் கனிவாய் அமுதம் இற்று முறிந்து விழ* 
  ஏலும் மறைப்பொருளே! ஆடுக செங்கீரை*  ஏழ் உலகும் உடையாய்! ஆடுக ஆடுகவே.    


  செங்கமலக் கழலிற் சிற்றிதழ் போல் விரலிற்*  சேர் திகழ் ஆழிகளும் கிண்கிணியும்*  அரையிற்- 
  தங்கிய பொன்வடமும் தாள நன் மாதுளையின்*  பூவொடு பொன்மணியும் மோதிரமும் கிறியும்* 

  மங்கல ஐம்படையும் தோள்வளையும் குழையும்*  மகரமும் வாளிகளும் சுட்டியும் ஒத்து இலக* 
  எங்கள் குடிக்கு அரசே! ஆடுக செங்கீரை*  ஏழ் உலகும் உடையாய்! ஆடுக ஆடுகவே. 


  அன்னமும் மின் உருவும் ஆளரியும் குறளும்*  ஆமையும் ஆனவனே! ஆயர்கள் நாயகனே! 
  என் அவலம் களைவாய்! ஆடுக செங்கீரை*  ஏழ் உலகும் உடையாய் ஆடுக ஆடுக என்று* 

  அன்னநடை மடவாள் அசோதை உகந்த பரிசு*  ஆன புகழ்ப் புதுவைப் பட்டன் உரைத்த தமிழ்* 
  இன்னிசை மாலைகள் இப் பத்தும் வல்லார்* உலகில்- எண்திசையும் புகழ் மிக்கு இன்பம் அது எய்துவரே.  


  மாணிக்கக் கிண்கிணி ஆர்ப்ப*  மருங்கின் மேல்* 
  ஆணிப் பொன்னாற் செய்த*  ஆய்பொன் உடை மணி* 

  பேணி பவளவாய்*  முத்துஇலங்க*  பண்டு- 
  காணி கொண்ட கைகளால் சப்பாணி* 
  கருங்குழற் குட்டனே! சப்பாணி. (2)  


  பொன் அரைநாணொடு*  மாணிக்கக் கிண்கிணி* 
  தன் அரை ஆட*  தனிச் சுட்டி தாழ்ந்து ஆட* 

  என் அரை மேல்நின்று இழிந்து*  உங்கள் ஆயர்தம்*   
  மன் அரைமேல் கொட்டாய் சப்பாணி* 
  மாயவனே*  கொட்டாய் சப்பாணி  


  பல் மணி முத்து*  இன்பவளம் பதித்தன்ன* 
  என் மணிவண்ணன்*  இலங்கு பொற் தோட்டின் மேல்* 

  நின் மணிவாய் முத்து இலங்க*  நின் அம்மைதன்* 
  அம்மணி மேல் கொட்டாய் சப்பாணி*
  ஆழியங் கையனே சப்பாணி      


  தூ நிலாமுற்றத்தே*  போந்து விளையாட* 
  வான் நிலா அம்புலீ*  சந்திரா! வா என்று*

  நீ நிலா நிற் புகழாநின்ற*  ஆயர்தம்* 
  கோ நிலாவ கொட்டாய் சப்பாணி* 
  குடந்தைக் கிடந்தானே! சப்பாணி.  


  புட்டியிற் சேறும்*  புழுதியும் கொண்டுவந்து* 
  அட்டி அமுக்கி*  அகம் புக்கு அறியாமே* 

  சட்டித் தயிரும்*  தடாவினில் வெண்ணெயும் உண்* 
  பட்டிக் கன்றே! கொட்டாய் சப்பாணி* 
  பற்பநாபா! கொட்டாய் சப்பாணி. 


  தாரித்து நூற்றுவர்*  தந்தை சொற் கொள்ளாது* 
  போர் உய்த்து வந்து*  புகுந்தவர் மண் ஆளப்* 

  பாரித்த மன்னர் படப்*  பஞ்சவர்க்கு*  அன்று- 
  தேர் உய்த்த கைகளால் சப்பாணி* 
  தேவகி சிங்கமே! சப்பாணி       


  பரந்திட்டு நின்ற*  படுகடல் தன்னை* 
  இரந்திட்ட கைம்மேல்*  எறிதிரை மோதக்* 

  கரந்திட்டு நின்ற*  கடலைக் கலங்கச்* 
  சரந் தொட்ட கைகளால் சப்பாணி* 
  சார்ங்க விற்கையனே! சப்பாணி.  


  குரக்கு இனத்தாலே*  குரைகடல் தன்னை* 
  நெருக்கி அணை கட்டி*  நீள் நீர் இலங்கை*

  அரக்கர் அவிய*  அடு கணையாலே* 
  நெருக்கிய கைகளால் சப்பாணி* 
  நேமியங் கையனே! சப்பாணி.  


  அளந்து இட்ட தூணை*  அவன் தட்ட* ஆங்கே- 
  வளர்ந்திட்டு*  வாள் உகிர்ச் சிங்க உருவாய்*

  உளந் தொட்டு இரணியன்*  ஒண்மார்வு அகலம்* 
  பிளந்திட்ட கைகளால் சப்பாணி*  
  பேய் முலை உண்டானே! சப்பாணி.


  அடைந்திட்டு அமரர்கள்*  ஆழ்கடல் தன்னை* 
  மிடைந்திட்டு மந்தரம்*  மத்தாக நாட்டி* 

  வடம் சுற்றி*  வாசுகி வன்கயிறு ஆகக்* 
  கடைந்திட்ட கைகளால் சப்பாணி* 
  கார்முகில் வண்ணனே! சப்பாணி    


  ஆட்கொள்ளத் தோன்றிய*  ஆயர்தம் கோவினை* 
  நாட்கமழ் பூம்பொழில்*  வில்லிபுத்தூர்ப் பட்டன்* 

  வேட்கையால் சொன்ன* சப்பாணி ஈரைந்தும்* 
  வேட்கையினால் சொல்லுவார்*  வினை போதுமே (2)   


  தொடர் சங்கிலிகை சலார்-பிலார் என்னத்*  தூங்கு பொன்மணி ஒலிப்பப்*
  படு மும்மதப் புனல் சோர வாரணம்  பைய*  நின்று ஊர்வது போல்* 

  உடன் கூடிக் கிண்கிணி ஆரவாரிப்ப*  உடை மணி பறை கறங்க* 
  தடந் தாளிணை கொண்டு சார்ங்கபாணி*  தளர்நடை நடவானோ    
    


  செக்கரிடை நுனிக்கொம்பிற் தோன்றும்*   சிறுபிறை முளைப் போல* 
  நக்க செந் துவர்வாய்த் திண்ணை மீதே*   நளிர் வெண்பல் முளை இலக* 

  அக்குவடம் உடுத்து ஆமைத்தாலி  பூண்ட*  அனந்தசயனன்* 
  தக்க மா மணிவண்ணன் வாசுதேவன்*  தளர்நடை நடவானோ


  மின்னுக் கொடியும் ஓர் வெண் திங்களும்*  சூழ் பரிவேடமுமாய்ப்* 
  பின்னற் துலங்கும் அரசிலையும்*  பீதகச் சிற்றாடையொடும்* 

  மின்னிற் பொலிந்த ஓர் கார்முகில் போலக்* கழுத்தினிற் காறையொடும்* 
  தன்னிற் பொலிந்த இருடிகேசன்* தளர்நடை நடவானோ    


   
  கன்னற் குடம் திறந்தால் ஒத்து ஊறிக்*  கணகண சிரித்து உவந்து* 
  முன் வந்து நின்று முத்தம் தரும்*  என் முகில்வண்ணன் திருமார்வன்* 

  தன்னைப் பெற்றேற்குத் தன்வாய் அமுதம் தந்து* என்னைத் தளிர்ப்பிக்கின்றான்*
  தன் எற்று மாற்றலர் தலைகள் மீதே*  தளர்நடை நடவானோ    


  முன் நல் ஓர் வெள்ளிப் பெருமலைக் குட்டன்*   மொடுமொடு விரைந்து ஓடப்* 
  பின்னைத் தொடர்ந்தது ஓர் கருமலைக் குட்டன்*  பெயர்ந்து அடியிடுவது போல்* 

   பன்னி உலகம் பரவி ஓவாப் புகழ்ப்*   பலதேவன் என்னும்* 
  தன் நம்பி ஓடப் பின் கூடச் செல்வான்* தளர்நடை நடவானோ 


  ஒரு காலிற் சங்கு ஒரு காலிற் சக்கரம்*  உள்ளடி பொறித்து அமைந்த* 
  இரு காலுங் கொண்டு அங்கு அங்கு எழுதினாற்போல்*  இலச்சினை பட நடந்து* 

  பெருகாநின்ற இன்ப-வெள்ளத்தின்மேல்*  பின்னையும் பெய்து பெய்து* 
  தரு கார்க் கடல்வண்ணன் காமர் தாதை*  தளர்நடை நடவானோ     


  படர் பங்கைய மலர்வாய் நெகிழப்*  பனி படு சிறுதுளி போல்* 
  இடங் கொண்ட செவ்வாய் ஊறி ஊறி*  இற்று இற்று வீழநின்று* 

  கடுஞ் சேக் கழுத்தின் மணிக்குரல் போல்*  உடை மணி கணகணென* 
  தடந் தாளிணை கொண்டு சாரங்கபாணி*  தளர்நடை நடவானோ   


  பக்கம் கருஞ் சிறுப்பாறை மீதே*  அருவிகள் பகர்ந்தனைய* 
  அக்குவடம் இழிந்து ஏறித் தாழ*  அணி அல்குல் புடை பெயர* 

  மக்கள் உலகினிற் பெய்து அறியா*  மணிக் குழவி உருவின்*
  தக்க மா மணிவண்ணன் வாசுதேவன்*  தளர்நடை நடவானோ     


  வெண் புழுதி மேற் பெய்துகொண்டு அளைந்தது ஓர்*  வேழத்தின் கருங்கன்று போல்* 
  தெண் புழுதியாடி திரிவிக்கிரமன்*  சிறு புகர்பட வியர்த்து* 

  ஒண் போது அலர்கமலச் சிறுக்கால்*  உறைத்து ஒன்றும் நோவாமே* 
  தண் போது கொண்ட தவிசின் மீதே*  தளர்நடை நடவானோ    


  திரை நீர்ச் சந்திர மண்டலம் போலச்*  செங்கண்மால் கேசவன்*  தன்- 
  திரு நீர் முகத்துத் துலங்கு சுட்டி*  திகழ்ந்து எங்கும் புடைபெயர* 

  பெரு நீர்த் திரை எழு கங்கையிலும்*  பெரியதோர் தீர்த்த பலம்- 
  தரு நீர்ச்*  சிறுச்சண்ணம் துள்ளம் சோரத்*  தளர்நடை நடவானோ


  ஆயர் குலத்தினில் வந்து தோன்றிய*  அஞ்சனவண்ணன் தன்னைத்* 
  தாயர் மகிழ ஒன்னார் தளரத்*   தளர்நடை நடந்ததனை*   

  வேயர் புகழ் விட்டுசித்தன்*  சீரால் விரித்தன உரைக்கவல்லார்* 
  மாயன் மணிவண்ணன் தாள் பணியும்*  மக்களைப் பெறுவர்களே* (2)


  பொன் இயல் கிண்கிணி*  சுட்டி புறங் கட்டித்* 
  தன் இயல் ஓசை*  சலன்-சலன் என்றிட*

  மின் இயல் மேகம்*  விரைந்து எதிர் வந்தாற்போல்* 
  என் இடைக்கு ஓட்டரா அச்சோ* அச்சோ 
   எம்பெருமான்!  வாராய் அச்சோ அச்சோ  (2)


  செங்கமலப் பூவிற்*  தேன் உண்ணும் வண்டே போல்* 
  பங்கிகள் வந்து*  உன் பவளவாய் மொய்ப்ப*

  சங்கு வில் வாள் தண்டு*  சக்கரம் ஏந்திய* 
  அங்கைகளாலே வந்து அச்சோ அச்சோ* 
   ஆரத் தழுவாய் வந்து அச்சோ அச்சோ


  பஞ்சவர் தூதனாய்ப்*  பாரதம் கைசெய்து* 
  நஞ்சு உமிழ் நாகம்*  கிடந்த நற் பொய்கை புக்கு* 

  அஞ்சப் பணத்தின்மேல்*  பாய்ந்திட்டு அருள்செய்த* 
  அஞ்சனவண்ணனே!  அச்சோ அச்சோ* 
   ஆயர் பெருமானே!  அச்சோ அச்சோ


  நாறிய சாந்தம்*  நமக்கு இறை நல்கு என்னத்*
  தேறி அவளும்*  திருவுடம்பிற் பூச*

  ஊறிய கூனினை*   உள்ளே ஒடுங்க*  அன்று_
  ஏற உருவினாய்!  அச்சோ அச்சோ* 
   எம்பெருமான்!  வாராய் அச்சோ அச்சோ  


  கழல் மன்னர் சூழக்*  கதிர் போல் விளங்கி*
  எழலுற்று மீண்டே*  இருந்து உன்னை நோக்கும்*

  சுழலை பெரிது உடைத்*   துச்சோதனனை*
  அழல விழித்தானே!  அச்சோ அச்சோ*
  ஆழி அங் கையனே!  அச்சோ அச்சோ


  போர் ஒக்கப் பண்ணி*   இப் பூமிப்பொறை தீர்ப்பான்* 
  தேர் ஒக்க ஊர்ந்தாய்!*  செழுந்தார் விசயற்காய்* 

  கார் ஒக்கு மேனிக்*  கரும் பெருங் கண்ணனே!* 
  ஆரத் தழுவாய் வந்து அச்சோ அச்சோ* 
   ஆயர்கள் போரேறே!  அச்சோ அச்சோ 


  மிக்க பெரும்புகழ்*  மாவலி வேள்வியிற்*
  தக்கது இது அன்று என்று*  தானம் விலக்கிய* 

  சுக்கிரன் கண்ணைத்*  துரும்பாற் கிளறிய* 
  சக்கரக் கையனே!  அச்சோ அச்சோ*
   சங்கம் இடத்தானே!  அச்சோ அச்சோ


  என் இது மாயம்?*  என் அப்பன் அறிந்திலன்*
  முன்னைய வண்ணமே*  கொண்டு அளவாய் என்ன*

  மன்னு நமுசியை*  வானிற் சுழற்றிய* 
  மின்னு முடியனே!  அச்சோ அச்சோ* 
   வேங்கடவாணனே! அச்சோ அச்சோ  


  கண்ட கடலும்*  மலையும் உலகு ஏழும்*  
  முண்டத்துக்கு ஆற்றா*  முகில்வண்ணா ஓ!  என்று* 

  இண்டைச் சடைமுடி*  ஈசன் இரக்கொள்ள*  
  மண்டை நிறைத்தானே!  அச்சோ அச்சோ*
   மார்வில் மறுவனே! அச்சோ அச்சோ 


  துன்னிய பேரிருள்*  சூழ்ந்து உலகை மூட* 
  மன்னிய நான்மறை*  முற்றும் மறைந்திடப்*  

  பின் இவ் உலகினில்*  பேரிருள் நீங்க*  அன்று- 
  அன்னமது ஆனானே!  அச்சோ அச்சோ* 
   அருமறை தந்தானே!  அச்சோ அச்சோ      


  நச்சுவார் முன் நிற்கும்*  நாராயணன் தன்னை*
  அச்சோ வருக என்று*  ஆய்ச்சி உரைத்தன* 

  மச்சு அணி மாடப்*  புதுவைக்கோன் பட்டன் சொல்* 
  நிச்சலும் பாடுவார்*  நீள் விசும்பு ஆள்வரே  (2)


  வட்டு நடுவே*  வளர்கின்ற*  மாணிக்க- 
  மொட்டு நுனையில்*  முளைக்கின்ற முத்தே போல்* 

  சொட்டுச் சொட்டு என்னத்*  துளிக்கத் துளிக்க*  என் 
  குட்டன் வந்து என்னைப் புறம்புல்குவான்  கோவிந்தன் என்னைப் புறம்புல்குவான்* (2)


  கிண்கிணி கட்டிக்*  கிறி கட்டிக் கையினிற்*
  கங்கணம் இட்டுக்*  கழுத்திற் தொடர் கட்டித்* 

  தன் கணத்தாலே*  சதிரா நடந்து வந்து*
  என் கண்ணன் என்னைப் புறம்புல்குவான்*  எம்பிரான் என்னைப் புறம்புல்குவான் 


  கத்தக் கதித்துக்*  கிடந்த பெருஞ்செல்வம்* 
  ஒத்துப் பொருந்திக்கொண்டு*  உண்ணாது மண் ஆள்வான்*

  கொத்துத் தலைவன்*  குடிகெடத் தோன்றிய* 
  அத்தன் வந்து என்னைப் புறம்புல்குவான்*  ஆயர்கள் ஏறு என் புறம்புல்குவான்


  நாந்தகம் ஏந்திய*  நம்பி சரண் என்று*
  தாழ்ந்த தனஞ்சயற்கு ஆகி*  தரணியில்* 

  வேந்தர்கள் உட்க*   விசயன் மணித் திண்தேர்*
  ஊர்ந்தவன் என்னைப் புறம்புல்குவான்  உம்பர்கோன் என்னைப் புறம்புல்குவான்


  வெண்கலப் பத்திரம் கட்டி*  விளையாடிக்*
  கண் பல பெய்த*  கருந்தழைக் காவின் கீழ்ப்*

  பண் பல பாடிப்*  பல்லாண்டு இசைப்ப*  பண்டு- 
  மண் பல கொண்டான் புறம்புல்குவான்*  வாமனன் என்னைப் புறம்புல்குவான்


  சத்திரம் ஏந்தித்*  தனி ஒரு மாணியாய்*
  உத்தர வேதியில்*  நின்ற ஒருவனைக்* 

  கத்திரியர் காணக்*  காணி முற்றும் கொண்ட* 
  பத்திராகாரன் புறம்புல்குவான்*  பார் அளந்தான் என் புறம்புல்குவான்


  பொத்த உரலைக் கவிழ்த்து*  அதன்மேல் ஏறி* 
  தித்தித்த பாலும்*  தடாவினில் வெண்ணெயும்*

  மெத்தத் திருவயிறு*  ஆர விழுங்கிய*
  அத்தன் வந்து என்னைப் புறம்புல்குவான்*  ஆழியான் என்னைப் புறம்புல்குவான்


  மூத்தவை காண*  முது மணற்குன்று ஏறிக்* 
  கூத்து உவந்து ஆடிக்*  குழலால் இசை பாடி* 

  வாய்த்த மறையோர் வணங்க*  இமையவர்- 
  ஏத்த வந்து என்னைப் புறம்புல்குவான்*  எம்பிரான் என்னைப் புறம்புல்குவான்


  கற்பகக் காவு*  கருதிய காதலிக்கு*
  இப்பொழுது ஈவன் என்று*  இந்திரன் காவினில்*  

  நிற்பன செய்து*  நிலாத் திகழ் முற்றத்துள்* 
  உய்த்தவன் என்னைப் புறம்புல்குவான்*  உம்பர்கோன் என்னைப் புறம்புல்குவான் 


  ஆய்ச்சி அன்று ஆழிப் பிரான்*  புறம்புல்கிய* 
  வேய்த் தடந்தோளி சொல்*  விட்டுசித்தன் மகிழ்ந்து* 

  ஈத்த தமிழ் இவை*  ஈரைந்தும் வல்லவர்* 
  வாய்த்த நன்மக்களைப் பெற்று*  மகிழ்வரே (2)


  மெச்சு ஊது சங்கம் இடத்தான்*  நல் வேய் ஊதி* 
  பொய்ச் சூதிற் தோற்ற*  பொறை உடை மன்னர்க்காய்*

  பத்து ஊர் பெறாது அன்று*  பாரதம் கைசெய்த* 
  அத் தூதன் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
        அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் (2)


  மலை புரை தோள் மன்னவரும்*  மாரதரும் மற்றும்* 
  பலர் குலைய*  நூற்றுவரும் பட்டழிய*  பார்த்தன்

  சிலை வளையத்*  திண்தேர்மேல் முன்நின்ற*  செங்கண் 
  அலவலை வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
        அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்.


  காயும் நீர் புக்குக்*  கடம்பு ஏறி*  காளியன் 
  தீய பணத்திற்*  சிலம்பு ஆர்க்கப் பாய்ந்து ஆடி* 

  வேயின் குழல் ஊதி*  வித்தகனாய் நின்ற* 
  ஆயன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
  அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்


  இருட்டிற் பிறந்து போய்*  ஏழை வல் ஆயர்* 
  மருட்டைத் தவிர்ப்பித்து*  வன் கஞ்சன் மாளப்-

  புரட்டி*  அந்நாள் எங்கள்*  பூம்பட்டுக் கொண்ட* 
  அரட்டன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
   அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்


  சேப் பூண்ட*  சாடு சிதறித்*  திருடி நெய்க்கு 
  ஆப்பூண்டு*  நந்தன் மனைவி கடை தாம்பால்*

  சோப்பூண்டு துள்ளித்*  துடிக்கத் துடிக்க*  அன்று 
  ஆப்பூண்டான் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
   அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்.


  செப்பு இள மென்முலைத்*  தேவகி நங்கைக்குச்* 
  சொப்படத் தோன்றி*  தொறுப்பாடியோம் வைத்த* 

  துப்பமும் பாலும்*  தயிரும் விழுங்கிய* 
  அப்பன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
   அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்


  தத்துக் கொண்டாள் கொலோ?*  தானே பெற்றாள் கொலோ?* 
  சித்தம் அனையாள்*  அசோதை இளஞ்சிங்கம்*

  கொத்து ஆர் கருங்குழற்*  கோபால கோளரி* 
  அத்தன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
   அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் 


  கொங்கை வன்*  கூனிசொற் கொண்டு குவலயத்* 
  துங்கக் கரியும்*  பரியும் இராச்சியமும்* 

  எங்கும் பரதற்கு அருளி*  வன்கான் அடை* 
  அங் கண்ணன் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
   அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்


  பதக முதலை*  வாய்ப் பட்ட களிறு* 
  கதறிக் கைகூப்பி*  என் கண்ணா! கண்ணா! என்ன*

  உதவப் புள் ஊர்ந்து*  அங்கு உறுதுயர் தீர்த்த* 
  அதகன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்* 
  அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்


  வல்லாள் இலங்கை மலங்கச்*  சரந் துரந்த* 
  வில்லாளனை*  விட்டுசித்தன் விரித்த*

  சொல் ஆர்ந்த அப்பூச்சிப்*  பாடல் இவை பத்தும் 
  வல்லார் போய்*  வைகுந்தம் மன்னி இருப்பரே (2)


  அரவு அணையாய்! ஆயர் ஏறே!*  அம்மம் உண்ணத் துயிலெழாயே* 
  இரவும் உண்ணாது உறங்கி நீ போய்*  இன்றும் உச்சி கொண்டதாலோ*

  வரவுங் காணேன்;வயிறு அசைந்தாய்*  வன முலைகள் சோர்ந்து பாயத்* 
  திரு உடைய வாய்மடுத்துத்*  திளைத்து உதைத்துப் பருகிடாயே (2)


  வைத்த நெய்யும் காய்ந்த பாலும்*  வடி தயிரும் நறு வெண்ணெயும்* 
  இத்தனையும் பெற்றறியேன்*  எம்பிரான்! நீ பிறந்த பின்னை*

  எத்தனையும் செய்யப் பெற்றாய்;*  ஏதும் செய்யேன் கதம் படாதே* 
  முத்து அனைய முறுவல் செய்து*  மூக்கு உறிஞ்சி முலை உணாயே


  தந்தம் மக்கள் அழுது சென்றால்*  தாய்மார் ஆவார் தரிக்ககில்லார்* 
  வந்து நின்மேற் பூசல் செய்ய*  வாழ வல்ல வாசுதேவா!*

  உந்தையார் உன்திறத்தர் அல்லர்*  உன்னை நான் ஒன்று உரப்பமாட்டேன்* 
  நந்தகோபன் அணி சிறுவா!*  நான் சுரந்த முலை உணாயே


  கஞ்சன்தன்னால் புணர்க்கப்பட்ட*  கள்ளச் சகடு கலக்கு அழிய* 
  பஞ்சி அன்ன மெல்லடியால்*  பாய்ந்த போது நொந்திடும் என்று*

  அஞ்சினேன் காண் அமரர் கோவே!*  ஆயர் கூட்டத்து அளவன்றாலோ* 
  கஞ்சனை உன் வஞ்சனையால்*  வலைப்படுத்தாய்! முலை உணாயே


  தீய புந்திக் கஞ்சன் உன்மேல்*  சினம் உடையன் சோர்வு பார்த்து* 
  மாயந்தன்னால் வலைப்படுக்கில்*  வாழகில்லேன் வாசுதேவா!*

  தாயர் வாய்ச்சொல் கருமம் கண்டாய்*  சாற்றிச் சொன்னேன் போகவேண்டா* 
  ஆயர் பாடிக்கு அணிவிளக்கே!*  அமர்ந்து வந்து என் முலை உணாயே


  மின் அனைய நுண் இடையார்*  விரி குழல்மேல் நுழைந்த வண்டு* 
  இன் இசைக்கும் வில்லிபுத்தூர்*  இனிது அமர்ந்தாய்! உன்னைக் கண்டார்*

  என்ன நோன்பு நோற்றாள் கொலோ*  இவனைப் பெற்ற வயிறு உடையாள்* 
  என்னும் வார்த்தை எய்துவித்த*  இருடிகேசா! முலை உணாயே (2)


  பெண்டிர் வாழ்வார் நின் ஒப்பாரைப்*  பெறுதும் என்னும் ஆசையாலே* 
  கண்டவர்கள் போக்கு ஒழிந்தார்*  கண்ணிணையால் கலக்க நோக்கி*

  வண்டு உலாம் பூங்குழலினார்*  உன் வாயமுதம் உண்ண வேண்டிக்* 
  கொண்டு போவான் வந்து நின்றார்*  கோவிந்தா நீ முலை உணாயே 


  இரு மலை போல் எதிர்ந்த மல்லர்*  இருவர் அங்கம் எரிசெய்தாய்!*  உன் 
  திரு மலிந்து திகழு மார்வு*  தேக்க வந்து என் அல்குல் ஏறி* 

  ஒரு முலையை வாய்மடுத்து*  ஒரு முலையை நெருடிக்கொண்டு* 
  இரு முலையும் முறை முறையாய்*  ஏங்கி ஏங்கி இருந்து உணாயே


  அங் கமலப் போதகத்தில்*  அணி கொள் முத்தம் சிந்தினாற்போல்* 
  செங் கமல முகம் வியர்ப்ப*  தீமை செய்து இம் முற்றத்தூடே*

  அங்கம் எல்லாம் புழுதியாக*  அளைய வேண்டா அம்ம! விம்ம* 
  அங்கு அமரர்க்கு அமுது அளித்த*  அமரர் கோவே! முலை உணாயே


  ஓட ஓடக் கிண்கிணிகள்*  ஒலிக்கும் ஓசைப் பாணியாலே* 
  பாடிப் பாடி வருகின்றாயைப்*  பற்பநாபன் என்று இருந்தேன்*

  ஆடி ஆடி அசைந்து அசைந்திட்டு*  அதனுக்கு ஏற்ற கூத்தை ஆடி* 
  ஓடி ஒடிப் போய்விடாதே*  உத்தமா! நீ முலை உணாயே


  வார் அணிந்த கொங்கை ஆய்ச்சி*  மாதவா! உண் என்ற மாற்றம்* 
  நீர் அணிந்த குவளை வாசம்*  நிகழ நாறும் வில்லிபுத்தூர்ப்*

  பார் அணிந்த தொல் புகழான்*  பட்டர்பிரான் பாடல் வல்லார்* 
  சீர் அணிந்த செங்கண்மால் மேல்*  சென்ற சிந்தை பெறுவர் தாமே (2)   


  போய்ப்பாடு உடைய நின் தந்தையும் தாழ்த்தான்*  பொரு திறற் கஞ்சன் கடியன்* 
  காப்பாரும் இல்லை கடல்வண்ணா*  உன்னை தனியே போய் எங்கும் திரிதி*

  பேய்ப்பால் முலை உண்ட பித்தனே!*  கேசவ நம்பீ! உன்னைக் காது குத்த* 
  ஆய்ப் பாலர் பெண்டுகள் எல்லாரும் வந்தார்*  அடைக்காய் திருத்தி நான் வைத்தேன் (2)


  வண்ணப் பவளம் மருங்கினிற் சாத்தி*  மலர்ப்பாதக் கிண்கிணி ஆர்ப்ப* 
  நண்ணித் தொழும் அவர் சிந்தை பிரியாத*  நாராயணா! இங்கே வாராய்* 

  எண்ணற்கு அரிய பிரானே*  திரியை எரியாமே காதுக்கு இடுவன்* 
  கண்ணுக்கு நன்றும் அழகும் உடைய*  கனகக் கடிப்பும் இவையாம்!


  வையம் எல்லாம் பெறும் வார்கடல் வாழும்*  மகரக்குழை கொண்டுவைத்தேன்* 
  வெய்யவே காதில் திரியை இடுவன்*  நீ வேண்டிய தெல்லாம் தருவன்*

  உய்ய இவ் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றிய*  ஒண்சுடர் ஆயர்கொழுந்தே* 
  மையன்மை செய்து இள ஆய்ச்சியர் உள்ளத்து*  மாதவனே! இங்கே வாராய்


  வணம் நன்று உடைய வயிரக் கடிப்பு இட்டு*  வார்காது தாழப் பெருக்கிக்* 
  குணம் நன்று உடையர் இக் கோபால பிள்ளைகள்*  கோவிந்தா! நீ சொல்லுக் கொள்ளாய்*

  இணை நன்று அழகிய இக் கடிப்பு இட்டால்*  இனிய பலாப்பழம் தந்து* 
  சுணம் நன்று அணி முலை உண்ணத் தருவன் நான்*  சோத்தம் பிரான்! இங்கே வாராய்


  சோத்தம் பிரான்! என்று இரந்தாலும் கொள்ளாய்*  சுரிகுழலாரொடு நீ போய்க்* 
  கோத்துக் குரவை பிணைந்து இங்கு வந்தால்*  குணங்கொண்டு இடுவனோ? நம்பீ*

  பேர்த்தும் பெரியன அப்பம் தருவன்*  பிரானே! திரியிட ஒட்டில்* 
  வேய்த் தடந்தோளார் விரும்பும் கருங்குழல்*  விட்டுவே! நீ இங்கே வாராய்


  விண்ணெல்லாம் கேட்க அழுதிட்டாய்!*  உன்வாயில் விரும்பி அதனை நான் நோக்கி* 
  மண்ணெல்லாம் கண்டு என் மனத்துள்ளே அஞ்சி*  மதுசூதனே என்று இருந்தேன்*

  புண் ஏதும் இல்லை உன்காது மறியும்*  பொறுத்து இறைப் போது இரு நம்பீ! 
  கண்ணா! என் கார்முகிலே! கடல்வண்ணா*  காவலனே! முலை உணாயே   


  முலை ஏதும் வேண்டேன் என்று ஓடி*  நின்காதிற் கடிப்பைப் பறித்து எறிந்திட்டு* 
  மலையை எடுத்து மகிழ்ந்து கல்-மாரி காத்துப்*  பசுநிரை மேய்த்தாய்*

  சிலை ஒன்று இறுத்தாய்! திரிவிக்கிரமா!*  திரு ஆயர்பாடிப் பிரானே!* 
  தலை நிலாப் போதே உன்காதைப் பெருக்காதே*  விட்டிட்டேன் குற்றமே அன்றே?


  என் குற்றமே என்று சொல்லவும் வேண்டா காண்*  என்னை நான் மண் உண்டேனாக* 
  அன்புற்று நோக்கி அடித்தும் பிடித்தும்*  அனைவர்க்கும் காட்டிற்றிலையே?*

  வன் புற்று அரவின் பகைக் கொடி*  வாமன நம்பீ! உன்காதுகள் தூரும்* 
  துன்புற்றன எல்லாம் தீர்ப்பாய் பிரானே! திரியிட்டுச் சொல்லுகேன் மெய்யே


  மெய் என்று சொல்லுவார் சொல்லைக் கருதித்*  தொடுப்புண்டாய் வெண்ணெயை என்று* 
  கையைப் பிடித்துக் கரை உரலோடு என்னைக்*  காணவே கட்டிற்றிலையே?*

  செய்தன சொல்லிச் சிரித்து அங்கு இருக்கில்*  சிரீதரா! உன்காது தூரும்* 
  கையிற் திரியை இடுகிடாய் இந்நின்ற*  காரிகையார் சிரியாமே


  காரிகையார்க்கும் உனக்கும் இழுக்கு உற்று என்*  காதுகள் வீங்கி எரியில்?* 
  தாரியா தாகில் தலை நொந்திடும் என்று*  விட்டிட்டேன் குற்றமே அன்றே?*

  சேரியிற் பிள்ளைகள் எல்லாரும்- காது பெருக்கித்*  திரியவும் காண்டி* 
  ஏர் விடை செற்று இளங்கன்று எறிந்திட்ட*  இருடிகேசா! என்தன் கண்ணே!


  கண்ணைக் குளிரக் கலந்து எங்கும் நோக்கிக்*  கடிகமழ் பூங்குழலார்கள்* 
  எண்ணத்துள் என்றும் இருந்து*  தித்திக்கும் பெருமானே! எங்கள் அமுதே* 

  உண்ணக் கனிகள் தருவன்*  கடிப்பு ஒன்றும் நோவாமே காதுக்கு இடுவன்* 
  பண்ணைக் கிழியச் சகடம் உதைத்திட்ட*  பற்பநாபா இங்கே வாராய்    


  வா என்று சொல்லி என்கையைப் பிடித்து*  வலியவே காதிற் கடிப்பை* 
  நோவத் திரிக்கில் உனக்கு இங்கு இழுக்குற்று என்?*  காதுகள் நொந்திடும் கில்லேன்*

  நாவற் பழம் கொண்டுவைத்தேன்*  இவை காணாய் நம்பீ*  முன் வஞ்ச மகளைச் 
  சாவப் பால் உண்டு சகடு இறப் பாய்ந்திட்ட*  தாமோதரா இங்கே வாராய்


  வார் காது தாழப் பெருக்கி அமைத்து*  மகரக்குழை இட வேண்டிச்* 
  சீரால் அசோதை திருமாலைச் சொன்ன சொல்*  சிந்தையுள் நின்று திகழப்*

  பார் ஆர் தொல் புகழான் புதுவை மன்னன்*  பன்னிரு நாமத்தால் சொன்ன* 
  ஆராத அந்தாதிப் பன்னிரண்டும் வல்லார்*  அச்சுதனுக்கு அடியாரே (2)


  வெண்ணெய் அளைந்த குணுங்கும்*  விளையாடு புழுதியும் கொண்டு* 
  திண்ணென இவ் இரா உன்னைத்*  தேய்த்துக் கிடக்க நான் ஒட்டேன்*

  எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு*  இங்கு எத்தனை போதும் இருந்தேன்* 
  நண்ணல் அரிய பிரானே!*  நாரணா! நீராட வாராய்  (2)


  கன்றுகள் ஓடச் செவியிற்*  கட்டெறும்பு பிடித்து இட்டால்* 
  தென்றிக் கெடும் ஆகில்*  வெண்ணெய் திரட்டி விழுங்குமா காண்பன்*

  நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய்!*  நீ பிறந்த திருவோணம்* 
  இன்று நீ நீராட வேண்டும்*  எம்பிரான்! ஓடாதே வாராய்


  பேய்ச்சி முலை உண்ணக் கண்டு*  பின்னையும் நில்லாது என்நெஞ்சம்* 
  ஆய்ச்சியர் எல்லாரும் கூடி*  அழைக்கவும் நான் முலை தந்தேன்*

  காய்ச்சின நீரொடு நெல்லி* கடாரத்திற் பூரித்து வைத்தேன்* 
  வாய்த்த புகழ் மணிவண்ணா!*  மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்


  கஞ்சன் புணர்ப்பினில் வந்த*  கடிய சகடம் உதைத்து* 
  வஞ்சகப் பேய்மகள் துஞ்ச*  வாய் முலை வைத்த பிரானே!*

  மஞ்சளும் செங்கழுநீரின்*  வாசிகையும் நறுஞ்சாந்தும்* 
  அஞ்சனமும் கொண்டு வைத்தேன்*  அழகனே! நீராட வாராய்


  அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி*  அக்காரம் பாலிற் கலந்து* 
  சொப்பட நான் சுட்டு வைத்தேன்*  தின்னல் உறுதியேல் நம்பி!*

  செப்பு இள மென்முலையார்கள்*  சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர்* 
  சொப்பட நீராட வேண்டும்*  சோத்தம் பிரான்! இங்கே வாராய்


  எண்ணெய்க் குடத்தை உருட்டி*  இளம்பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பிக்* 
  கண்ணைப் புரட்டி விழித்துக்*  கழகண்டு செய்யும் பிரானே!*

  உண்ணக் கனிகள் தருவன்*  ஒலிகடல் ஓதநீர் போலே* 
  வண்ணம் அழகிய நம்பீ!*  மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்


  கறந்த நற்பாலும் தயிரும்*  கடைந்து உறிமேல் வைத்த வெண்ணெய்* 
  பிறந்ததுவே முதலாகப்*  பெற்றறியேன் எம்பிரானே!*

  சிறந்த நற்றாய் அலர் தூற்றும்*  என்பதனால் பிறர் முன்னே* 
  மறந்தும் உரையாட மாட்டேன்*  மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்


  கன்றினை வால் ஓலை கட்டி*  கனிகள் உதிர எறிந்து* 
  பின் தொடர்ந்து ஓடி ஓர் பாம்பைப்*  பிடித்துக்கொண்டு ஆட்டினாய் போலும்* 

  நின்திறத்தேன் அல்லேன் நம்பீ!*  நீ பிறந்த திரு நன்னாள்* 
  நன்று நீ நீராட வேண்டும்*  நாரணா! ஓடாதே வாராய்


  பூணித் தொழுவினிற் புக்குப்*  புழுதி அளைந்த பொன்-மேனி* 
  காணப் பெரிதும் உகப்பன்*  ஆகிலும் கண்டார் பழிப்பர்*

  நாண் இத்தனையும் இலாதாய்!*  நப்பின்னை காணிற் சிரிக்கும்* 
  மாணிக்கமே! என்மணியே!*  மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்


  கார் மலி மேனி நிறத்துக்*  கண்ணபிரானை உகந்து* 
  வார் மலி கொங்கை யசோதை*  மஞ்சனம் ஆட்டிய ஆற்றைப்*

  பார் மலி தொல் புதுவைக் கோன்*  பட்டர்பிரான் சொன்ன பாடல்* 
  சீர் மலி செந்தமிழ் வல்லார்*  தீவினை யாதும் இலரே  (2)


  பின்னை மணாளனை*  பேரிற் கிடந்தானை* 
  முன்னை அமரர்* முதற் தனி வித்தினை* 

  என்னையும் எங்கள்*  குடி முழுது ஆட்கொண்ட* 
  மன்னனை வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  மாதவன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்! (2)  


  பேயின் முலை உண்ட*  பிள்ளை இவன் முன்னம்* 
  மாயச் சகடும்*  மருதும் இறுத்தவன்* 

  காயாமலர் வண்ணன்*  கண்ணன் கருங்குழல்* 
  தூய்து ஆக வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  தூமணி வண்ணன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 


  திண்ணக் கலத்திற்*  திரை உறிமேல் வைத்த* 
  வெண்ணெய் விழுங்கி*  விரைய உறங்கிடும்*

  அண்ணல் அமரர்*  பெருமானை ஆயர்தம்* 
  கண்ணனை வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  கார்முகில் வண்ணன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  பள்ளத்தில் மேயும்*  பறவை உருக் கொண்டு* 
  கள்ள அசுரன்*  வருவானைத் தான் கண்டு* 

  புள் இது என்று*  பொதுக்கோ வாய் கீண்டிட்ட* 
  பிள்ளையை வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  பேய் முலை உண்டான் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  கற்றினம் மேய்த்துக்*  கனிக்கு ஒரு கன்றினைப்* 
  பற்றி எறிந்த*  பரமன் திருமுடி* 

  உற்றன பேசி*  நீ ஓடித் திரியாதே* 
  அற்றைக்கும் வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  ஆழியான்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  கிழக்கிற் குடி மன்னர்*  கேடு இலாதாரை* 
  அழிப்பான் நினைந்திட்டு*  அவ் ஆழிஅதனால்* 

  விழிக்கும் அளவிலே*  வேர் அறுத்தானைக்* 
  குழற்கு அணி ஆகக் குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  கோவிந்தன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  பிண்டத் திரளையும்*  பேய்க்கு இட்ட நீர்ச் சோறும்* 
  உண்டற்கு வேண்டி*  நீ ஓடித் திரியாதே*

  அண்டத்து அமரர்*  பெருமான் அழகு அமர்* 
  வண்டு ஒத்து இருண்ட குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  மாயவன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  உந்தி எழுந்த*  உருவ மலர்தன்னில்*  
  சந்தச் சதுமுகன்*  தன்னைப் படைத்தவன்* 

  கொந்தக் குழலைக்*  குறந்து புளி அட்டித்* 
  தந்தத்தின் சீப்பால் குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  தாமோதரன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  மன்னன்தன் தேவிமார்*  கண்டு மகிழ்வு எய்த* 
  முன் இவ் உலகினை*  முற்றும் அளந்தவன்*

  பொன்னின் முடியினைப்* பூ அணைமேல் வைத்துப்* 
  பின்னே இருந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்! 
  பேர் ஆயிரத்தான் குழல்வாராய் அக்காக்காய்!


  கண்டார் பழியாமே*  அக்காக்காய் கார்வண்ணன்!* 
  வண்டு ஆர் குழல்வார*  வா என்ற ஆய்ச்சி சொல்*

  விண் தோய் மதில்*  வில்லிபுத்தூர்க் கோன் பட்டன் சொல்* 
  கொண்டாடிப் பாடக் குறுகா வினை தாமே! (2)


  வேலிக் கோல் வெட்டி*  விளையாடு வில் ஏற்றி* 
  தாலிக் கொழுந்தைத்*  தடங்கழுத்திற் பூண்டு*

  பீலித் தழையைப்*  பிணைத்துப் பிறகிட்டு* 
  காலிப் பின் போவாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  கடல் நிற வண்ணற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! (2)


  கொங்கும் குடந்தையும்*  கோட்டியூரும் பேரும்* 
  எங்கும் திரிந்து*  விளையாடும் என்மகன்* 

  சங்கம் பிடிக்கும்*  தடக்கைக்குத் தக்க*  நல் 
  அங்கம் உடையது ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  அரக்கு வழித்தது ஓர் கோல் கொண்டு வா.


  கறுத்திட்டு எதிர்நின்ற*  கஞ்சனைக் கொன்றான்* 
  பொறுத்திட்டு எதிர்வந்த*  புள்ளின் வாய் கீண்டான்* 

  நெறித்த குழல்களை*  நீங்க முன் ஓடிச்* 
  சிறுக்கன்று மேய்ப்பாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  தேவபிரானுக்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா!


  ஒன்றே உரைப்பான்*  ஒரு சொல்லே சொல்லுவான்* 
  துன்று முடியான்*  துரியோதனன் பக்கல்*

  சென்று அங்குப் பாரதம்*  கையெறிந்தானுக்குக்* 
  கன்றுகள் மேய்ப்பது ஓர் கோல் கொண்டு வா 
  கடல்-நிற வண்ணற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா.


  சீர் ஒன்று தூதாய்த்*  திரியோதனன் பக்கல்* 
  ஊர் ஒன்று வேண்டிப்* பெறாத உரோடத்தால்* 

  பார் ஒன்றிப் பாரதம்*  கைசெய்து பார்த்தற்குத்* 
  தேர் ஒன்றை ஊர்ந்தாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா 
  தேவபிரானுக்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா 


  ஆலத்து இலையான்*  அரவின் அணை மேலான்* 
  நீலக் கடலுள்*  நெடுங்காலம் கண்வளர்ந்தான்*

  பாலப் பிராயத்தே*  பார்த்தற்கு அருள்செய்த*  
  கோலப் பிரானுக்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  குடந்தைக் கிடந்தாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா.


  பொற்றிகழ்*  சித்திரகூடப் பொருப்பினில்* 
  உற்ற வடிவில்*  ஒரு கண்ணும் கொண்ட* அக் 

  கற்றைக் குழலன்*  கடியன் விரைந்து உன்னை* 
  மற்றைக் கண் கொள்ளாமே கோல் கொண்டு வா! 
  மணிவண்ண நம்பிக்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா!


  மின்னிடைச் சீதை பொருட்டா*  இலங்கையர்* 
  மன்னன் மணிமுடி*  பத்தும் உடன் வீழத்* 

  தன் நிகர் ஒன்று இல்லாச்*  சிலை கால் வளைத்து இட்ட* 
  மின்னு முடியற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  வேலை அடைத்தாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா.


  தென் இலங்கை மன்னன்*  சிரம் தோள் துணிசெய்து* 
  மின் இலங்கும் பூண்*  விபீடண நம்பிக்கு* 

  என் இலங்கும் நாமத்து அளவும்* அரசு என்ற* 
  மின் அலங்காரற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா! 
  வேங்கட வாணற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா.


  அக்காக்காய்! நம்பிக்குக்*  கோல் கொண்டு வா என்று* 
  மிக்காள் உரைத்த சொல்*  வில்லிபுத்தூர்ப் பட்டன்* 

  ஒக்க உரைத்த*  தமிழ் பத்தும் வல்லவர்* 
  மக்களைப் பெற்று*  மகிழ்வர் இவ் வையத்தே.


  ஆனிரை மேய்க்க நீ போதி*  அருமருந்து ஆவது அறியாய்* 
  கானகம் எல்லாம் திரிந்து*  உன் கரிய திருமேனி வாட* 

  பானையிற் பாலைப் பருகிப்*  பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப* 
  தேனில் இனிய பிரானே* செண்பகப் பூச் சூட்ட வாராய்* (2) 


  கரு உடை மேகங்கள் கண்டால்*  உன்னைக் கண்டால் ஒக்கும் கண்கள்* 
  உரு உடையாய்! உலகு ஏழும்*  உண்டாக வந்து பிறந்தாய்!* 

  திரு உடையாள் மணவாளா!*  திருவரங்கத்தே கிடந்தாய்!* 
  மருவி மணம் கமழ்கின்ற*  மல்லிகைப் பூச் சூட்ட வாராய் 


  மச்சொடு மாளிகை ஏறி*  மாதர்கள்தம் இடம் புக்கு* 
  கச்சொடு பட்டைக் கிழித்து*  காம்பு துகில் அவை கீறி* 

  நிச்சலும் தீமைகள் செய்வாய்!*  நீள் திருவேங்கடத்து எந்தாய்!* 
  பச்சைத் தமனகத்தோடு*  பாதிரிப் பூச் சூட்ட வாராய்.


  தெருவின்கண் நின்று இள ஆய்ச்சி மார்களைத்*  தீமை செய்யாதே* 
  மருவும் தமனகமும் சீர்*  மாலை மணம் கமழ்கின்ற*

  புருவம் கருங்குழல் நெற்றி*  பொலிந்த முகிற்-கன்று போலே* 
  உருவம் அழகிய நம்பீ!* உகந்து இவை சூட்ட நீ வாராய்.


  புள்ளினை வாய் பிளந்திட்டாய்!*  பொரு கரியின் கொம்பு ஒசித்தாய்!* 
  கள்ள அரக்கியை மூக்கொடு*  காவலனைத் தலை கொண்டாய்!* 

  அள்ளி நீ வெண்ணெய் விழுங்க*  அஞ்சாது அடியேன் அடித்தேன்* 
  தெள்ளிய நீரில் எழுந்த*  செங்கழுநீர் சூட்ட வாராய்.


  எருதுகளோடு பொருதி*  ஏதும் உலோபாய் காண் நம்பீ!* 
  கருதிய தீமைகள் செய்து*  கஞ்சனைக் கால்கொடு பாய்ந்தாய்!* 

  தெருவின்கண் தீமைகள் செய்து*  சிக்கென மல்லர்களோடு* 
  பொருது வருகின்ற பொன்னே*  புன்னைப் பூச் சூட்ட நீ வாராய்.


  குடங்கள் எடுத்து ஏற விட்டுக்*  கூத்தாட வல்ல எம் கோவே!* 
  மடம் கொள் மதிமுகத்தாரை*  மால்செய வல்ல என் மைந்தா!* 

  இடந்திட்டு இரணியன் நெஞ்சை*  இரு பிளவு ஆக முன் கீண்டாய்!* 
  குடந்தைக் கிடந்த எம் கோவே!*  குருக்கத்திப் பூச் சூட்ட வாராய்.


  சீமாலிகன் அவனோடு*  தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய்!* 
  சாமாறு அவனை நீ எண்ணிச்*  சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய்!* 

  ஆமாறு அறியும் பிரானே!*  அணி அரங்கத்தே கிடந்தாய்!* 
  ஏமாற்றம் என்னைத் தவிர்த்தாய்!*  இருவாட்சிப் பூச் சூட்ட வாராய்.


  அண்டத்து அமரர்கள் சூழ*  அத்தாணியுள் அங்கு இருந்தாய்!* 
  தொண்டர்கள் நெஞ்சில் உறைவாய்!*  தூமலராள் மணவாளா!*

  உண்டிட்டு உலகினை ஏழும்*  ஓர் ஆலிலையிற் துயில் கொண்டாய்!* 
  கண்டு நான் உன்னை உகக்கக்*  கருமுகைப் பூச் சூட்ட வாராய்.


  செண்பக மல்லிகையோடு* செங்கழுநீர் இருவாட்சி* 
  எண் பகர் பூவும் கொணர்ந்தேன்*  இன்று இவை சூட்ட வா என்று* 

  மண் பகர் கொண்டானை*  ஆய்ச்சி மகிழ்ந்து உரை செய்த இம் மாலை* 
  பண் பகர் வில்லிபுத்தூர்க் கோன்*  பட்டர்பிரான் சொன்ன பத்தே. (2)


  இந்திரனோடு பிரமன்*   ஈசன் இமையவர் எல்லாம்* 
  மந்திர மா மலர் கொண்டு*  மறைந்து உவராய் வந்து நின்றார்*

  சந்திரன் மாளிகை சேரும்*  சதுரர்கள் வெள்ளறை நின்றாய்* 
  அந்தியம் போது இது ஆகும்*  அழகனே!  காப்பிட வாராய்  (2)


  கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து*  கதறுகின்ற பசு எல்லாம்*
  நின்றொழிந்தேன் உன்னைக் கூவி*  நேசமேல் ஒன்றும் இலாதாய்!*

  மன்றில் நில்லேல் அந்திப் போது*  மதிற் திருவெள்ளறை நின்றாய்!* 
  நன்று கண்டாய் என்தன் சொல்லு*  நான் உன்னைக் காப்பிட வாராய் 


  செப்பு ஓது மென்முலையார்கள்*  சிறுசோறும் இல்லும் சிதைத்திட்டு* 
  அப்போது நான் உரப்பப் போய்*  அடிசிலும் உண்டிலை ஆள்வாய்!* 

  முப் போதும் வானவர் ஏத்தும்*  முனிவர்கள் வெள்ளறை நின்றாய்! 
  இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன்*  எம்பிரான் காப்பிட வாராய்!


  கண்ணில் மணல்கொடு தூவிக்*  காலினால் பாய்ந்தனை என்று என்று* 
  எண் அரும் பிள்ளைகள் வந்திட்டு* -இவர் ஆர்?- முறைப்படுகின்றார்* 

  கண்ணனே!  வெள்ளறை நின்றாய்!*  கண்டாரொடே தீமை செய்வாய்! 
  வண்ணமே வேலையது ஒப்பாய்!*  வள்ளலே! காப்பிட வாராய்        


  பல்லாயிரவர் இவ் ஊரில்*  பிள்ளைகள் தீமைகள் செய்வார்*
  எல்லாம் உன்மேல் அன்றிப் போகாது*  எம்பிரான்!  நீ இங்கே வாராய்* 

  நல்லார்கள் வெள்ளறை நின்றாய்!*  ஞானச் சுடரே!  உன்மேனி*
  சொல் ஆர வாழ்த்தி நின்று ஏத்திச்*  சொப்படக் காப்பிட வாராய்  


  கஞ்சன் கறுக்கொண்டு நின்மேல்*  கரு நிறச் செம் மயிர்ப் பேயை* 
  வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான்*  என்பது ஓர் வார்த்தையும் உண்டு* 

  மஞ்சு தவழ் மணி மாட*  மதிற் திருவெள்ளறை நின்றாய்! 
  அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க*  அழகனே!  காப்பிட வாராய்


  கள்ளச் சகடும் மருதும்*  கலக்கு அழிய உதைசெய்த* 
  பிள்ளையரசே!*  நீ பேயைப் பிடித்து முலை உண்ட பின்னை* 

  உள்ளவாறு ஒன்றும் அறியேன்*  ஒளியுடை வெள்ளறை நின்றாய்!*
  பள்ளிகொள் போது இது ஆகும்*  பரமனே!  காப்பிட வாராய்   


  இன்பம் அதனை உயர்த்தாய்!*  இமையவர்க்கு என்றும் அரியாய்!* 
  கும்பக் களிறு அட்ட கோவே!*  கொடுங் கஞ்சன் நெஞ்சினிற் கூற்றே!* 

  செம்பொன் மதில் வெள்ளறையாய்!*  செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளாய்! 
  கம்பக் கபாலி காண் அங்கு*  கடிது ஓடிக் காப்பிட வாராய்     


  இருக்கொடு நீர் சங்கிற் கொண்டிட்டு*  எழில் மறையோர் வந்து நின்றார்* 
  தருக்கேல் நம்பி!  சந்தி நின்று*  தாய் சொல்லுக் கொள்ளாய் சில நாள்* 

  திருக்காப்பு நான் உன்னைச் சாத்த*  தேசு உடை வெள்ளறை நின்றாய்!*
  உருக் காட்டும் அந்தி விளக்கு*  இன்று ஒளி கொள்ள ஏற்றுகேன் வாராய் 


  போது அமர் செல்வக்கொழுந்து*  புணர் திருவெள்ளறையானை* 
  மாதர்க்கு உயர்ந்த அசோதை*  மகன்தன்னைக் காப்பிட்ட மாற்றம்* 

  வேதப் பயன் கொள்ள வல்ல*  விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை* 
  பாதப் பயன் கொள்ள வல்ல*  பத்தர் உள்ளார் வினை போமே  (2)


  வெண்ணெய் விழுங்கி வெறுங் கலத்தை- வெற்பிடை இட்டு*  அதன் ஓசை கேட்கும்* 
  கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தன்னைக்*  காக்ககில்லோம் உன்மகனைக் காவாய்*

  புண்ணிற் புளிப் பெய்தால் ஒக்கும் தீமை*  புரை புரையால் இவை செய்ய வல்ல* 
  அண்ணற் கண்ணான் ஓர் மகனைப் பெற்ற*  அசோதை நங்காய்!  உன்மகனைக் கூவாய்  (2)  


  வருக வருக வருக இங்கே*  வாமன நம்பீ!  வருக இங்கே* 
  கரிய குழல் செய்ய வாய் முகத்து*  எம்  காகுத்த நம்பீ!  வருக இங்கே*

  அரியன் இவன் எனக்கு இன்று நங்காய்!*  அஞ்சனவண்ணா*  அசலகத்தார்* 
  பரிபவம் பேசத் தரிக்ககில்லேன்*  பாவியேனுக்கு இங்கே போதராயே  


  திரு உடைப் பிள்ளைதான் தீயவாறு*  தேக்கம் ஒன்றும் இலன் தேசு உடையன்* 
  உருக வைத்த குடத்தோடு வெண்ணெய்*  உறிஞ்சி உடைத்திட்டுப் போந்து நின்றான்* 

  அருகு இருந்தார் தம்மை அநியாயம்  செய்வதுதான்*  வழக்கோ? அசோதாய்!* 
  வருக என்று உன்மகன் தன்னைக் கூவாய்*  வாழ ஒட்டான் மதுசூதனனே


  கொண்டல்வண்ணா!  இங்கே போதராயே*  கோயிற் பிள்ளாய்!  இங்கே போதராயே* 
  தெண் திரை சூழ் திருப்பேர்க் கிடந்த*  திருநாரணா!  இங்கே போதராயே* 

  உண்டு வந்தேன் அம்மம் என்று சொல்லி*  ஓடி அகம் புக ஆய்ச்சிதானும்*
  கண்டு எதிரே சென்று எடுத்துக்கொள்ளக்*  கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தானே


  பாலைக் கறந்து அடுப்பு ஏற வைத்துப்*  பல்வளையாள் என்மகள் இருப்ப*
  மேலை அகத்தே நெருப்பு வேண்டிச் சென்று*  இறைப்பொழுது அங்கே பேசி நின்றேன்* 

  சாளக்கிராமம் உடைய நம்பி*  சாய்த்துப் பருகிட்டுப் போந்து நின்றான்* 
  ஆலைக் கரும்பின் மொழி அனைய*  அசோதை நங்காய்!  உன்மகனைக் கூவாய்  


  போதர் கண்டாய் இங்கே போதர் கண்டாய்*  போதரேன் என்னாதே போதர் கண்டாய்* 
  ஏதேனும் சொல்லி அசலகத்தார்*  ஏதேனும் பேச நான் கேட்கமாட்டேன்* 

  கோதுகலம் உடைக்குட்டனேயோ!*  குன்று எடுத்தாய்!  குடம் ஆடு கூத்தா!* 
  வேதப் பொருளே!  என் வேங்கடவா!*  வித்தகனே!  இங்கே போதராயே


  செந்நெல் அரிசி சிறு பருப்புச்*  செய்த அக்காரம் நறுநெய் பாலால்* 
  பன்னிரண்டு திருவோணம் அட்டேன்*  பண்டும் இப் பிள்ளை பரிசு அறிவன்* 

  இன்னம் உகப்பன் நான் என்று சொல்லி*  எல்லாம் விழுங்கிட்டுப் போந்து நின்றான்* 
  உன்மகன் தன்னை அசோதை நங்காய்!*  கூவிக் கொள்ளாய் இவையும் சிலவே 


  கேசவனே!  இங்கே போதராயே கில்லேன் என்னாது இங்கே போதராயே*
  நேசம் இலாதார் அகத்து இருந்து*  நீ விளையாடாதே போதராயே*

  தூசனம் சொல்லும் தொழுத்தைமாரும்*  தொண்டரும் நின்ற இடத்தில் நின்று*
  தாய்சொல்லுக் கொள்வது தன்மம் கண்டாய்*  தாமோதரா!  இங்கே போதராயே 


  கன்னல் இலட்டுவத்தோடு சீடை*  காரெள்ளின் உண்டை கலத்தில் இட்டு* 
  என் அகம் என்று நான் வைத்துப் போந்தேன்*  இவன் புக்கு அவற்றைப் பெறுத்திப் போந்தான்* 

  பின்னும் அகம் புக்கு உறியை நோக்கிப்*  பிறங்குஒளி வெண்ணெயும் சோதிக்கின்றான்* 
  உன்மகன் தன்னை அசோதை நங்காய்!*  கூவிக் கொள்ளாய் இவையும் சிலவே 


  சொல்லில் அரசிப் படுதி நங்காய்!*  சூழல் உடையன் உன்பிள்ளை தானே*
  இல்லம் புகுந்து என்மகளைக் கூவிக்*  கையில் வளையைக் கழற்றிக்கொண்டு* 

  கொல்லையில் நின்றும் கொணர்ந்து விற்ற*  அங்கு ஒருத்திக்கு அவ் வளை கொடுத்து* 
  நல்லன நாவற் பழங்கள் கொண்டு*  நான் அல்லேன் என்று சிரிக்கின்றானே 


  வண்டு களித்து இரைக்கும் பொழில் சூழ்*  வருபுனற் காவிரித் தென்னரங்கன்*
  பண்டு அவன் செய்த கிரீடை எல்லாம்*  பட்டர்பிரான் விட்டுசித்தன் பாடல்* 

  கொண்டு இவை பாடிக் குனிக்க வல்லார்*  கோவிந்தன்தன் அடியார்கள் ஆகி* 
  எண் திசைக்கும் விளக்காகி நிற்பார்*  இணையடி என்தலை மேலனவே (2) 


  ஆற்றில் இருந்து*  விளையாடுவோங்களைச்*
  சேற்றால் எறிந்து*  வளை துகிற் கைக்கொண்டு*

  காற்றிற் கடியனாய்*  ஓடி அகம் புக்கு* 
  மாற்றமும் தாரானால் இன்று முற்றும்* 
   வளைத் திறம் பேசானால் இன்று முற்றும் (2)


  குண்டலம் தாழ*  குழல் தாழ நாண் தாழ*
  எண் திசையோரும்*  இறைஞ்சித் தொழுது ஏத்த* 

  வண்டு அமர் பூங்குழலார்*  துகிற் கைக்கொண்டு* 
  விண் தோய் மரத்தானால் இன்று முற்றும்* 
   வேண்டவும் தாரானால் இன்று முற்றும் 


  தடம் படு தாமரைப்*  பொய்கை கலக்கி* 
  விடம் படு நாகத்தை*  வால் பற்றி ஈர்த்து* 

  படம் படு பைந்தலை*  மேல் எழப் பாய்ந்திட்டு* 
  உடம்பை அசைத்தானால் இன்று முற்றும்* 
   உச்சியில் நின்றானால் இன்று முற்றும்


  தேனுகன் ஆவி செகுத்துப்* 
  பனங்கனி தான் எறிந்திட்ட*  தடம் பெருந்தோளினால்* 

  வானவர் கோன் விட*  வந்த மழை தடுத்து* 
  ஆனிரை காத்தானால் இன்று முற்றும்*
  அவை உய்யக் கொண்டானால் இன்று முற்றும்


  ஆய்ச்சியர் சேரி*  அளை தயிர் பால் உண்டு*
  பேர்த்து அவர் கண்டு பிடிக்கப்*  பிடியுண்டு* 

  வேய்த் தடந்தோளினார்*  வெண்ணெய் கோள் மாட்டாது*
  அங்கு ஆப்புண்டு இருந்தானால் இன்று முற்றும்* 
   அடியுண்டு அழுதானால் இன்று முற்றும் 


  தள்ளித் தளர் நடை யிட்டு*  இளம் பிள்ளையாய்*
  உள்ளத்தின் உள்ளே*  அவளை உற நோக்கிக* 

  கள்ளத்தினால் வந்த*  பேய்ச்சி முலை உயிர்* 
  துள்ளச் சுவைத்தானால் இன்று முற்றும்* 
   துவக்கு அற உண்டானால் இன்று முற்றும்


  மாவலி வேள்வியில்*  மாண் உருவாய்ச் சென்று*  
  மூவடி தா என்று*  இரந்த இம் மண்ணினை* 

  ஒரடி இட்டு*  இரண்டாம் அடிதன்னிலே* 
  தாவடி இட்டானால் இன்று முற்றும்* 
   தரணி அளந்தானால் இன்று முற்றும்   


  தாழை தண்-ஆம்பற்*  தடம் பெரும் பொய்கைவாய்* 
  வாழும் முதலை*  வலைப்பட்டு வாதிப்பு உண்*

  வேழம் துயர் கெட*  விண்ணோர் பெருமானாய்* 
  ஆழி பணி கொண்டானால் இன்று முற்றும்* 
   அதற்கு அருள் செய்தானால் இன்று முற்றும் 


  வானத்து எழுந்த*  மழை முகில் போல்*
  எங்கும் கானத்து மேய்ந்து*  களித்து விளையாடி* 

  ஏனத்து உருவாய்*  இடந்த இம் மண்ணினைத்* 
  தானத்தே வைத்தானால் இன்று முற்றும் 
   தரணி இடந்தானால் இன்று முற்றும் 


  அங் கமலக் கண்ணன்தன்னை*  அசோதைக்கு* 
  மங்கை நல்லார்கள்*  தாம் வந்து முறைப்பட்ட* 

  அங்கு அவர் சொல்லைப்*  புதுவைக்கோன் பட்டன் சொல்* 
   இங்கு இவை வல்லவர்க்கு*  ஏதம் ஒன்று இல்லையே* (2) 


  தன்நேர் ஆயிரம் பிள்ளைகளோடு*  தளர்நடைஇட்டு வருவான்* 
  பொன் ஏய் நெய்யொடு பால் அமுது உண்டு*  ஒரு புள்ளுவன் பொய்யே தவழும்*

  மின்நேர் நுண்ணிடை வஞ்சமகள் கொங்கை துஞ்ச*  வாய்வைத்த பிரானே!* 
  அன்னே! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*  (2)


  பொன்போல் மஞ்சனம் ஆட்டி அமுது ஊட்டிப் போனேன்*  வருமளவு இப்பால்* 
  வன் பாரச் சகடம் இறச் சாடி*  வடக்கில் அகம் புக்கு இருந்து*

  மின்போல் நுண்ணிடையாள் ஒரு கன்னியை*  வேற்றுருவம் செய்து வைத்த* 
  அன்பா! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*  


  கும்மாயத்தொடு வெண்ணெய் விழுங்கிக்*  குடத் தயிர் சாய்த்துப் பருகி* 
  பொய்ம் மாய மருது ஆன அசுரரைப்*  பொன்றுவித்து இன்று நீ வந்தாய்*

  இம் மாயம் வல்ல பிள்ளை- நம்பீ!*  உன்னை என்மகனே என்பர் நின்றார்* 
  அம்மா உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  மைஆர் கண் மட ஆய்ச்சியர் மக்களை*  மையன்மை செய்து அவர் பின்போய்* 
  கொய் ஆர் பூந்துகில் பற்றித் தனி நின்று*  குற்றம் பல பல செய்தாய்*

  பொய்யா உன்னைப் புறம் பல பேசுவ*  புத்தகத்துக்கு உள கேட்டேன்* 
  ஐயா உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  முப்போதும் கடைந்து ஈண்டிய வெண்ணெயினோடு*  தயிரும் விழுங்கி* 
  கப்பால் ஆயர்கள் காவிற் கொணர்ந்த*  கலத்தொடு சாய்த்துப் பருகி*

  மெய்ப்பால் உண்டு அழு பிள்ளைகள் போல*  விம்மி விம்மி அழுகின்ற* 
  அப்பா! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*  


  கரும்பார் நீள் வயற் காய்கதிர்ச் செந்நெலைக்*  கற்றாநிரை மண்டித் தின்ன* 
  விரும்பாக் கன்று ஒன்று கொண்டு*  விளங்கனி வீழ எறிந்த பிரானே!*

  சுரும்பார் மென்குழற் கன்னி ஒருத்திக்குச்*  சூழ்வலை வைத்துத் திரியும்* 
  அரம்பா! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  மருட்டார் மென்குழற் கொண்டு பொழில் புக்கு*  வாய்வைத்து அவ் ஆயர்தம் பாடி* 
  சுருட்டார் மென்குழற் கன்னியர் வந்து உன்னைச்*  சுற்றும் தொழ நின்ற சோதி!*

  பொருள்- தாயம் இலேன் எம்பெருமான்!*  உன்னைப் பெற்ற குற்றம் அல்லால் மற்று இங்கு- 
  அரட்டா உன்னை அறிந்து கொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  வாளா ஆகிலும் காணகில்லார்*  பிறர் மக்களை மையன்மை செய்து* 
  தோளால் இட்டு அவரோடு திளைத்து*  நீ சொல்லப் படாதன செய்தாய்*

  கேளார் ஆயர் குலத்தவர் இப் பழி கெட்டேன்!*  வாழ்வில்லை*  நந்தன்- 
  காளாய்! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  தாய்மார் மோர் விற்கப் போவர்*  தமப்பன்மார் கற்றா நிரைப் பின்பு போவர்* 
  நீ ஆய்ப்பாடி இளங் கன்னிமார்களை*  நேர்படவே கொண்டு போதி*

  காய்வார்க்கு என்றும் உகப்பனவே செய்து*  கண்டார் கழறத் திரியும்* 
  ஆயா! உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே*


  தொத்தார் பூங்குழற் கன்னி ஒருத்தியைச்*  சோலைத் தடம் கொண்டு புக்கு* 
  முத்தார் கொங்கை புணர்ந்து இரா நாழிகை*  மூவேழு சென்றபின் வந்தாய்*

  ஒத்தார்க்கு ஒத்தன பேசுவர்*  உன்னை உரப்பவே நான் ஒன்றும் மாட்டேன்* 
  அத்தா உன்னை அறிந்துகொண்டேன்*  உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே 


  காரார் மேனி நிறத்து எம்பிரானைக்*  கடிகமழ் பூங்குழல் ஆய்ச்சி* 
  ஆரா இன்னமுது உண்ணத் தருவன் நான்*  அம்மம் தாரேன் என்ற மாற்றம்*

  பாரார் தொல்புகழான் புதுவை மன்னன்*  பட்டர்பிரான் சொன்ன பாடல்* 
  ஏரார் இன்னிசை மாலைகள் வல்லார்*  இருடிகேசன் அடியாரே*  (2)


  அஞ்சன வண்ணனை*  ஆயர் கோலக் கொழுந்தினை* 
  மஞ்சனம் ஆட்டி*  மனைகள்தோறும் திரியாமே*

  கஞ்சனைக் காய்ந்த*  கழல் அடி நோவக் கன்றின்பின்* 
  என்செயப் பிள்ளையைப் போக்கினேன்?*  எல்லே பாவமே!* (2)


  பற்றுமஞ்சள் பூசிப்*  பாவைமாரொடு பாடியிற்* 
  சிற்றில் சிதைத்து எங்கும்*  தீமை செய்து திரியாமே*

  கற்றுத் தூளியுடை*  வேடர் கானிடைக் கன்றின் பின்* 
  எற்றுக்கு என் பிள்ளையைப் போக்கினேன்?*  எல்லே பாவமே!*


  நன்மணி மேகலை*  நங்கைமாரொடு நாள்தொறும்* 
  பொன்மணி மேனி*  புழுதியாடித் திரியாமே*

  கல்மணி நின்று அதிர்*  கான்- அதரிடைக் கன்றின்பின்* 
  என் மணிவண்ணனைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  வண்ணக் கருங்குழல்*  மாதர் வந்து அலர் தூற்றிடப்* 
  பண்ணிப் பல செய்து*  இப் பாடி எங்கும் திரியாமே*

  கண்ணுக்கு இனியானைக்*  கான் -அதரிடைக் கன்றின்பின்* 
  எண்ணற்கு அரியானைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  அவ்வவ் இடம் புக்கு*  அவ் ஆயர் பெண்டிர்க்கு அணுக்கனாய்க்* 
  கொவ்வைக் கனிவாய் கொடுத்துக்*  கூழைமை செய்யாமே*

  எவ்வும் சிலை உடை*  வேடர் கானிடைக் கன்றின் பின்* 
  தெய்வத் தலைவனைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  மிடறு மெழுமெழுத்து ஓட*  வெண்ணெய் விழுங்கிப் போய்ப்* 
  படிறு பல செய்து*  இப் பாடி எங்கும் திரியாமே*

  கடிறு பல திரி*  கான் -அதரிடைக் கன்றின் பின்* 
  இடற என்பிள்ளையைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  வள்ளி நுடங்கு-இடை*  மாதர் வந்து அலர் தூற்றிடத்* 
  துள்ளி விளையாடித்*  தோழரோடு திரியாமே*

  கள்ளி உணங்கு*  வெங்கான் -அதரிடைக் கன்றின் பின்* 
  புள்ளின் தலைவனைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  பன்னிரு திங்கள்*  வயிற்றிற் கொண்ட அப் பாங்கினால்* 
  என் இளங் கொங்கை*  அமுதம் ஊட்டி எடுத்து யான்*

  பொன்னடி நோவப்*  புலரியே கானிற் கன்றின் பின்* 
  என் இளஞ் சிங்கத்தைப் போக்கினேன்*  எல்லே பாவமே!*


  குடையும் செருப்பும் கொடாதே*  தாமோதரனை நான்* 
  உடையும் கடியன ஊன்று*  வெம் பரற்கள் உடைக்*

  கடிய வெங் கானிடைக்*  கால்- அடி நோவக் கன்றின் பின்* 
  கொடியென் என்பிள்ளையைப் போக்கினேன்*  :எல்லே பாவமே!*


  என்றும் எனக்கு இனியானை*  என் மணிவண்ணனைக்* 
  கன்றின் பின் போக்கினேன் என்று*  அசோதை கழறிய*

  பொன் திகழ் மாடப்*  புதுவையர்கோன் பட்டன் சொல்* 
  இன் தமிழ் மாலைகள் வல்லவர்க்கு*  இடர் இல்லையே* (2)


  சீலைக் குதம்பை ஒருகாது*  ஒருகாது செந்நிற மேற் தோன்றிப்பூ* 
  கோலப் பணைக் கச்சும் கூறை- உடையும்*  குளிர் முத்தின் கோடாலமும்*

  காலிப் பின்னே வருகின்ற*  கடல்வண்ணன் வேடத்தை வந்து காணீர்* 
  ஞாலத்துப் புத்திரனைப் பெற்றார்*  நங்கைமீர்! நானே மற்று ஆரும் இல்லை  (2)


  கன்னி நன் மா மதில் சூழ்தரு*  பூம்பொழிற் காவிரித் தென்னரங்கம்* 
  மன்னிய சீர் மதுசூதனா! கேசவா!*  பாவியேன் வாழ்வு உகந்து*

  உன்னை இளங்கன்று மேய்க்கச்*  சிறுகாலே ஊட்டி ஒருப்படுத்தேன்* 
  என்னின் மனம் வலியாள் ஒரு பெண் இல்லை*  என்குட்டனே முத்தம் தா*


  காடுகள் ஊடு போய்க்*  கன்றுகள் மேய்த்து மறியோடிக்*  கார்க்கோடற்பூச்- 
  சூடி வருகின்ற தாமோதரா!*  கற்றுத் தூளி காண் உன் உடம்பு*

  பேடை மயிற் சாயற் பின்னை மணாளா!*  நீராட்டு அமைத்து வைத்தேன்* 
  ஆடி அமுதுசெய் அப்பனும் உண்டிலன்*  உன்னோடு உடனே உண்பான்*


  கடி ஆர் பொழில் அணி வேங்கடவா!*  கரும் போரேறே!*  நீ உகக்கும்- 
  குடையும் செருப்பும் குழலும்*  தருவிக்கக் கொள்ளாதே போனாய் மாலே!*

  கடிய வெங் கானிடைக் கன்றின் பின் போன*  சிறுக்குட்டச் செங் கமல* 
  அடியும் வெதும்பி*  உன்கண்கள் சிவந்தாய் அசைந்திட்டாய் நீ எம்பிரான்!* 


  பற்றார் நடுங்க முன் பாஞ்சசன்னியத்தை*  வாய்வைத்த போரேறே!*  என்
  சிற்றாயர் சிங்கமே! சீதை மணாளா!*  சிறுக்குட்டச் செங்கண் மாலே!*

  சிற்றாடையும் சிறுப்பத்திரமும்*  இவை கட்டிலின் மேல் வைத்துப் போய்* 
  கற்றாயரோடு நீ கன்றுகள் மேய்த்துக்*  கலந்து உடன் வந்தாய் போலும்*


  அஞ்சுடர் ஆழி உன் கையகத்து ஏந்தும் அழகா!*  நீ பொய்கை புக்கு* 
  நஞ்சு உமிழ் நாகத்தினோடு பிணங்கவும்*  நான் உயிர் வாழ்ந்திருந்தேன்*

  என் செய்ய என்னை வயிறு மறுக்கினாய்?*  ஏதும் ஓர் அச்சம் இல்லை* 
  கஞ்சன் மனத்துக்கு உகப்பனவே செய்தாய்*  காயாம்பூ வண்ணம் கொண்டாய்!*


  பன்றியும் ஆமையும் மீனமும் ஆகிய*  பாற்கடல் வண்ணா!*  உன்மேல்- 
  கன்றின் உருவாகி மேய்புலத்தே வந்த*  கள்ள அசுரர் தம்மைச்*

  சென்று பிடித்துச் சிறுக்கைகளாலே*  விளங்காய் எறிந்தாய் போலும்* 
  என்றும் என்பிள்ளைக்குத் தீமைகள் செய்வார்கள்*  அங்ஙனம் ஆவர்களே*


  கேட்டு அறியாதன கேட்கின்றேன்*  கேசவா! கோவலர் இந்திரற்குக்* 
  காட்டிய சோறும் கறியும் தயிரும்*  கலந்து உடன் உண்டாய் போலும்*

  ஊட்ட முதல் இலேன் உன்தன்னைக் கொண்டு*  ஒருபோதும் எனக்கு அரிது* 
  வாட்டம் இலாப் புகழ் வாசுதேவா!*  உன்னை அஞ்சுவன் இன்று தொட்டும்*


  திண் ஆர் வெண்சங்கு உடையாய்!*  திருநாள் திரு வோணம் இன்று எழு நாள்*  முன்- 
  பண்நேர் மொழியாரைக் கூவி முளை அட்டிப்*  பல்லாண்டு கூறுவித்தேன்*

  கண்ணாலம் செய்யக்*  கறியும் கலத்தது அரிசியும் ஆக்கி வைத்தேன்* 
  கண்ணா! நீ நாளைத்தொட்டுக் கன்றின் பின் போகேல்*  கோலம் செய்து இங்கே இரு*


  புற்றரவு அல்குல் அசோதை நல் ஆய்ச்சி*  தன் புத்திரன் கோவிந்தனைக்* 
  கற்றினம் மேய்த்து வரக் கண்டு*  உகந்து அவள் கற்பித்த மாற்றம் எல்லாம்*

  செற்றம் இலாதவர் வாழ்தரு*  தென்புது வை விட்டுசித்தன் சொல்* 
  கற்று இவை பாட வல்லார்*  கடல்வண்ணன் கழலிணை காண்பர்களே (2)


  தழைகளும் தொங்கலும் ததும்பி எங்கும்*  தண்ணுமை எக்கம் மத்தளி தாழ்பீலி* 
  குழல்களும் கீதமும் ஆகி*  எங்கும்- கோவிந்தன் வருகின்ற கூட்டம் கண்டு* 

  மழைகொலோ வருகின்றது என்று சொல்லி*  மங்கைமார் சாலக வாசல் பற்றி* 
  நுழைவனர் நிற்பனர் ஆகி எங்கும்*  உள்ளம் விட்டு ஊண் மறந்து ஒழிந்தனரே.* (2)


  வல்லி நுண் இதழ் அன்ன ஆடை கொண்டு*  வசை அறத் திருவரை விரித்து உடுத்து* 
  பல்லி நுண் பற்றாக உடைவாள் சாத்தி*  பணைக்கச்சு உந்தி பல தழை நடுவே* 

  முல்லை நல் நறுமலர் வேங்கை மலர்- அணிந்து*  பல் ஆயர் குழாம் நடுவே* 
  எல்லியம் போதாகப் பிள்ளை வரும்*  எதிர்நின்று அங்கு இனவளை இழவேன்மினே*


  சுரிகையும் தெறி-வில்லும் செண்டு-கோலும்*  மேலாடையும் தோழன்மார் கொண்டு ஓட* 
  ஒரு கையால் ஒருவன்தன் தோளை ஊன்றி*  ஆநிரையினம் மீளக் குறித்த சங்கம்*

  வருகையில் வாடிய பிள்ளை கண்ணன்*  மஞ்சளும் மேனியும் வடிவும் கண்டாள்* 
  அருகே நின்றாள் என்பெண் நோக்கிக் கண்டாள்*  அது கண்டு இவ் ஊர் ஒன்று புணர்க்கின்றதே.*


  குன்று எடுத்து ஆநிரை காத்த பிரான்*  கோவலனாய்க் குழல் ஊதி ஊதிக்* 
  கன்றுகள் மேய்த்துத் தன் தோழரோடு*  கலந்து உடன் வருவானைத் தெருவிற் கண்டு* 

  என்றும் இவனை ஒப்பாரை நங்காய்*  கண்டறியேன் ஏடி! வந்து காணாய்* 
  ஒன்றும்நில்லா வளை கழன்று*  துகில் ஏந்து இள முலையும் என் வசம் அலவே.* 


  சுற்றி நின்று ஆயர் தழைகள் இடச்*  சுருள்பங்கி நேத்திரத்தால் அணிந்து* 
  பற்றி நின்று ஆயர் கடைத்தலையே*  பாடவும் ஆடக் கண்டேன்*  அன்றிப் பின்- 

  மற்று ஒருவர்க்கு என்னைப் பேசலொட்டேன்*  மாலிருஞ்சோலை எம் மாயற்கு அல்லால்* 
  கொற்றவனுக்கு இவள் ஆம் என்று எண்ணிக்*  கொடுமின்கள் கொடீராகிற் கோழம்பமே.*


  சிந்துரம் இலங்கத் தன் திருநெற்றிமேல்*  திருத்திய கோறம்பும் திருக்குழலும்* 
  அந்தரம் முழவத் தண் தழைக் காவின்கீழ்*  வரும் ஆயரோடு உடன் வளைகோல் வீச*

  அந்தம் ஒன்று இல்லாத ஆயப் பிள்ளை*  அறிந்து அறிந்து இவ் வீதி போதுமாகில்* 
  பந்து கொண்டான் என்று வளைத்து வைத்துப்* பவளவாய் முறுவலும் காண்போம் தோழீ !*


  சாலப் பல் நிரைப் பின்னே தழைக் காவின்கீழ்த்*  தன் திருமேனிநின்று ஒளி திகழ* 
  நீல நல் நறுங்குஞ்சி நேத்திரத்தால் அணிந்து*  பல் ஆயர் குழாம் நடுவே* 

  கோலச் செந்தாமரைக் கண் மிளிரக்*  குழல் ஊதி இசைப் பாடிக் குனித்து* ஆயரோடு- 
  ஆலித்து வருகின்ற ஆயப் பிள்ளை*  அழகு கண்டு என்மகள் அயர்க்கின்றதே.*


  சிந்துரப்-பொடி கொண்டு சென்னி அப்பித்*  திருநாமம் இட்டு அங்கு ஓர் இலையந்தன்னால்* 
  அந்தரம் இன்றித் தன் நெறி பங்கியை*  அழகிய நேத்திரத்தால் அணிந்து* 

  இந்திரன் போல் வரும் ஆயப்பிள்ளை*  எதிர்நின்று அங்கு இனவளை இழவேல் என்ன* 
  சந்தியில் நின்று கண்டீர் நங்கை தன்*  துகிலொடு சரிவளை கழல்கின்றதே.


  வலங் காதில் மேல்-தோன்றிப் பூ அணிந்து*  மல்லிகை வனமாலை மௌவல் மாலை* 
  சிலிங்காரத்தால் குழல் தாழ விட்டுத்*  தீங்குழல் வாய்மடுத்து ஊதி ஊதி* 

  அலங்காரத்தால் வரும் ஆயப் பிள்ளை*  அழகு கண்டு என்மகள் ஆசைப்பட்டு*
  விலங்கி நில்லாது எதிர்நின்று கண்டீர்* வெள்வளை கழன்று மெய்ம் மெலிகின்றதே.* 


  விண்ணின்மீது அமரர்கள் விரும்பித் தொழ*  மிறைத்து ஆயர் பாடியில் வீதியூடே* 
  கண்ணன் காலிப் பின்னே எழுந்தருளக் கண்டு*  இளஆய்க் கன்னிமார் காமுற்ற- 

  வண்ணம்*  வண்டு அமர் பொழிற் புதுவையர்கோன்*   விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும்* 
  பண் இன்பம் வரப் பாடும் பத்தர் உள்ளார்*  பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே.* (2)  


  அட்டுக் குவி சோற்றுப் பருப்பதமும்*  தயிர் வாவியும் நெய் அளறும் அடங்கப்- 
  பொட்டத் துற்றி*  மாரிப் பகை புணர்த்த*  பொரு மா கடல்வண்ணன் பொறுத்த மலை* 

  வட்டத் தடங்கண் மட மான் கன்றினை*  வலைவாய்ப் பற்றிக் கொண்டு*  குறமகளிர்- 
  கொட்டைத் தலைப் பால் கொடுத்து வளர்க்கும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.* (2)


  வழு ஒன்றும் இல்லாச் செய்கை வானவர்கோன்*  வலிப்பட்டு முனிந்து விடுக்கப்பட்ட* 
  மழை வந்து எழு நாள் பெய்து மாத் தடுப்ப*  மதுசூதன் எடுத்து மறித்த மலை* 

  இழவு தரியாதது ஓர் ஈற்றுப் பிடி*  இளஞ் சீயம் தொடர்ந்து முடுகுதலும்* 
  குழவி இடைக் கால் இட்டு எதிர்ந்து பொரும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.*


  அம் மைத் தடங்கண் மட ஆய்ச்சியரும்*  ஆனாயரும் ஆநிரையும் அலறி* 
  எம்மைச் சரண் ஏன்றுகொள் என்று இரப்ப*  இலங்கு ஆழிக் கை எந்தை எடுத்த மலை* 

  தம்மைச் சரண் என்ற தம் பாவையரைப்*  புனமேய்கின்ற மானினம் காண்மின் என்று* 
  கொம்மைப் புயக் குன்றர் சிலை குனிக்கும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே*


  கடு வாய்ச் சின வெங்கண் களிற்றினுக்குக்*  கவளம் எடுத்துக் கொடுப்பான் அவன் போல்* 
  அடிவாய் உறக் கையிட்டு எழப் பறித்திட்டு*  அமரர்பெருமான் கொண்டு நின்ற மலை* 

  கடல்வாய்ச் சென்று மேகம் கவிழ்ந்து இறங்கிக்*  கதுவாய்ப் பட நீர்முகந்து ஏறி*  எங்கும்- 
  குடவாய்ப் பட நின்று மழை பொழியும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.*


  வானத்தில் உள்ளீர்! வலியீர் உள்ளீரேல்*  அறையோ! வந்து வாங்குமின் என்பவன் போல்* 
  ஏனத்து உரு ஆகிய ஈசன் எந்தை*  இடவன் எழ வாங்கி எடுத்த மலை*

  கானக் களி-யானை தன் கொம்பு இழந்து*  கதுவாய் மதம் சோரத் தன் கை எடுத்துக்* 
  கூனற் பிறை வேண்டி அண்ணாந்து நிற்கும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே*


  செப்பாடு உடைய திருமால் அவன் தன்*  செந்தாமரைக் கைவிரல் ஐந்தினையும்*  
  கப்பு ஆக மடுத்து மணி நெடுந்தோள்*  காம்பு ஆகக் கொடுத்துக் கவித்த மலை*

  எப்பாடும் பரந்து இழி தெள் அருவி*  இலங்கு மணி முத்துவடம் பிறழக்* 
  குப்பாயம் என நின்று காட்சிதரும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.*


  படங்கள் பலவும் உடைப் பாம்பு- அரையன்*  படர் பூமியைத் தாங்கிக் கிடப்பவன் போல்* 
  தடங்கை விரல் ஐந்தும் மலர வைத்துத்*  தாமோதரன் தாங்கு தடவரைதான்* 

  அடங்கச் சென்று இலங்கையை ஈடழித்த*  அனுமன் புகழ் பாடித் தம் குட்டன்களைக்* 
  குடங்கைக் கொண்டு மந்திகள் கண்வளர்த்தும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே*


  சலமா முகில் பல் கணப் போர்க்களத்துச்*  சர மாரி பொழிந்து எங்கும் பூசலிட்டு* 
  நலிவான் உறக் கேடகம் கோப்பவன் போல்*  நாராயணன் முன் முகம் காத்த மலை* 

  இலை வேய் குரம்பைத் தவ மா முனிவர்*  இருந்தார் நடுவே சென்று அணார் சொறியக்* 
  கொலை வாய்ச் சின வேங்கைகள் நின்று உறங்கும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே*


  வன் பேய்முலை உண்டது ஓர் வாய் உடையன்*  வன் தூண் என நின்றது ஓர் வன் பரத்தை* 
  தன் பேர் இட்டுக் கொண்டு தரணி தன்னிற்*  தாமோதரன் தாங்கு தடவரை தான்* 

  முன்பே வழி காட்ட முசுக் கணங்கள்*  முதுகிற் பெய்து தம் உடைக் குட்டன்களைக்* 
  கொம்பு ஏற்றி இருந்து குதி பயிற்றும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.*


  கொடி ஏறு செந் தாமரைக் கைவிரல்கள்*  கோலமும் அழிந்தில வாடிற்று இல* 
  வடிவு ஏறு திருவுகிர் நொந்தும் இல*  மணிவண்ணன் மலையும் ஓர் சம்பிரதம்*

  முடி ஏறிய மா முகிற் பல் கணங்கள்*  முன் நெற்றி நரைத்தன போல*  எங்கும்- 
  குடி ஏறி இருந்து மழை பொழியும்*  கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே.*


  அரவிற் பள்ளிகொண்டு அரவம் துரந்திட்டு*  அரவப்-பகை ஊர்தி அவனுடைய*  
  குரவிற் கொடி முல்லைகள் நின்று உறங்கும்* கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடைமேல்*

  திருவிற் பொலி மறைவாணர் புத்தூர்த்- திகழ்*  பட்டர்பிரான் சொன்ன மாலை பத்தும்* 
  பரவு மனம் நன்கு உடைப் பத்தர் உள்ளார்*  பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே.* (2)


  நாவலம் பெரிய தீவினில் வாழும்*  நங்கைமீர்கள்! இது ஓர் அற்புதம் கேளீர்* 
  தூ வலம்புரி உடைய திருமால்*  தூய வாயிற் குழல்-ஓசை வழியே* 

  கோவலர் சிறுமியர் இளங் கொங்கை- குதுகலிப்ப*  உடல் உள் அவிழ்ந்து*  எங்கும்- 
  காவலும் கடந்து கயிறுமாலை*  ஆகி வந்து கவிழ்ந்து நின்றனரே.* (2)  


  இட அணரை இடத் தோளொடு சாய்த்து*  இருகை கூடப் புருவம் நெரிந்து ஏறக்* 
  குடவயிறு பட வாய் கடைகூடக்*  கோவிந்தன் குழல்கொடு ஊதின போது* 

  மட மயில்களொடு மான்பிணை போலே*  மங்கைமார்கள் மலர்க் கூந்தல் அவிழ* 
  உடை நெகிழ ஓர்கையால் துகில் பற்றி*  ஒல்கி ஓடு அரிக்கண் ஒட நின்றனரே.*


  வான் இளவரசு வைகுந்தக்  குட்டன்*  வாசுதேவன் மதுரைமன்னன்*  நந்த- 
  கோன் இளவரசு கோவலர் குட்டன்*  கோவிந்தன் குழல்கொடு ஊதின போது* 

  வான் இளம்படியர் வந்து வந்து ஈண்டி*  மனம் உருகி மலர்க்கண்கள் பனிப்பத்* 
  தேன் அளவு செறி கூந்தல் அவிழச்*  சென்னி வேர்ப்பச் செவி சேர்த்து நின்றனரே.*


  தேனுகன் பிலம்பன் காளியன் என்னும்*  தீப்பப் பூடுகள் அடங்க உழக்கிக்* 
  கானகம் படி உலாவி உலாவிக்*  கருஞ்சிறுக்கன் குழல் ஊதின போது* 

  மேனகையொடு திலோத்தமை அரம்பை*  உருப்பசியர் அவர் வெள்கி மயங்கி* 
  வானகம் படியில் வாய் திறப்பு இன்றி*  ஆடல் பாடல் இவை மாறினர் தாமே.*a


  முன் நரசிங்கமது ஆகி*  அவுணன்- முக்கியத்தை முடிப்பான், மூவுலகில்- 
  மன்னர் அஞ்சும்*  மதுசூதனன் வாயிற்*  குழலின் ஓசை செவியைப் பற்றி வாங்க* 

  நன் நரம்பு உடைய தும்புருவோடு*  நாரதனும் தம் தம் வீணை மறந்து* 
  கின்னர மிதுனங்களும் தம் தம்*  கின்னரம் தொடுகிலோம் என்றனரே* 


  செம் பெருந் தடங்- கண்ணன் திரள் தோளன்*  தேவகி சிறுவன் தேவர்கள் சிங்கம்* 
  நம் பரமன் இந்நாள் குழல் ஊதக்*  கேட்டவர்கள் இடர் உற்றன கேளீர்*

  அம்பரம் திரியும் காந்தப்பர் எல்லாம்*  அமுத கீத வலையால் சுருக்குண்டு* 
  நம் பரம் அன்று என்று நாணி மயங்கி*  நைந்து சோர்ந்து கைம்மறித்து நின்றனரே.*


  புவியுள் நான் கண்டது ஒர் அற்புதம் கேளீர்*  பூணி மேய்க்கும் இளங்கோவலர் கூட்டத்து* 
  அவையுள் நாகத்து- அணையான் குழல் ஊத*  அமரலோகத்து அளவும் சென்று இசைப்ப* 

  அவியுணா மறந்து வானவர் எல்லாம்*  ஆயர்-பாடி நிறையப் புகுந்து ஈண்டிச்* 
  செவி-உணாவின் சுவை கொண்டு மகிழ்ந்து*  கோவிந்தனைத் தொடர்ந்து என்றும் விடாரே.*  


  சிறுவிரல்கள் தடவிப் பரிமாறச்*  செங்கண் கோடச் செய்ய வாய் கொப்பளிப்பக* 
  குறுவெயர்ப் புருவம் குடிலிப்பக்*  கோவிந்தன் குழல்கொடு ஊதின போது*

  பறவையின் கணங்கள் கூடு துறந்து*  வந்து சூழ்ந்து படுகாடு கிடப்பக்* 
  கறவையின் கணங்கள் கால் பரப்பிட்டுக்*  கவிழ்ந்து இறங்கிச் செவி ஆட்டகில்லாவே.* 


  திரண்டு எழு தழை மழைமுகில் வண்ணன்*  செங்கமல மலர் சூழ் வண்டினம் போலே* 
  சுருண்டு இருண்ட குழல் தாழ்ந்த முகத்தான்*  ஊதுகின்ற குழல்-ஓசை வழியே* 

  மருண்டு மான்-கணங்கள் மேய்கை மறந்து*  மேய்ந்த புல்லும் கடைவாய் வழி சோர* 
  இரண்டு பாடும் துலுங்காப் புடைபெயரா*  எழுது சித்திரங்கள் போல நின்றனவே.*


  கருங்கண் தோகை மயிற் பீலி அணிந்து*  கட்டி நன்கு உடுத்த பீதக ஆடை* 
  அருங்கல உருவின் ஆயர் பெருமான்*  அவனொருவன் குழல் ஊதின போது* 

  மரங்கள் நின்று மது தாரைகள் பாயும்*  மலர்கள் வீழும் வளர் கொம்புகள் தாழும்* 
  இரங்கும் கூம்பும் திருமால் நின்ற நின்ற- பக்கம் நோக்கி*  அவை செய்யும் குணமே.*


  குழல் இருண்டு சுருண்டு ஏறிய குஞ்சிக்*  கோவிந்தனுடைய கோமள வாயிற்* 
  குழல் முழைஞ்சுகளின் ஊடு குமிழ்த்துக்*  கொழித்து இழிந்த அமுதப் புனல்தன்னைக்* 

  குழல் முழவம் விளம்பும் புதுவைக்கோன்*  விட்டுசித்தன் விரித்த தமிழ் வல்லார்* 
  குழலை வென்ற குளிர் வாயினராகிச்*  சாதுகோட்டியுள் கொள்ளப் படுவாரே.* (2)


  ஐய புழுதி உடம்பு அளைந்து*  இவள் பேச்சும் அலந்தலையாய்ச்* 
  செய்ய நூலின் சிற்றாடை*  செப்பன் உடுக்கவும் வல்லள் அல்லள்* 

  கையினில் சிறுதூதை யோடு*  இவள் முற்றில் பிரிந்தும் இலள்* 
  பை அரவணைப் பள்ளியானொடு*  கைவைத்து இவள்வருமே.* (2)


  வாயிற் பல்லும் எழுந்தில*  மயிரும் முடி கூடிற்றில* 
  சாய்வு இலாத குறுந்தலைச்* சில பிள்ளைகளோடு இணங்கி* 

  தீ இணக்கு இணங்கு ஆடி வந்து*  இவள் தன் அன்ன செம்மை சொல்லி* 
  மாயன் மா மணிவண்ணன்மேல்*  இவள் மால் உறுகின்றாளே* 


  பொங்கு வெண்மணல் கொண்டு*  சிற்றிலும் முற்றத்து இழைக்கலுறில்* 
  சங்கு சக்கரம் தண்டு வாள்*  வில்லும் அல்லது இழைக்கலுறாள்* 

  கொங்கை இன்னம் குவிந்து எழுந்தில*  கோவிந்தனோடு இவளைச்* 
  சங்கை யாகி என் உள்ளம்*  நாள்தொறும் தட்டுளுப்பு ஆகின்றதே.* 


  ஏழை பேதை ஓர் பாலகன் வந்து*  என் பெண்மகளை எள்கி* 
  தோழிமார் பலர் கொண்டுபோய்ச்*  செய்த சூழ்ச்சியை யார்க்கு உரைக்கேன்?* 

  ஆழியான் என்னும் ஆழ மோழையில்*  பாய்ச்சி அகப்படுத்தி* 
  மூழை உப்பு அறியாது என்னும்*  மூதுரையும் இலளே*


  நாடும் ஊரும் அறியவே போய்*  நல்ல துழாய் அலங்கல்- 
  சூடி*  நாரணன் போம் இடம் எல்லாம்*  சோதித்து உழிதர்கின்றாள்* 

  கேடு வேண்டுகின்றார் பலர் உளர்*  கேசவனோடு இவளைப்* 
  பாடிகாவல் இடுமின் என்று என்று*  பார் தடுமாறினதே.*


  பட்டம் கட்டிப் பொற்றோடு பெய்து*  இவள் பாடகமும் சிலம்பும்* 
  இட்ட மாக வளர்த்து எடுத்தேனுக்கு*  என்னோடு இருக்கலுறாள்*

  பொட்டப் போய்ப் புறப்பட்டு நின்று*  இவள் பூவைப் பூவண்ணா என்னும்* 
  வட்ட வார் குழல் மங்கைமீர்!*  இவள் மால் உறுகின்றாளே.*


  பேசவும் தரியாத பெண்மையின்*  பேதையேன் பேதை இவள்* 
  கூசமின்றி நின்றார்கள்*  தம் எதிர் கோல் கழிந்தான் மூழையாய்* 

  கேசவா என்றும் கேடிலீ என்றும்*  கிஞ்சுக வாய் மொழியாள்* 
  வாச வார்குழல் மங்கைமீர்!*  இவள் மால் உறுகின்றாளே.*


  காறை பூணும் கண்ணாடி காணும்*  தன் கையில் வளை குலுக்கும்* 
  கூறை உடுக்கும் அயர்க்கும்*  தன் கொவ்வைச் செவ்வாய் திருத்தும்* 

  தேறித் தேறி நின்று ஆயிரம் பேர்த்*  தேவன் திறம் பிதற்றும்* 
  மாறில் மா மணிவண்ணன்மேல்*  இவள் மால் உறுகின்றாளே.*


  கைத்தலத்து உள்ள மாடு அழியக்*  கண்ணாலங்கள் செய்து*  இவளை- 
  வைத்து வைத்துக்கொண்டு என்ன வாணிபம்?*  நம்மை வடுப்படுத்தும்*

  செய்த்தலை எழு நாற்றுப் போல்*  அவன் செய்வன செய்துகொள்ள* 
  மைத் தடமுகில் வண்ணன் பக்கல்*  வளர விடுமின்களே.*


  பெருப் பெருத்த கண்ணாலங்கள் செய்து*   பேணி நம் இல்லத்துள்ளே* 
  இருத்துவான் எண்ணி நாம் இருக்க*  இவளும் ஒன்று எண்ணுகின்றாள்* 

  மருத்துவப் பதம் நீங்கினாள் என்னும்*  வார்த்தை படுவதன்முன்* 
  ஒருப்படுத்து இடுமின் இவளை* உலகளந்தான் இடைக்கே.*


  ஞாலம் முற்றும் உண்டு ஆலிலைத் துயில்*  நாராயணனுக்கு*  இவள்- 
  மாலதாகி மகிழ்ந்தனள் என்று*  தாய் உரை செய்ததனை* 

  கோலம் ஆர் பொழில் சூழ் புதுவையர்கோன்*  விட்டுசித்தன் சொன்ன* 
  மாலை பத்தும் வல்லவர்கட்கு*  இல்லை வரு துயரே.* (2)


  நல்லது ஓர் தாமரைப் பொய்கை*  நாண்மலர் மேல் பனி சோர* 
  அல்லியும் தாதும் உதிர்ந்திட்டு*  அழகழிந்தால் ஒத்ததாலோ* 

  இல்லம் வெறியோடிற்றாலோ*  என்மகளை எங்கும் காணேன்* 
  மல்லரை அட்டவன் பின்போய்*  மதுரைப் புறம் புக்காள் கொல்லோ?* (2) 


  ஒன்றும் அறிவு ஒன்று இல்லாத*  உருவறைக் கோபாலர் தங்கள்* 
  கன்று கால் மாறுமா போலே*  கன்னி இருந்தாளைக் கொண்டு* 

  நன்றும் கிறி செய்து போனான்*  நாராயணன் செய்த தீமை*
  என்றும் எமர்கள் குடிக்கு*  ஓர் ஏச்சுக்கொல்? ஆயிடுங் கொல்லோ?*


  குமரி மணம் செய்து கொண்டு*  கோலம் செய்து இல்லத்து இருத்தி* 
  தமரும் பிறரும் அறியத்*  தாமோதரற்கு என்று சாற்றி* 

  அமரர் பதியுடைத் தேவி*  அரசாணியை வழிபட்டு* 
  துமிலம் எழப் பறை கொட்டித்*  தோரணம் நாட்டிடுங் கொல்லோ?* 


  ஒரு மகள் தன்னை உடையேன்*  உலகம் நிறைந்த புகழால்* 
  திருமகள் போல வளர்த்தேன்*  செங்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்* 

  பெரு மகளாய்க் குடி வாழ்ந்து*  பெரும்பிள்ளை பெற்ற அசோதை* 
  மருமகளைக் கண்டு உகந்து*  மணாட்டுப் புறம்செய்யுங் கொல்லோ?* 


  தம் மாமன் நந்தகோபாலன்*  தழீஇக் கொண்டு என் மகள் தன்னைச்* 
  செம்மாந்திரே என்று சொல்லி*  செழுங் கயற் கண்ணும் செவ்வாயும்*

  கொம்மை முலையும் இடையும்*  கொழும்பணைத் தோள்களும் கண்டிட்டு* 
  இம் மகளைப் பெற்ற தாயர்* இனித் தரியார் என்னுங் கொல்லோ?* 


  வேடர் மறக்குலம் போலே*  வேண்டிற்றுச் செய்து என்மகளைக்* 
  கூடிய கூட்டமே யாகக்*  கொண்டு குடி வாழுங் கொல்லோ?* 

  நாடும் நகரும் அறிய*  நல்லது ஓர் கண்ணாலம் செய்து* 
  சாடு இறப் பாய்ந்த பெருமான்*  தக்கவா கைப்பற்றுங் கொல்லோ?*


  அண்டத்து அமரர் பெருமான்*  ஆழியான் இன்று என்மகளைப்* 
  பண்டப் பழிப்புக்கள் சொல்லிப்*  பரிசு அற ஆண்டிடுங் கொல்லோ?* 

  கொண்டு குடி- வாழ்க்கை வாழ்ந்து*  கோவலப் பட்டம் கவித்துப்* 
  பண்டை மணாட்டிமார் முன்னே*  பாதுகாவல் வைக்குங் கொல்லோ?* 


  குடியிற் பிறந்தவர் செய்யும்*  குணம் ஒன்றும் செய்திலன் அந்தோ!* 
  நடை ஒன்றும் செய்திலன் நங்காய்!*  நந்தகோபன் மகன் கண்ணன்* 

  இடை இருபாலும் வணங்க*  இளைத்து இளைத்து என்மகள் ஏங்கிக்* 
  கடைகயிறே பற்றி வாங்கிக்*  கை தழும்பு ஏறிடுங் கொல்லோ?* 


  வெண்ணிறத் தோய் தயிர் தன்னை*  வெள்வரைப்பின் முன் எழுந்து* 
  கண் உறங்காதே இருந்து*  கடையவும் தான்வல்லள் கொல்லோ?* 

  ஒண்ணிறத் தாமரைச் செங்கண்*  உலகளந்தான் என்மகளைப்* 
  பண் அறையாப் பணிகொண்டு*  பரிசு அற ஆண்டிடுங் கொல்லோ?*


  மாயவன் பின்வழி சென்று*  வழியிடை மாற்றங்கள் கேட்டு* 
  ஆயர்கள் சேரியிலும் புக்கு*  அங்குத்தை மாற்றமும் எல்லாம்*

  தாயவள் சொல்லிய சொல்லைப்*  தண் புதுவைப் பட்டன் சொன்ன* 
  தூய தமிழ் பத்தும் வல்லார்*  தூ மணிவண்ணனுக்கு ஆளரே* (2) 


  என் நாதன் தேவிக்கு*  அன்று இன்பப்பூ ஈயாதாள்* 
  தன் நாதன் காணவே*  தண்பூ மரத்தினை*

  வன் நாதப் புள்ளால்*  வலியப் பறித்திட்ட* 
  என் நாதன் வன்மையைப் பாடிப் பற* 
  எம்பிரான் வன்மையைப் பாடிப் பற.* (2) 


  என் வில் வலி கண்டு*  போ என்று எதிர்வந்தான்* 
  தன் வில்லினோடும்*  தவத்தை எதிர்வாங்கி* 

  முன் வில் வலித்து*  முதுபெண் உயிருண்டான்* 
  தன் வில்லின் வன்மையைப் பாடிப் பற* 
  தாசரதி தன்மையைப் பாடிப் பற.*


  உருப்பிணி நங்கையைத்*  தேர் ஏற்றிக் கொண்டு* 
  விருப்புற்று அங்கு ஏக*  விரைந்து எதிர் வந்து* 

  செருக்கு உற்றான்*  வீரம் சிதையத்*  தலையைச்- 
  சிரைத்திட்டான் வன்மையைப் பாடிப் பற* 
  தேவகி சிங்கத்தைப் பாடிப் பற.*


  மாற்றுத்தாய் சென்று*  வனம்போகே என்றிட* 
  ஈற்றுத்தாய் பின்தொடர்ந்து*  எம்பிரான்! என்று அழ* 

  கூற்றுத் தாய் சொல்லக்*  கொடிய வனம் போன* 
  சீற்றம் இலாதானைப் பாடிப் பற* 
  சீதை மணாளனைப் பாடிப் பற.*


  பஞ்சவர் தூதனாய்ப்*  பாரதம் கைசெய்து* 
  நஞ்சு உமிழ் நாகம்*  கிடந்த நற் பொய்கை புக்கு* 

  அஞ்சப் பணத்தின்மேல்*  பாய்ந்திட்டு அருள்செய்த* 
  அஞ்சன வண்ணனைப் பாடிப் பற* 
  அசோதைதன் சிங்கத்தைப் பாடிப் பற.*


  முடி ஒன்றி*  மூவுலகங்களும் ஆண்டு*  உன்- 
  அடியேற்கு அருள் என்று*  அவன்பின் தொடர்ந்த* 

  படியில் குணத்துப்*  பரத நம்பிக்கு*  அன்று- 
  அடிநிலை ஈந்தானைப் பாடிப் பற* 
  அயோத்தியர் கோமானைப் பாடிப் பற.*


  காளியன் பொய்கை*  கலங்கப் பாய்ந்திட்டு*  அவன்- 
  நீள்முடி ஐந்திலும்*  நின்று நடம்செய்து*

  மீள அவனுக்கு*  அருள்செய்த வித்தகன்* 
  தோள்-வலி வீரமே பாடிப் பற* 
  தூ மணிவண்ணனைப் பாடிப் பற.*


  தார்க்கு இளந்தம்பிக்கு*  அரசு ஈந்து*  தண்டகம்- 
  நூற்றவள்*  சொற்கொண்டு போகி*  நுடங்கு இடைச்- 

  சூர்ப்பணகாவைச்*  செவியொடு மூக்கு*  அவள்- 
  ஆர்க்க அரிந்தானைப் பாடிப் பற* 
  அயோத்திக்கு அரசனைப் பாடிப் பற.*


  மாயச் சகடம் உதைத்து*  மருது இறுத்து* 
  ஆயர்களோடு போய்*  ஆநிரை காத்து*  அணி- 

  வேயின் குழல் ஊதி*  வித்தகனாய் நின்ற* 
  ஆயர்கள் ஏற்றினைப் பாடிப் பற* 
  ஆநிரை மேய்த்தானைப் பாடிப் பற.* 


  காரார் கடலை அடைத்திட்டு*  இலங்கை புக்கு* 
  ஓராதான் பொன்முடி*  ஒன்பதோடு ஒன்றையும்* 

  நேரா அவன்தம்பிக்கே*  நீள் அரசு ஈந்த* 
  ஆராவமுதனைப் பாடிப் பற* 
  அயோத்தியர் வேந்தனைப் பாடிப் பற.*


  நந்தன் மதலையைக்*  காகுத்த னைநவின்று* 
  உந்தி பறந்த*  ஒளியிழை யார்கள்சொல்* 

  செந்தமிழ்த் தென்புதுவை*  விட்டு சித்தன்சொல்* 
  ஐந்தினோடு ஐந்தும் வல்லார்க்கு*  அல்லல் இல்லையே.* (2)


  நெறிந்த கருங்குழல் மடவாய்!*  நின் அடியேன் விண்ணப்பம்*
  செறிந்த மணி முடிச் சனகன்*  சிலை இறுத்து நினைக் கொணர்ந்தது-

  அறிந்து அரசு களைகட்ட*  அருந்தவத்தோன் இடை விலங்கச்* 
  செறிந்த சிலைகொடு தவத்தைச்*  சிதைத்ததும் ஓர் அடையாளம்*  (2)


  அல்லியம்பூ மலர்க்கோதாய்!*  அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம்* 
  சொல்லுகேன் கேட்டருளாய்*  துணைமலர்க் கண் மடமானே!*

  எல்லியம் போது இனிதிருத்தல்*  இருந்தது ஓர் இட வகையில்* 
  மல்லிகை மா மாலைகொண்டு*  அங்கு ஆர்த்ததும் ஓர் அடையாளம்*


  கலக்கிய மா மனத்தனளாய்க்*  கைகேசி வரம் வேண்ட* 
  மலக்கிய மா மனத்தனனாய்*  மன்னவனும் மறாது ஒழியக்*

  குலக்குமரா! காடு உறையப் போ என்று*  விடை கொடுப்ப* 
  இலக்குமணன் தன்னொடும்*  அங்கு ஏகியது ஓர் அடையாளம்*


  வார் அணிந்த முலை மடவாய்!*  வைதேவீ! விண்ணப்பம்* 
  தேர் அணிந்த அயோத்தியர்கோன்*  பெருந்தேவீ! கேட்டருளாய்*

  கூர் அணிந்த வேல் வலவன்*  குகனோடும் கங்கைதன்னிற்* 
  சீர் அணிந்த தோழமை*  கொண்டதும் ஓர் அடையாளம்*


  மான் அமரும் மென்நோக்கி!*  வைதேவீ! விண்ணப்பம்*
  கான் அமரும் கல்-அதர் போய்க்*  காடு உறைந்த காலத்துத்* 

  தேன் அமரும் பொழிற் சாரல்*  சித்திரகூடத்து இருப்பப்*
  பால்மொழியாய்! பரதநம்பி*  பணிந்ததும் ஓர் அடையாளம*


  சித்திரகூடத்து இருப்பச்*  சிறுகாக்கை முலை தீண்ட* 
  அத்திரமே கொண்டு எறிய*  அனைத்து உலகும் திரிந்து ஓடி*

  வித்தகனே! இராமாவோ!*  நின் அபயம் என்று அழைப்ப*
  அத்திரமே அதன்கண்ணை*  அறுத்ததும் ஓர் அடையாளம்*


  மின் ஒத்த நுண்- இடையாய்!*  மெய்- அடியேன் விண்ணப்பம்* 
  பொன் ஒத்த மான் ஒன்று*  புகுந்து இனிது விளையாட*

  நின் அன்பின் வழிநின்று*  சிலை பிடித்து எம்பிரான் ஏகப்* 
  பின்னே அங்கு இலக்குமணன்*  பிரிந்ததும் ஓர் அடையாளம்*


  மைத் தகு மா மலர்க்குழலாய்!*  வைதேவீ விண்ணப்பம்* 
  ஒத்த புகழ் வானரக்கோன்*  உடன் இருந்து நினைத் தேட* 

  அத்தகு சீர் அயோத்தியர்கோன்*  அடையாளம் இவை மொழிந்தான்* 
  இத் தகையால் அடையாளம்*  ஈது அவன் கைம் மோதிரமே*    


  திக்கு நிறை புகழாளன்*  தீ வேள்விச் சென்ற நாள்* 
  மிக்க பெரும் சபை நடுவே*  வில் இறுத்தான் மோதிரம் கண்டு*

  ஒக்குமால் அடையாளம்*  அனுமான்! என்று*  உச்சிமேல்- 
  வைத்துக்கொண்டு உகந்தனளால்*  மலர்க்குழலாள் சீதையுமே (2)


  வார் ஆரும் முலை மடவாள்*  வைதேவி தனைக் கண்டு* 
  சீர் ஆரும் திறல் அனுமன்*  தெரிந்து உரைத்த அடையாளம்* 

  பார் ஆரும் புகழ்ப் புதுவைப்*  பட்டர்பிரான் பாடல் வல்லார்* 
  ஏர் ஆரும் வைகுந்தத்து*  இமையவரோடு இருப்பாரே* (2)


  கதிர் ஆயிரம் இரவி*  கலந்து எறித்தால் ஒத்த நீள்முடியன்* 
  எதிர் இல் பெருமை இராமனை*  இருக்கும் இடம் நாடுதிரேல்*

  அதிரும் கழற் பொரு தோள்*  இரணியன் ஆகம் பிளந்து*  அரியாய்- 
  உதிரம் அளைந்த கையோடு இருந்தானை*  உள்ளவா கண்டார் உளர் (2)


  நாந்தகம்சங்குதண்டு*  நாணொலிச்சார்ங்கம் திருச்சக்கரம்* 
  ஏந்துபெருமை இராமனை*  இருக்குமிடம் நாடுதிரேல்*

  காந்தள் முகிழ்விரல் சீதைக்காகிக்*  கடுஞ்சிலை சென்றிறுக்க* 
  வேந்தர்தலைவன் சனகராசன்தன்*  வேள்வியில் கண்டாருளர். 


  கொலையானைக் கொம்பு பறித்துக்*  கூடலர் சேனை பொருது அழியச்* 
  சிலையால் மராமரம் எய்த தேவனைச்*  சிக்கென நாடுதிரேல்*

  தலையால் குரக்கினம் தாங்கிச் சென்று*  தடவரை கொண்டு அடைப்ப* 
  அலை ஆர் கடற்கரை வீற்றிருந்தானை*  அங்குத்தைக் கண்டார் உளர் 


  தோயம்பரந்த நடுவுசூழலில்*  தொல்லை வடிவுகொண்ட* 
  மாயக்குழவியதனை நாடுறில்*  வம்மின்சுவடுஉரைக்கேன்*

  ஆயர்மடமகள் பின்னைக்காகி*  அடல்விடைஏழினையும்* 
  வீயப்பொருது வியர்த்துநின்றானை*  மெய்ம்மையேகண்டார்உளர். 


  நீரேறுசெஞ்சடை நீலகண்டனும்*  நான்முகனும் முறையால்* 
  சீரேறுவாசகஞ்செய்யநின்ற*  திருமாலைநாடுதிரேல்*

  வாரேறுகொங்கை உருப்பிணியை*  வலியப்பிடித்துக்கொண்டு- 
  தேரேற்றிச் சேனைநடுவு போர்செய்யச்*  சிக்கெனக்கண்டார்உளர்.   


  பொல்லாவடிவுடைப் பேய்ச்சிதுஞ்சப்*  புணர்முலைவாய்மடுக்க- 
  வல்லானை*  மாமணிவண்ணனை*  மருவும்இடம்நாடுதிரேல்

  பல்லாயிரம்பெருந்தேவிமாரொடு*  பௌவம்எறிதுவரை* 
  எல்லாரும் சூழச்சிங்காசனத்தே*  இருந்தானைக்கண்டாருளர்.  


  வெள்ளைவிளிசங்குவெஞ்சுடர்த்திருச்சக்கரம்*  ஏந்துகையன்* 
  உள்ளவிடம்வினவில்*  உமக்குஇறைவம்மின்சுவடுரைக்கேன்*

  வெள்ளைப்புரவிக்குரக்குவெல்கொடித்*  தேர்மிசைமுன்புநின்று* 
  கள்ளப்படைத்துணையாகிப்*  பாரதம்கைசெய்யக்கண்டார்உளர். 


  நாழிகைகூறிட்டுக்காத்துநின்ற*  அரசர்கள்தம்முகப்பே* 
  நாழிகைபோகப்படைபொருதவன்*  தேவகிதன்சிறுவன்*

  ஆழிகொண்டு அன்றுஇரவிமறைப்பச்*  சயத்திரதனதலையை*
  பாழிலுருளப்படைபொருதவன்*  பக்கமேகண்டார்உளர். 


  மண்ணும்மலையும்மறிகடல்களும்*  மற்றும்யாவும்எல்லாம்* 
  திண்ணம்விழுங்கிஉமிழ்ந்ததேவனைச்*  சிக்கெனநாடுதிரேல்*

  எண்ணற்கரியதோரேனமாகி*  இருநிலம்புக்கிடந்து*
  வண்ணக்கருங்குழல்மாதரோடு*  மணந்தானைக்கண்டாருளர் 


  கரியமுகில்புரைமேனிமாயனைக்*  கண்டசுவடுஉரைத்துப்* 
  புரவிமுகம்செய்துசெந்நெல்ஓங்கி*  விளைகழனிப்புதுவைத்*

  திருவிற்பொலிமறைவாணன்*  பட்டர்பிரான் சொன்னமாலைபத்தும்* 
  பரவும்மனமுடைப்பத்தருள்ளார்*  பரமனடிசேர்வர்களே (2)


  அலம்பாவெருட்டாக்*  கொன்றுதிரியும் அரக்கரை* 
  குலம்பாழ்படுத்துக்*  குலவிளக்காய் நின்றகோன்மலை*

  சிலம்பார்க்கவந்து*  தெய்வமகளிர்களாடும்சீர்* 
  சிலம்பாறுபாயும்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே.  (2)


  வல்லாளன்தோளும்*  வாளரக்கன்முடியும்*  தங்கை- 
  பொல்லாதமூக்கும்*  போக்குவித்தான்பொருந்தும்மலை*

  எல்லாஇடத்திலும்*  எங்கும்பரந்து பல்லாண்டுஒலி- 
  செல்லாநிற்கும் சீர்த்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே.


  தக்கார்மிக்கார்களைச்*  சஞ்சலம்செய்யும்சலவரை*
  தெக்காநெறியே போக்குவிக்கும்*  செல்வன்பொன்மலை*

  எக்காலமும்சென்று*  சேவித்திருக்கும் அடியரை* 
  அக்கான்நெறியைமாற்றும்*  தண் மாலிருஞ்சோலையே.


  ஆனாயர்கூடி*  அமைத்தவிழவை*  அமரர்தம்- 
  கோனார்க்கொழியக்*  கோவர்த்தனத்துச்செய்தான்மலை*

  வான்நாட்டினின்று*  மாமலர்க்கற்பகத்தொத்துஇழி* 
  தேனாறுபாயும்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 


  ஒருவாரணம் பணிகொண்டவன்*  பொய்கையில் கஞ்சன்தன்- 
  ஒருவாரணம் உயிர்உண்டவன்*  சென்றுறையும்மலை*

  கருவாரணம்*  தன்பிடிதுறந்துஓடக்*  கடல்வண்ணன்- 
  திருவாணைகூறத்திரியும்*  தண் மாலிருஞ்சோலையே. 


  ஏவிற்றுச்செய்வான்*  ஏன்றுஎதிர்ந்துவந்தமல்லரைச்* 
  சாவத்தகர்த்த*  சாந்த‌ணிதோள்சதுரன்மலை*

  ஆவத்தனமென்று*  அமரர்களும்நன்முனிவரும்* 
  சேவித்திருக்கும்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே.


  மன்னர்மறுக*  மைத்துனன்மார்க்கு ஒருதேரின்மேல்* 
  முன்னங்குநின்று*  மோழைஎழுவித்தவன் மலை* 

  கொன்னவில்கூர்வேற்கோன்*  நெடுமாறன்தென்கூடற்கோன்* 
  தென்னன்கொண்டாடும்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே


  குறுகாதமன்னரைக்*  கூடுகலக்கி*  வெங்கானிடைச்-
  சிறுகால்நெறியே போக்குவிக்கும்*  செல்வன்பொன்மலை* 

  அறுகால்வரிவண்டுகள்*  ஆயிரநாமம்சொல்லிச்* 
  சிறுகாலைப்பாடும்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 


  சிந்தப்புடைத்துச்*  செங்குருதிகொண்டு*  பூதங்கள்- 
  அந்திப்பலிகொடுத்து*  ஆவத்தனம்செய் அப்பன்மலை* 


  இந்திரகோபங்கள்*  எம்பெருமான் கனிவாய்ஒப்பான்* 
  சிந்தும்புறவிற்*  தென்திருமாலிருஞ்சோலையே      எட்டுத் திசையும்*  எண்- இறந்த பெருந் தேவிமார்*  
  விட்டு விளங்க*  வீற்றிருந்த விமலன் மலை*  

  பட்டிப்பிடிகள்*  பகடுறிஞ்சிச் சென்று*  மாலைவாய்த்- 
  தெட்டித்திளைக்கும்*  தென்திருமாலிருஞ் சோலையே.  மருதப்பொழில‌ணி*  மாலிருஞ்சோலைமலைதன்னைக்* 
  கருதி உறைகின்ற*  கார்க்கடல்வண்ணன் அம்மான்தன்னை* 

  விரதம்கொண்டேத்தும்*  வில்லிபுத்தூர் விட்டுசித்தன்சொல்* 
  கருதியுரைப்பவர்*  கண்ணன்கழலிணை காண்பர்களே (2)


  உருப்பிணிநங்கை  தன்னைமீட்பான்*  தொடர்ந்துஓடிச்சென்ற* 
  உருப்பனைஓட்டிக் கொண்டிட்டு*  உறைத்திட்டஉறைப்பன்மலை*

  பொருப்பிடைக்கொன்றைநின்று*  முறிஆழியும்காசும்கொண்டு* 
  விருப்பொடுபொன்வழங்கும்*  வியன்மாலிருஞ்சோலையதே.  (2)


  கஞ்சனும்காளியனும்*  களிறும்மருதும்எருதும்* 
  வஞ்சனையில்மடிய*  வளர்ந்தமணிவண்ணன்மலை*

  நஞ்சுஉமிழ்நாகம்எழுந்துஅணவி*  நளிர்மாமதியைச்* 
  செஞ்சுடர்நாவளைக்கும்*  திருமாலிருஞ்சோலையதே.


  மன்னுநரகன்தன்னைச்*  சூழ்போகிவளைத்துஎறிந்து* 
  கன்னிமகளிர்தம்மைக்*  கவர்ந்தகடல்வண்ணன்மலை*

  புன்னைசெருந்தியொடு*  புனவேங்கையும்கோங்கும்நின்று* 
  பொன்அரிமாலைகள்சூழ்*  பொழில்மாலிருஞ்சோலையதே.


  மாவலிதன்னுடைய*  மகன்வாணன்மகள்இருந்த* 
  காவலைக்கட்டழித்த*  தனிக் காளை கருதும் மலை*

  கோவலர்கோவிந்தனைக்*  குற மாதர்கள் பண் குறிஞ்சிப்* 
  பாஒலிபாடிநடம்பயில்*  மாலிருஞ் சோலையதே.


  பலபலநாழம்சொல்லிப்*  பழித்தசிசுபாலன்தன்னை* 
  அலைவலைமை தவிர்த்த*  அழகன்அலங்காரன்மலை*

  குலமலைகோலமலை*  குளிர்மாமலைகொற்றமலை* 
  நிலமலைநீண்டமலை*  திருமாலிருஞ்சோலையதே.


  பாண்டவர்தம்முடைய*  பாஞ்சாலிமறுக்கம்எல்லாம்* 
  ஆண்டுஅங்கு நூற்றுவர்தம்*  பெண்டிர்மேல்வைத்த அப்பன்மலை*

  பாண்தகு வண்டினங்கள்*  பண்கள்பாடிமதுப்பருக* 
  தோண்டல்உடையமலை*  தொல்லைமாலிருஞ்சோலையதே.


  கனங்குழையாள்பொருட்டாக் கணைபாரித்து*  அரக்கர்தங்கள்- 
  இனம்கழுஏற்றுவித்த*  ஏழிற்தோள்எம்இராமன்மலை*

  கனம்கொழிதெள்அருவி*  வந்துசூழ்ந்துஅகல்ஞாலம்எல்லாம்* 
  இனம்குழுஆடும்மலை*  எழில்மாலிருஞ்சோலையதே.


  எரிசிதறும்சரத்தால்*  இலங்கையினைத்*  தன்னுடைய- 
  வரிசிலைவாயிற்பெய்து*  வாய்க்கோட்டம்தவிர்த்துஉகந்த*

  அரையன்அமரும்மலை*  அமரரொடுகோனும்சென்று* 
  திரிசுடர்சூழும்மலை*  திருமாலிருஞ்சோலையதே.


  கோட்டுமண்கொண்டுஇடந்து*  குடங்கையில்மண்கொண்டுஅளந்து* 
  மீட்டும்அதுஉண்டுஉமிழ்ந்து*  விளையாடும்விமலன்மலை*

  ஈட்டியபல்பொருள்கள்*  எம்பிரானுக்குஅடியுறைஎன்று* 
  ஓட்டரும்தண்சிலம்பாறுஉடை*  மாலிருஞ்சோலையதே.


  ஆயிரம்தோள்பரப்பி*  முடிஆயிரம்மின்இலக* 
  ஆயிரம்பைந்தலைய*  அனந்தசயனன்ஆளும்மலை*

  ஆயிரம்ஆறுகளும்*  சுனைகள்பலஆயிரமும்* 
  ஆயிரம்பூம்பொழிலும்உடை*  மாலிருஞ்சோலையதே (2)


  மாலிருஞ்சோலைஎன்னும்*  மலையைஉடையமலையை* 
  நாலிருமூர்த்திதன்னை*  நால்வேதக்-கடல்அமுதை*

  மேல்இருங்கற்பகத்தை*  வேதாந்தவிழுப்பொருளின்* 
  மேல்இருந்தவிளக்கை*  விட்டுசித்தன்விரித்தனனே (2)


  நாவகாரியம்சொல்இலாதவர்*  நாள்தொறும்விருந்துஓம்புவார்* 
  தேவகாரியம்செய்து*  வேதம்பயின்றுவாழ்திருக்கோட்டியூர்*

  மூவர்காரியமும்திருத்தும்*  முதல்வனைச்சிந்தியாத*  அப்- 
  பாவகாரிகளைப்படைத்தவன்*  எங்ஙனம்படைத்தான்கொலோ! (2)


  குற்றம்இன்றிக்குணம்பெருக்கிக்*  குருக்களுக்குஅனுகூலராய்* 
  செற்றம்ஒன்றும்இலாத*  வண்கையினார்கள்வாழ்திருக்கோட்டியூர்த்*

  துற்றிஏழ்உலகுஉண்ட*  தூமணிவண்ணன்தன்னைத்தொழாதவர்* 
  பெற்றதாயர்வயிற்றினைப்*  பெருநோய்செய்வான்பிறந்தார்களே.


  வண்ணநல்மணியும் மரகதமும்அழுத்தி*  நிழல்எழும்- 
  திண்ணைசூழ்*  திருக்கோட்டியூர்த்*  திருமாலவன்திருநாமங்கள்*

  எண்ணக்கண்டவிரல்களால்*  இறைப்போதும்எண்ணகிலாதுபோய்* 
  உண்ணக்கண்டதம் ஊத்தைவாய்க்குக்*  கவளம்உந்துகின்றார்களே.


  உரகமெல்அணையான்கையில்*  உறைசங்கம்போல்மடஅன்னங்கள்* 
  நிரைகணம்பரந்துஏறும்*  செங்கமலவயற் திருக்கோட்டியூர்*

  நரகநாசனைநாவிற் கொண்டுஅழையாத*  மானிடசாதியர்* 
  பருகுநீரும்உடுக்குங்கூறையும்*  பாவம்செய்தனதாம்கொலோ!    


  ஆமையின்முதுகத்  திடைக்குதிகொண்டு*  தூமலர்சாடிப்போய்த்* 
  தீமைசெய்து இளவாளைகள்*  விளையாடுநீர்த் திருக்கோட்டியூர்*

  நேமிசேர்தடங்கையினானை*  நினைப்புஇலா வலிநெஞ்சுஉடை* 
  பூமிபாரங்கள்உண்ணும் சோற்றினைவாங்கிப் புல்லைத்திணிமினே.   


  பூதம்ஐந்தொடு வேள்விஐந்து*  புலன்கள்ஐந்துபொறிகளால்* 
  ஏதம்ஒன்றும்இலாத*  வண்கையினார்கள் வாழ்திருக்கோட்டியூர்*

  நாதனை நரசிங்கனை*  நவின்றுஏத்துவார்கள்உழக்கிய* 
  பாததூளிபடுதலால்*  இவ்உலகம்பாக்கியம்செய்ததே.


  குருந்தமொன்றொ சித்தானொடும்சென்று*  கூடிஆடிவிழாச்செய்து* 
  திருந்துநான்மறையோர்*  இராப்பகல்ஏத்தி வாழ்திருக்கோட்டியூர்க்*

  கருந்தடமுகில்வண்ணனைக்*  கடைக்கொண்டு கைதொழும்பத்தர்கள்* 
  இருந்தஊரில்இருக்கும்மானிடர்*  எத்தவங்கள்செய்தார்கொலோ!  


  நளிர்ந்தசீலன்நயாசலன்*  அபிமானதுங்கனை*  நாள்தொறும்- 
  தெளிந்தசெல்வனைச்*  சேவகங்கொண்ட செங்கண்மால்திருக்கோட்டியூர்க்*

  குளிர்ந்துஉறைகின்றகோவிந்தன்*  குணம்பாடுவார்உள்ளநாட்டினுள்* 
  விளைந்ததானியமும் இராக்கதர்*  மீதுகொள்ளகிலார்களே.


  கொம்பின்ஆர்பொழில்வாய்க்*  குயிலினம்கோவிந்தன்குணம்பாடுசீர்*
  செம்பொன்ஆர்மதில்சூழ்*  செழுங்கழனிஉடைத்திருக்கோட்டியூர்*

  நம்பனைநரசிங்கனை*  நவின்றுஏத்துவார்களைக் கண்டக்கால்* 
  எம்பிரான் தனசின்னங்கள்*  இவர்இவர்என்றுஆசைகள்தீர்வனே . 


  காசின்வாய்க்கரம்விற்கிலும்*  கரவாதுமாற்றுஇலிசோறுஇட்டு* 
  தேசவார்த்தைபடைக்கும்*  வண்கையினார்கள்வாழ்திருக்கோட்டியூர்க்*

  கேசவா! புருடோத்தமா!*  கிளர்சோதியாய்! குறளா! என்று* 
  பேசுவார்அடியார்கள்*  எம்தம்மைவிற்கவும்பெறுவார்களே.


  சீதநீர்புடைசூழ்*  செழுங்கழனிஉடைத்திருக்கோட்டியூர்* 
  ஆதியான்அடியாரையும்*  அடிமையின்றித்திரிவாரையும்* 

  கோதில்பட்டர்பிரான்*  குளிர்புதுவைமன்விட்டுசித்தன்சொல்* 
  ஏதம்இன்றிஉரைப்பவர்*  இருடீகேசனுக்குஆளரே (2)


  ஆசைவாய்ச் சென்ற சிந்தையர்ஆகி*  அன்னை அத்தன் என் புத்திரர்பூமி* 
  வாசவார் குழலாள் என்றுமயங்கி*  மாளும்எல்லைக் கண்வாய் திறவாதே*

  கேசவா! புருடோத்தமா! என்றும்*  கேழல்ஆகியகேடிலீ! என்றும்* 
  பேசுவார் அவர் எய்தும் பெருமை*  பேசுவான் புகில் நம்பரம்அன்றே (2) 


  சீயினால் செறிந்துஏறிய புண்மேல்*  செற்றல்ஏறிக் குழம்புஇருந்து*  எங்கும்- 
  ஈயினால் அரிப்புஉண்டு மயங்கி*  எல்லைவாய்ச்சென்று சேர்வதன்முன்னம்*

  வாயினால் நமோநாரணா என்று*  மத்தகத்திடைக் கைகளைக்கூப்பிப்* 
  போயினால் பின்னை இத்திசைக்கு என்றும்*  பிணைக்கொடுக்கிலும் போகஒட்டாரே.


  சோர்வினால் பொருள் வைத்தது உண்டாகில்*  சொல்லு சொல்லு என்றுசுற்றும்இருந்து* 
  ஆர்வினவிலும் வாய் திறவாதே*  அந்தகாலம் அடைவதன்முன்னம்*

  மார்வம்என்பதுஓர் கோயில்அமைத்து*  மாதவன்என்னும் தெய்வத்தைநாட்டி* 
  ஆர்வம்என்பதுஓர் பூஇடவல்லார்க்கு*  அரவதண்டத்தில் உய்யலும்ஆமே.


  மேலெழுந்ததோர் வாயுக்கிளர்ந்து*  மேல்மிடற்றினை உள்எழவாங்கிக்* 
  காலும் கையும் விதிர்விதிர்த்துஏறிக்*  கண்உறக்கமது ஆவதன்முன்னம்*

  மூலம்ஆகிய ஒற்றைஎழுத்தை*  மூன்றுமாத்திரை உள்ளெழவாங்கி* 
  வேலைவண்ணனை மேவுதிர்ஆகில்*  விண்ணகத்தினில் மேவலும்மாமே.  


  மடிவழி வந்து நீர்புலன்சோர*  வாயில்அட்டிய கஞ்சியும் மீண்டே* 
  கடைவழிவாரக் கண்டம்அடைப்பக்*  கண்உறக்கமது ஆவதன்முன்னம்*

  தொடைவழி உம்மை நாய்கள்கவரா*  சூலத்தால் உம்மைப் பாய்வதும்செய்யார்* 
  இடைவழியில் நீர் கூறையும் இழவீர்*  இருடீகேசன் என்று ஏத்தவல்லீரே.  


  அங்கம்விட்டுஅவை ஐந்தும் அகற்றி*  ஆவி மூக்கினிற் சோதித்த பின்னை* 
  சங்கம்விட்டுஅவர் கையைமறித்துப்*  பையவே தலை சாய்ப்பதன்முன்னம்*

  வங்கம்விட்டுஉலவும் கடற்பள்ளி மாயனை*  மதுசூதனை மார்பில்- 
  தங்க விட்டு வைத்து*  ஆவதுஓர் கருமம் சாதிப்பார்க்கு*  என்றும் சாதிக்கலாமே.


  தென்னவன் தமர் செப்பம்இலாதார்*  சேவதக்குவார் போலப்புகுந்து* 
  பின்னும் வன்கயிற்றால் பிணித்துஎற்றிப்*  பின்முன்ஆக இழுப்பதன் முன்னம்*

  இன்னவன் இனையான் என்றுசொல்லி*  எண்ணி உள்ளத்து இருள்அறநோக்கி* 
  மன்னவன் மதுசூதனன் என்பார்*  வானகத்துமன்றாடிகள்தாமே. 


  கூடிக்கூடி உற்றார்கள் இருந்து*  குற்றம் நிற்க நற்றங்கள் பறைந்து* 
  பாடிப்பாடி ஓர் பாடையில்இட்டு*  நரிப்படைக்கு ஒரு பாகுடம்போலே*

  கோடி மூடிஎடுப்பதன் முன்னம்*  கௌத்துவம்உடைக் கோவிந்தனோடு* 
  கூடிஆடிய உள்ளத்தர்ஆனால்*  குறிப்பிடம் கடந்து உய்யலும்ஆமே.


  வாயொரு பக்கம் வாங்கிவலிப்ப*  வார்ந்த நீர்க்குழிக் கண்கள் மிழற்ற* 
  தாய்ஒருபக்கம் தந்தைஒருபக்கம்*  தாரமும் ஒருபக்கம் அலற்ற*

  தீஒருபக்கம் சேர்வதன் முன்னம்*  செங்கண் மாலொடும் சிக்கெனச் சுற்ற-
  மாய்*  ஒருபக்கம் நிற்கவல்லார்க்கு*  அரவதண்டத்தில் உய்யலும்ஆமே.


  செத்துப்போவதோர் போதுநினைந்து*  செய்யும் செய்கைகள் தேவபிரான்மேல்* 
  பத்தராய்இறந்தார் பெறும்பேற்றைப்* பாழித்தோள் விட்டுசித்தன் புத்தூர்க்கோன்*

  சித்தம் நன்குஒருங்கித் திருமாலைச்* செய்த மாலை இவைபத்தும் வல்லார்* 
  சித்தம் நன்குஒருங்கித் திருமால் மேல்* சென்ற சிந்தை பெறுவர் தாமே  (2)


  காசும் கறைஉடைக் கூறைக்கும்*  அங்குஓர் கற்றைக்கும்- 
  ஆசையினால்*  அங்குஅவத்தப் பேர்இடும்*  ஆதர்காள்!*

  கேசவன் பேர்இட்டு*  நீங்கள் தேனித்துஇருமினோ* 
  நாயகன் நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்  (2)


  அங்குஒருகூறை*  அரைக்கு உடுப்பதன் ஆசையால்* 
  மங்கிய மானிடசாதியின்*  பேர்இடும் ஆதர்காள்!*

  செங்கண்நெடுமால்!*  சிரீதரா! என்று அழைத்தக்கால்* 
  நங்கைகாள்! நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.


  உச்சியில் எண்ணெயும்*  சுட்டியும் வளையும் உகந்து* 
  எச்சம் பொலிந்தீர்காள்!*  என் செய்வான் பிறர்பேர்இட்டீர்?*

  பிச்சைபுக்குஆகிலும்*  எம்பிரான் திருநாமமே- 
  நச்சுமின்*  நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.  


  மானிட சாதியில் தோன்றிற்று*  ஓர் மானிடசாதியை* 
  மானிட சாதியின் பேர்இட்டால்*  மறுமைக்குஇல்லை*

  வானுடை மாதவா!*  கோவிந்தா! என்று அழைத்தக்கால்* 
  நானுடை நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.


  மலமுடை ஊத்தையில் தோன்றிற்று*  ஓர் மல ஊத்தையை* 
  மலமுடை ஊத்தையின் பேர்இட்டால்*  மறுமைக்குஇல்லை*

  குலமுடைக் கோவிந்தா!*  கோவிந்தா! என்று அழைத்தக்கால்* 
  நலமுடை நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள். 


  நாடும் நகரும் அறிய*  மானிடப் பேர்இட்டு* 
  கூடிஅழுங்கிக்*  குழியில் வீழ்ந்து வழுக்காதே*

  சாடிறப் பாய்ந்த தலைவா!*  தாமோதரா! என்று- 
  நாடுமின்*  நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.


  மண்ணில் பிறந்து மண்ணாகும் மானிடப் பேர்இட்டு அங்கு- 
  எண்ணம்ஒன்று எண்ணியிருக்கும்*  ஏழை மனிசர்காள்!*

  கண்ணுக்குஇனிய*  கருமுகில் வண்ணன் நாமமே- 
  நண்ணுமின்*  நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்


  நம்பி பிம்பிஎன்று*  நாட்டு மானிடப் பேர்இட்டால்* 
  நம்பும் பிம்பும்எல்லாம்*  நாலுநாளில் அழுங்கிப்போம்*

  செம்பெருந்தாமரைக் கண்ணன்*  பேர்இட்டுஅழைத்தக்கால்* 
  நம்பிகாள் நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.


  ஊத்தைக்குழியில்*  அமுதம் பாய்வதுபோல்*  உங்கள்- 
  மூத்திரப்பிள்ளையை*  என் முகில்வண்ணன் பேர் இட்டு*

  கோத்துக் குழைத்துக்*  குணாலம்ஆடித் திரிமினோ* 
  நாத்தகு நாரணன்*  தம் அன்னை நரகம்புகாள்.


  சீர்அணி மால்*  திருநாமமே இடத்தேற்றிய* 
  வீர்அணி தொல்புகழ்*  விட்டுசித்தன் விரித்த*

  ஓரணியொண்தமிழ்*  ஒன்பதோடுஒன்றும் வல்லவர்* 
  பேர்அணி வைகுந்தத்து*  என்றும் பேணியிருப்பரே. (2)


  தங்கையை மூக்கும் தமையனைத் தலையும் தடிந்த*  எம் தாசரதிபோய்* 
  எங்கும் தன் புகழாவிருந்து அரசாண்ட*  எம் புருடோத்தமன் இருக்கை*

  கங்கை கங்கைஎன்ற வாசகத்தாலே*  கடுவினை களைந்திடுகிற்கும்* 
  கங்கையின் கரைமேல் கைதொழநின்ற*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே.  (2)


  சலம்பொதி உடம்பின் தழல்உமிழ் பேழ்வாய்ச்*  சந்திரன் வெங்கதிர் அஞ்ச* 
  மலர்ந்துஎழுந்துஅணவும் மணிவண்ண உருவின்*  மால் புருடோத்தமன் வாழ்வு*

  நலம்திகழ் சடையான் முடிக்கொன்றை மலரும்*  நாரணன் பாதத்துழாயும்* 
  கலந்துஇழி புனலால் புகர்படு கங்கைக்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே.  


  அதிர்முகம்உடைய வலம்புரி குமிழ்த்தி*  அழல்உமிழ் ஆழிகொண்டுஎறிந்து*  அங்கு- 
  எதிர்முக அசுரர் தலைகளை இடறும்*  எம் புருடோத்தமன் இருக்கை*

  சதுமுகன் கையிற் சதுப்புயன் தாளில்* சங்கரன் சடையினில் தங்கி*
  கதிர்முக மணிகொண்டுஇழி புனல்கங்கைக்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே 


  இமையவர் இறுமாந்துஇருந்து அரசாள*  ஏற்று வந்துஎதிர் பொருசேனை* 
  நமபுரம் நணுக நாந்தகம் விசிறும்*  நம் புருடோத்தமன் நகர்தான்*

  இமவந்தம் தொடங்கி இருங்கடல் அளவும்* இருகரை உலகுஇரைத்துஆட*
  கமையுடைப் பெருமைக் கங்கையின் கரைமேல்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே.


  உழுவதோர் படையும் உலக்கையும் வில்லும்*  ஒண் சுடர்ஆழியும் சங்கும்* 
  மழுவொடு வாளும் படைக்கலம்உடைய*  மால் புருடோத்தமன் வாழ்வு*

  எழுமையும் கூடி ஈண்டிய பாவம்*  இறைப்பொழுது அளவினில் எல்லாம்* 
  கழுவிடும் பெருமைக் கங்கையின் கரைமேல்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே.


  தலைபெய்து குமுறிச்சலம் பொதிமேகம்*  சலசல பொழிந்திடக்கண்டு* 
  மலைப் பெரும்குடையால் மறைத்தவன் மதுரை*  மால் புருடோத்தமன் வாழ்வு*

  அலைப்புஉடைத் திரைவாய் அருந்தவ முனிவர்*  அவபிரதம் குடைந்தாட* 
  கலப்பைகள் கொழிக்கும் கங்கையின் கரைமேல்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே.


  விற்பிடித்துஇறுத்து வேழத்தை முறுக்கி*   மேல்இருந்தவன் தலைசாடி* 
  மற்பொருதுஎழப் பாய்ந்து அரையனை உதைத்த*  மால் புருடோத்தமன் வாழ்வு*

  அற்புதம்உடைய ஐராவதமதமும்*  அவர் இளம்படியர் ஒண்சாந்தும்* 
  கற்பக மலரும் கலந்துஇழி கங்கைக்*  கண்டம்என்னும் கடிநகரே. 


  திரை பொருகடல் சூழ் திண்மதிள் துவரைவேந்து*  தன்மைத்துனன் மார்க்காய்* 
  அரசினையவிய அரசினையருளும்*  அரிபுருடோத்தமன் அமர்வு*

  நிரைநிரையாக நெடியனயூபம்*  நிரந்தரம் ஒழுக்குவிட்டு*  இரண்டு- 
  கரைபுரை வேள்விப்புகை கமழ்கங்கை*  கண்டமென்னும் கடிநகரே.


   வடதிசை மதுரை சாளக்கிராமம்*  வைகுந்தம் துவரை அயோத்தி* 
  இடமுடை வதரி இடவகையுடைய*  எம் புருடோத்தமன் இருக்கை*

  தடவரை அதிரத் தரணி விண்டிடியத்*  தலைப்பற்றிக் கரைமரம்சாடி* 
  கடலினைக் கலங்கக் கடுத்திழி கங்கைக்*  கண்டமென்னும் கடிநகரே. (2)


   மூன்றெழுத்ததனை மூன்றெழுத்ததனால்*  மூன்றெழுத்தாக்கி*  மூன்றெழுத்தை- 
  ஏன்றுகொண்டிருப்பார்க்கு இரக்கம் நன்குடைய*  எம் புருடோத்தமன் இருக்கை*

  மூன்றடி நிமிர்த்து மூன்றினில் தோன்றி*  மூன்றினில் மூன்றருவானான்* 
  கான்தடம் பொழில்சூழ் கங்கையின் கரைமேல்*  கண்டமென்னும் கடிநகரே. (2)


  பொங்கொலி கங்கைக் கரைமலி கண்டத்து*  உறை புருடோத்தமனடிமேல்* 
  வெங்கலி நலியா வில்லிபுத்தூர்க்கோன்*  விட்டுசித்தன் விருப்புற்று*

  தங்கிய அன்பால் செய்த‌ தமிழ்மாலை*  தங்கிய நாவுடையார்க்கு* 
  கங்கையில் திருமால் கழலிணைக்கீழே*  குளித்திருந்த கணக்காமே. (2)


  மாதவத்தோன் புத்திரன்போய்*  மறிகடல்வாய் மாண்டானை* 
  ஓதுவித்த தக்கணையா*  உருவுருவே கொடுத்தானுர்* 

  தோதவத்தித் தூய்மறையோர்*  துறைபடியத் துளும்பிஎங்கும்* 
  போதில் வைத்த தேன்சொரியும்*  புனலரங்கம் என்பதுவே. (2)


  பிறப்பகத்தே மாண்டொழிந்த*  பிள்ளைகளை நால்வரையும்* 
  இறைப்பொழுதில் கொணர்ந்து கொடுத்து*  ஒருப்படித்த உறைப்பனுர்*

  மறைப்பெருந்தீ வளர்த்திருப்பார்*  வருவிருந்தை அளித்திருப்பார்* 
  சிறப்புடைய மறையவர்வாழ்*  திருவரங்கம் என்பதுவே.


  மருமகன் தன் சந்ததியை*  உயிர்மீட்டு மைத்துனன்மார்* 
  உருமகத்தே வீழாமே*  குருமுகமாய்க் காத்தானுர்* 

  திருமுகமாய்ச் செங்கமலம்*  திருநிறமாய்க் கருங்குவளை* 
  பொருமுகமாய் நின்றலரும்*  புனலரங்கம் என்பதுவே.


  கூன்தொழுத்தை சிதகுரைப்பக்*  கொடியவள் வாய்க் கடியசொற்கேட்டு 
  ஈன்றெடுத்த தாயரையும்*  இராச்சியமும் ஆங்கொழிய* 

  கான்தொடுத்த நெறிபோகிக்*  கண்டகரைக் களைந்தானுர்* 
  தேன்தொடுத்த மலர்ச்சோலைத்*  திருவரங்கம் என்பதுவே.


  பெருவரங்கள் அவைபற்றிப்*  பிழக்குடைய இராவணனை* 
  உருவரங்கப் பொருதழித்து*  இவ்வுலகினைக் கண்பெறுத்தானுர் 

  குரவரும்பக் கோங்கலரக்*  குயில்கூவும் குளிர்பொழில்சூழ்* 
  திருவரங்கம் என்பதுவே*  என் திருமால் சேர்விடமே.


  கீழுலகில் அசுரர்களைக்*  கிழங்கிருந்து கிளராமே* 
  ஆழிவிடுத்து அவருடைய*  கருவழித்த அழிப்பனுர்*

  தாழைமடல் ஊடுரிஞ்சித்*  தவளவண்ணப் பொடியணிந்து* 
  யாழின் இசை வண்டினங்கள்*  ஆளம்வைக்கும் அரங்கமே.


  கொழுப்புடைய செழுங்குருதி*  கொழித்திழிந்து குமிழ்த்தெறிய* 
  பிழக்குடைய அசுரர்களைப்*  பிணம்படுத்த பெருமானுர்* 

  தழுப்பரிய சந்தனங்கள்*  தடவரைவாய் ஈர்த்துக்கொண்டு* 
  தெழிப்புடைய காவிரிவந்து*  அடிதொழும் சீரரங்கமே.


  வல்யிற்றுக் கேழலுமாய்*  வாளேயிற்றுச் சீயமுமாய்* 
  எல்லையில்லாத் தரணியையும்* அவுணனையும் இடந்தானுர்*

  எல்லியம்போது இருஞ்சிறைவண்டு*  எம்பெருமான் குணம்பாடி* 
  மல்லிகை வெண்சங்கூதும்*  மதிளரங்கம் என்பதுவே.


  குன்றாடு கொழுமுகில்போல்*  குவளைகள்போல் குரைகடல்போல்* 
  நின்றாடு கணமயில்போல்*  நிறமுடைய நெடுமாலூர்* 

  குன்றாடு பொழில்நுழைந்து*  கொடியிடையார் முலையணவி* 
  மன்றாடு தென்றலுமாம்*  மதிளரங்கம் என்பதுவே.


  பருவரங்கள் அவைபற்றிப்*  படையாலித் தெழுந்தானை* 
  செருவரங்கப் பொருதழித்த*  திருவாளன் திருப்பதிமேல்*

  திருவரங்கத் தமிழ்மாலை*  விட்டுசித்தன் விரித்தனகொண்டு* 
  இருவரங்கம் எரித்தானை*  ஏத்தவல்லார் அடியோமே. (2)


  மரவடியைத் தம்பிக்கு வான்பணையம் வைத்துப்போய்*  வானோர்வாழ* 
  செருவுடைய திசைக்கருமம் திருத்திவந்து உலகாண்ட*  திருமால்கோயில்*

  திருவடிதன் திருவுருவும்*  திருமங்கைமலர் கண்ணும் காட்டிநின்று* 
  உருவுடைய மலர்நீலம் காற்றாட்ட*  ஒலிசலிக்கும் ஒளியரங்கமே. (2)


  தன்னடியார் திறத்தகத்துத்*  தாமரையாளாகிலும் சிதகுரைக்குமேல்* 
  என்னடியார் அதுசெய்யார்*  செய்தாரேல் நன்றுசெய்தார் என்பர்போலும்* 

  மன்னுடைய விபீடணற்கா மதிளிலங்கைத் திசைநோக்கி மலர்க்கண்வைத்த* 
  என்னுடைய திருவரங்கற்கன்றியும்*  மற்றோருவர்க்கு ஆளாவரே? (2)


  கருளுடைய பொழில்மருதும்*  கதக்களிறும் பிலம்பனையும் கடியமாவும்* 
  உருளுடைய சகடரையும் மல்லரையும்*  உடையவிட்டு ஓசைகேட்டான்* 

  இருளகற்றும் எறிகதிரோன்*  மண்டலத்தூடு ஏற்றிவைத்து ஏணிவாங்கி* 
  அருள்கொடுத்திட்டு அடியவரை*  ஆட்கொள்வான் அமரும் ஊர் அணியரங்கமே.


  பதினாறாம் ஆயிரவர்*  தேவிமார் பணிசெய்யத் துவரை என்னும்* 
  அதில் நாயகராகி வீற்றிருந்த*  மணவாளர் மன்னுகோயில்* 

  புதுநான் மலர்க்கமலம்*  எம்பெருமான் பொன்வயிற்றில் பூவேபோல்வான்* 
  பொதுநாயகம் பாவித்து*  இறுமாந்து பொன்சாய்க்கும் புனலரங்கமே.


  ஆமையாய்க் கங்கையாய்*  ஆழ்கடலாய் அவனியாய் அருவரைகளாய்* 
  நான்முகனாய் நான்மறையாய்*  வேள்வியாய்த் தக்கணையாய்த் தானுமானான்* 

  சேமமுடை நாரதனார்*  சென்றுசென்று துதித்திறைஞ்சக் கிடந்தான்கோயில்* 
  பூமருவிப் புள்ளினங்கள்*  புள்ளரையன் புகழ்குழறும் புனலரங்கமே.


  மைத்துனன்மார் காதலியை*  மயிர்முடிப்பித்து அவர்களையே மன்னராக்கி* 
  உத்தரைதன் சிறுவனையும் உயக்கொண்ட*  உயிராளன் உறையும்கோயில்* 

  பத்தர்களும் பகவர்களும்*  பழமொழிவாய் முனிவர்களும் பரந்தநாடும்* 
  சித்தர்களும் தொழுதிறைஞ்சத்*  திசைவிளக்காய் நிற்கின்ற திருவரங்கமே.


  குறட்பிரமசாரியாய்*  மாவலியைக் குறும்பதக்கி அரசுவாங்கி* 
  இறைப்பொழுதில் பாதாளம் கலவிருக்கை*  கொடுத்துகந்த எம்மான்கோயில்* 

  எறிப்புடைய மணிவரைமேல்*  இளஞாயிறு எழுந்தாற்போல் அரவணையின் வாய்* 
  சிறப்புடைய பணங்கள் மிசைச் செழுமணிகள் விட்டெறிக்கும் திருவரங்கமே.


  உரம்பற்றி இரணியனை* உகிர்நுதியால் ஒள்ளியமார்ப் உறைக்கவூன்றி* 
  சிரம்பற்றி முடியிடியக் கண் பிதுங்க*  வாயலறத் தெழித்தான்கோயில்*

  உரம்பெற்ற மலர்க்கமலம்*  உலகளந்த சேவடிபோல் உயர்ந்துகாட்ட* 
  வரம்புற்ற கதிர்ச்செந்நெல்*  தாள்சாய்த்துத் தலைவணக்கும் தண்ணரங்கமே.


  தேவுடைய மீனமாய் ஆமையாய்*  ஏனமாய் அறியாய்க்  குறளாய்* 
  மூவுருவில் இராமனாய்க்*  கண்ணனாய்க் கற்கியாய் முடிப்பான்கோயில்* 

  சேவலொடு பெடையன்னம்*  செங்கமல மலரேறி ஊசடிலாப்* 
  பூவணைமேல் துதைந்தெழு*  செம்பொடியாடி விளையாடும் புனலரங்கமே.


  செருவாளும் புள்ளாளன் மண்ணாளன்*  செருச்செய்யும் நாந்தகமென்னும்* 
  ஒருவாளன் மறையாளன் ஓடாத படையாளன்*  விழுக்கையாளன்* 

  இரவாளன் பகலாளன் எனையாளன்*  ஏழுலகப் பெரும்  புரவாளன்* 
  திருவாளன் இனிதாகத்*  திருக்கண்கள் வளர்கின்ற திருவரங்கமே.


  கைந்நாகத்திடர் கடிந்த*  கனலாழிப் படையுயான் கருதும்கோயில்* 
  தென்நாடும் வடநாடும் தொழநின்ற*  திருவரங்கம் திருப்பதியின்மேல்* 

  மெய்ந்நாவன் மெய்யடியான் விட்டுசித்தன்*  விரித்ததமிழ் உரைக்கவல்லார்* 
  எஞ்ஞான்றும் எம்பெருமான் இணையடிக்கீழ்*  இணைபிரியாது இருப்பர் தாமே.(2)


  துப்புடையாரை அடைவது எல்லாம்*  சோர்விடத்துத் துணை ஆவர் என்றே* 
  ஒப்பிலேன் ஆகிலும் நின் அடைந்தேன்*  ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால்* 

  எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும்போது*  அங்கு ஏதும் நான் உன்னை நினைக்கமாட்டேன்* 
  அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்*  அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே! (2)


  சாமிடத்து என்னைக் குறிக்கொள் கண்டாய்*  சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தினானே!* 
  நாமடித்து என்னை அனேக தண்டம்*  செய்வதா நிற்பர் நமன்தமர்கள்* 

  போமிடத்து உன்திறத்து எத்தனையும்*  புகாவண்ணம் நிற்பதோர் மாயைவல்லை* 
  ஆமிடத்தே உன்னைச் சொல்லிவைத்தேன்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  எல்லையில் வாசல் குறுகச்சென்றால்*  எற்றிநமன்தமர் பற்றும்போது* 
  நில்லுமின் என்னும் உபாயமில்லை*  நேமியும் சங்கமும் ஏந்தினானே!

  சொல்லலாம் போதே உன் நாமமெல்லாம்*  சொல்லினேன் என்னைக் குறிக்கொண்டுஎன்றும்* 
  அல்லல்படாவண்ணம் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே!


  ஒற்றைவிடையனும் நான்முகனும்*  உன்னையறியாப் பெருமையோனே!* 
  முற்றஉலகெல்லாம் நீயேயோகி* மூன்றெழுத்தாய முதல்வனேயோ!*

  அற்றதுவாழ்நாள் இவற்கென்றெண்ணி*   அஞ்சநமன்தமர் பற்றலுற்ற* 
  அற்றைக்கு நீஎன்னைக் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  பையரவினனைப் பாற்கடலுள்*  பள்ளிகொள்கின்ற பரமமுர்த்தி!* 
  உய்யஉலகு படைக்கவேண்டி*  உந்தியிற் தோற்றினாய் நான்முகனை* 

  வையமனிசரைப் பொய்யென்றெண்ணிக்*  காலனையும் உடனே படைத்தாய்* 
  ஐய!இனி என்னைக் காக்க வேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  தண்ணெனவில்லை நமன்தமர்கள்*  சாலக்கொடுமைகள் செய்யாநிற்பர்* 
  மண்ணொடு நீரும் எரியும் காலும்*  மற்றும் ஆகாசமும் ஆகிநின்றாய்!*

  எண்ணலாம்போதே உன்நாமமெல்லாம் எண்ணினேன், என்னைக் குறிக்கொண்டு என்றும்* 
  அண்ணலே! நீஎன்னைக் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  செஞ்சொல்மறைப் பொருளாகி நின்ற*  தேவர்கள்நாயகனே! எம்மானே!* 
  எஞ்சலில் என்னுடை இன்னமுதே!*  ஏழலகுமுடையாய்! என்னப்பா!*

  வஞ்சவுருவின் நமன்தமர்கள்*  வலிந்துநலிந்து என்னைப்பற்றும்போது* 
  அஞ்சலமென்று என்னைக் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  நான் ஏதும் உன் மாயம் ஒன்றறியேன்*  நமன்தமர்பற்றி நலிந்திட்டு* 
  இந்த ஊனேபுகேயென்று மோதும்போது*  அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்கமாட்டேன்* 

  வானேய் வானவர் தங்கள் ஈசா!*  மதுரைப் பிறந்த மாமாயனே!*  என்- 
  ஆனாய்! நீஎன்னைக் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  குன்றெடுத்து ஆநிரை காத்த ஆயா!*  கோநிரை மேய்த்தவனே! எம்மானே!* 
  அன்றுமுதல் இன்றறுதியாக*  ஆதியஞ்சோதி மறந்தறியேன்* 

  நன்றும் கொடிய நமன்தமர்கள்* நலிந்து வலிந்து என்னைப் பற்றும்போது* 
  அன்றங்கு நீஎன்னைக் காக்கவேண்டும்*  அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானே!


  மாயவனை மதுசூதனனை*  மாதவனை மறையோர்கள் ஏத்தும்* 
  ஆயர்களேற்றினை அச்சுதனை அரங்கத்தரவணைப் பள்ளியானை*

  வேயர்புகழ் வில்லிபுத்தூர்மன்*  விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலைபத்தும்* 
  தூய மனத்தனாகி வல்லார்*  தூமணி வண்ணனுக்காளர் தாமே. (2)


  வாக்குத் தூய்மை இலாமையினாலே*  மாதவா! உன்னை வாய்க்கொள்ள மாட்டேன்* 
  நாக்கு நின்னைஅல்லால் அறியாது*  நான் அதஞ்சுவன் என் வசமன்று*

  மூர்க்குப் பேசுகின்றான் இவன்என்று*  முனிவாயேலும் என்நாவினுக்கு ஆற்றேன்* 
  காக்கை வாயிலும் கட்டுரைகொள்வர்*  காரணா! கருளக் கொடியானே!  (2)


  சழக்கு நாக்கொடு புன்கவி சொன்னேன்*   சங்கு சக்கரம் ஏந்துகையானே!* 
  பிழைப்பர் ஆகிலும் தம்அடியார் சொல்*  பொறுப்பது பெரியோர் கடன்அன்றே*

  விழிக்கும் கண்ணிலேன் நின் கண் மற்றல்லால்*  வேறுஒருவரோடு என் மனம் பற்றாது* 
  உழைக்குஓர் புள்ளி மிகைஅன்று கண்டாய்*  ஊழியேழுலகு உண்டுமிழ்ந்தானே!


  நன்மை தீமைகள் ஒன்றும் அறியேன்*  நாரணா! என்னும் இத்தனைஅல்லால்* 
  புன்மையால் உன்னைப் புள்ளுவம் பேசிப்*  புகழ்வான் அன்று கண்டாய் திருமாலே!*

  உன்னுமாறு உன்னை ஒன்றும் அறியேன்*  ஓவாதே நமோநாரணா! என்பன்* 
  வன்மைஆவது உன் கோயிலில்வாழும்*  வைட்டணவன் என்னும் வன்மை கண்டாயே.


  நெடுமையால் உலகேழும் அளந்தாய்!*  நின்மலா! நெடியாய்! அடியேனைக்* 
  குடிமை கொள்வதற்கு ஐயுறவேண்டா*  கூறைசோறு இவை வேண்டுவதில்லை*

  அடிமைஎன்னும் அக்கோயின்மையாலே*  அங்கங்கே அவைபோதரும் கண்டாய்* 
  கொடுமைக் கஞ்சனைக் கொன்று நின்தாதை*  கோத்தவன் தளைகோள் விடுத்தானே!


  தோட்டம் இல்லவள் ஆத்தொழு ஓடை*  துடவையும் கிணறும் இவைஎல்லாம்* 
  வாட்டம்இன்றி உன்பொன்னடிக் கீழே*  வளைப்புஅகம் வகுத்துக் கொண்டிருந்தேன்*

  நாட்டு மானிடத்தோடு எனக்குஅரிது*  நச்சுவார் பலர் கேழலொன்றாகி* 
  கோட்டுமண்கொண்ட கொள்கையினானே!*  குஞ்சரம் விழக் கொம்புஒசித்தானே!


  கண்ணா! நான்முகனைப் படைத்தானே!*  காரணா! கரியாய்! அடியேன் நான்* 
  உண்ணா நாள் பசி ஆவது ஒன்று இல்லை*  ஓவாதே நமோ நாரணா என்று*

  எண்ணா நாளும் இருக்கு எசுச் சாம*  வேத நாள்மலர் கொண்டு உன பாதம்- 
  நண்ணாநாள்! அவை தத்துறுமாகில்*  அன்று எனக்கு அவை பட்டினி நாளே.


  வெள்ளை வெள்ளத்தின்மேல் ஒருபாம்பை*  மெத்தையாக விரித்து*  அதன்மேலே- 
  கள்ள நித்திரை கொள்கின்ற மார்க்கம்*  காணலாங்கொல் என்றுஆசையினாலே*

  உள்ளம்சோர உகந்துஎதிர்விம்மி*  உரோமகூபங்களாய்க்*  கண்ணநீர்கள்- 
  துள்ளம்சோரத் துயில்அணை கொள்ளேன்*  சொல்லாய்யான் உன்னைத் தத்துறுமாறே.


  வண்ணமால் வரையே குடையாக*  மாரிகாத்தவனே! மதுசூதா!* 
  கண்ணனே! கரிகோள்விடுத்தானே!*  காரணா! களிறுஅட்டபிரானே!*

  எண்ணுவார் இடரைக் களைவானே!*  ஏத்தரும் பெருங்கீர்த்தியினானே!* 
  நண்ணிநான் உன்னை நாள்தொறும் ஏத்தும்*  நன்மையே அருள்செய் எம்பிரானே!  


  நம்பனே! நவின்றுஏத்த வல்லார்கள்*  நாதனே! நரசிங்கமது ஆனாய்!* 
  உம்பர்கோன் உலகுஏழும் அளந்தாய்*  ஊழிஆயினாய்! ஆழிமுன்ஏந்திக்*

  கம்பமா கரிகோள் விடுத்தானே!*  காரணா! கடலைக்கடைந்தானே!* 
  எம்பிரான்! என்னையாளுடைத் தேனே!*  ஏழையேன் இடரைக் களையாயே.


  காமர் தாதை கருதலர்சிங்கம்*  காண இனிய கருங்குழற் குட்டன்* 
  வாமனன் என்மரகத வண்ணன்*  மாதவன் மதுசூதனன் தன்னைச்*

  சேமநன்குஅமரும் புதுவையர்கோன்*  விட்டுசித்தன் வியன் தமிழ்பத்தும்* 
  நாமம்என்று நவின்றுஉரைப்பார்கள்*  நண்ணுவார் ஒல்லை நாரணன்உலகே.


  நெய்க்குடத்தைப்பற்றி*  ஏறும்எறும்புகள்போல் நிரந்து*  எங்கும்- 
  கைக்கொண்டு நிற்கின்ற நோய்காள்!*  காலம்பெற உய்யப்போமின்*

  மெய்க்கொண்டு வந்துபுகுந்து*  வேதப்பிரானார் கிடந்தார்* 
  பைக்கொண்ட பாம்புஅணையோடும்*  பண்டுஅன்று பட்டினம்காப்பே.  (2)


  சித்திரகுத்தன் எழுத்தால்*  தென்புலக்கோன் பொறிஒற்றி* 
  வைத்த இலச்சினை மாற்றித்*  தூதுவர் ஓடிஒளித்தார்*

  முத்துத் திரைக்கடற்சேர்ப்பன்*  மூதறிவாளர் முதல்வன்* 
  பத்தர்க்கு அமுதன்அடியேன்*  பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே.


  வயிற்றில் தொழுவைப்பிரித்து*   வன்புலச் சேவைஅதக்கிக்* 
  கயிற்றும் அக்குஆணி கழித்துக்*   காலிடைப் பாசம்கழற்றி*

  எயிற்றிடை மண்கொண்ட எந்தை*   இராப்பகல் ஓதுவித்து*  என்னைப்- 
  பயிற்றிப் பணிசெய்யக்கொண்டான்*   பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே. 


  மங்கிய வல்வினை நோய்காள்!*  உமக்கும் ஓர் வல்வினை கண்டீர்* 
  இங்குப் புகேன்மின் புகேன்மின்*  எளிது அன்று கண்டீர் புகேன்மின்*

  சிங்கப் பிரான் அவன் எம்மான்*  சேரும் திருக்கோயில் கண்டீர்* 
  பங்கப்படாது உய்யப் போமின்*  பண்டு அன்று பட்டினம் காப்பே.


  மாணிக் குறளுருவாய்*  மாயனை என்மனத்துள்ளே* 
  பேணிக்கொணர்ந்து புகுதவைத்துக்கொண்டேன்*  பிறிதுஇன்றி*

  மாணிக்கப் பண்டாரம்கண்டீர்*  வலிவன்குறும்பர்கள்உள்ளீர்!* 
  பாணிக்க வேண்டாநடமின்*  பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே. 


  உற்றஉறு  பிணிநோய்காள்!*  உமக்கு ஒன்றுசொல்லுகேன் கேண்மின்* 
  பெற்றங்கள் மேய்க்கும் பிரானார்*  பேணும் திருக்கோயில்கண்டீர்*

  அற்றம்உரைக்கின்றேன்*  இன்னம் ஆழ்வினைகாள்!*  உமக்குஇங்குஓர்-
  பற்றில்லை கண்டீர்நடமின்*  பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே. 


  கொங்கைச் சிறுவரைஎன்னும்*  பொதும்பினில் வீழ்ந்துவழுக்கி* 
  அங்குஓர் முழையினில்புக்கிட்டு*  அழுந்திக் கிடந்துஉழல்வேனை*

  வங்கக் கடல்வண்ணன் அம்மான்*  வல்வினைஆயின மாற்றி* 
  பங்கப்படாவண்ணம் செய்தான்*  பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே.


  ஏதங்கள் ஆயினஎல்லாம்*  இறங்கல்இடுவித்து*  என்னுள்ளே- 
  பீதகவாடைப்பிரனார்*  பிரமகுருவாகிவந்து*

  போதில்கமல வன்நெஞ்சம்*  புகுந்து என்சென்னித்திடரில்* 
  பாத இலச்சினை வைத்தார்*  பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 


  உறகல் உறகல் உறகல்*  ஒண்சுடராழியே! சங்கே!* 
  அறவெறி நாந்தகவாளே!*  அழகியசார்ங்கமே! தண்டே!*

  இறவுபடாமல்இருந்த*  எண்மர் உலோகபாலீர்காள்!* 
  பறவைஅரையா! உறகல்*  பள்ளியறைக்குறிக் கொண்மின் (2)


  அரவத்து அமளியினோடும்*  அழகிய பாற்கடலோடும்* 
  அரவிந்தப் பாவையும்தானும்*  அகம்படி வந்துபுகுந்து*

  பரவைத் திரைபலமோதப்*  பள்ளி கொள்கின்றபிரானைப்* 
  பரவுகின்றான் விட்டுசித்தன்*  பட்டினம்காவற்பொருட்டே. (2) 


  துக்கச் சுழலையைச் சூழ்ந்து கிடந்த*  வலையை அறப்பறித்துப்* 
  புக்கினில் புக்குன்னைக் கண்டுகொண்டேன்*  இனிப்போக விடுவதுண்டே?* 

  மக்கள் அறுவரைக் கல்லிடைமோத*  இழந்தவள் தன்வயிற்றில்* 
  சிக்கென வந்து பிறந்து நின்றாய்!*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!* (2)


  வளைத்துவைத்தேன் இனிப்போகலொட்டேன்*  உன்தன் இந்திரஞாலங்களால்* 
  ஒளித்திடில் நின் திருவாணை கண்டாய்*  நீ ஒருவர்க்கும் மெய்யனல்லை*

  அளித்தெங்கும் நாடும்நகரமும்*  தம்முடைத் தீவினைதீர்க்கலுற்று* 
  தெளித்துவலஞ்செய்யும் தீர்த்தமுடைத்*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  உனக்குப் பணிசெய்திருக்கும் தவமுடையேன்,*  இனிப்போய்ஒருவன்- 
  தனக்குப்பணிந்து*  கடைத்தலைநிற்கை*  நின்சாயையழிவுகண்டாய்*

  புனத்தினைக் கிள்ளிப்புதுவவி காட்டி*  உன்பொன்னடிவாழ்கவென்று* 
  இனத்துக்குறவர் புதியதுண்ணும்*  எழில்மாலிருஞ்சோலை எந்தாய்! (2)


  காதம்பலவும் திரிந்து உழன்றேற்கு*  அங்கோர்நிழலில்லை நீருமில்லை*  உன்- 
  பாதநிழலல்லால் மற்றோருயிர்ப்பிடம்*  நான்எங்கும்காண்கின்றிலேன்* 

  தூதுசென்றாய்! குருபாண்டவர்க்காய்*  அங்கோர்பொய்ச்சுற்றம்பேசிச்சென்று* 
  பேதஞ்செய்து எங்கும் பிணம்படைத்தாய்!*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  காலுமெழா கண்ணநீரும் நில்லா*  உடல்சோர்ந்து நடுங்கி*  குரல்- 
  மேலுமெழா மயிர்க்கூச்சுமறா*  எனதோள்களும் வீழ்வொழியா*

  மாலுகளாநிற்கும் என்மனனே!*  உன்னை வாழத்தலைப்பெய்திட்டேன்* 
  சேலுகளாநிற்கும் நீள்சுனைசூழ்*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  எருத்துக் கொடியுடையானும்*  பிரமனும் இந்திரனும்*  மற்றும்- 
  ஒருத்தரும் இப்பிறவியென்னும் நோய்க்கு*  மருந்து அறிவாருமில்லை*

  மருத்துவனாய் நின்ற மாமணிவண்ணா! மறுபிறவிதவிரத்- 
  திருத்தி*  உன்கோயில் கடைப்புகப்பெய்*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  அக்கரையென்னுமனத்தக் கடலுள் அழுந்தி*  உன்பேரருளால்* 
  இக்கரையேறி இளைத்திருந்தேனை*  அஞ்சேலென்று கைகவியாய்*

  சக்கரமும் தடக்கைகளும்*  கண்களும் பீதகவாடையொடும்* 
  செக்கர் நிறத்துச் சிவப்புடையாய்!*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  எத்தனைகாலமும் எத்தனையூழியும்*  இன்றொடுநாளையென்றே* 
  இத்தனைகாலமும் போய்க்கிறிப்பட்டேன்*  இனிஉன்னைப்போகலொட்டேன்* 

  மைத்துனன்மார்களைவாழ்வித்து*  மாற்றலர்நூற்றுவரைக்கெடுத்தாய்!* 
  சித்தம் நின்பாலதறிதியன்றே*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  அன்று வயிற்றில் கிடந்திருந்தே*  அடிமைசெய்யலுற்றிருப்பன்* 
  இன்றுவந்துஇங்கு உன்னைக்கண்டுகொண்டேன்*  இனிப்போகவிடுவதுண்டே?* 

  சென்றங்குவாணனை ஆயிரந்தோளும்*  திருச்சக்கரமதனால்* 
  தென்றித்திசைதிசைவீழச்செற்றாய்!*  திருமாலிருஞ்சோலை எந்தாய்!


  சென்றுலகம் குடைந்தாடும் சுனைத்*  திருமாலிருஞ்சோலை தன்னுள்- 
  நின்றபிரான்*  அடிமேல் அடிமைத்திறம்*  நேர்படவிண்ணப்பஞ்செய்* 

  பொன்திகழ்மாடம் பொலிந்துதோன்றும்*  புதுவைக்கோன்விட்டுசித்தன்* 
  ஒன்றினோடு ஒன்பதும் பாடவல்லார்*  உலகமளந்தான்தமரே. (2)


  சென்னியோங்கு*  தண்திருவேங்கடமுடையாய்!*  உலகு- 
  தன்னை வாழநின்ற நம்பீ!*  தாமோதரா! சதிரா!* 

  என்னையும் என்னுடைமையையும்*  உன் சக்கரப்பொறியொற்றிக்கொண்டு* 
  நின்னருளே புரிந்திருந்தேன்* இனிஎன்திருக்குறிப்பே? (2)


  பறவையேறு பரமபுருடா!*  நீஎன்னைக் கைக்கொண்டபின்* 
  பிறவியென்னும் கடலும்வற்றிப்*  பெரும்பதம் ஆகின்றதால்* 

  இறவு செய்யும் பாவக்காடு*  தீக்கொளீஇவேகின்றதால்* 
  அறிவையென்னும் அமுதவாறு*  தலைப்பற்றி வாய்க்கொண்டதே.


  எம்மனா! என்குலதெய்வமே!*  என்னுடைய நாயகனே!* 
  நின்னுளேனாய்ப் பெற்றநன்மை*  இவ்வுலகினில் ஆர்பெறுவார்? 

  நம்மன்போலே வீழ்த்தமுக்கும்*  நாட்டிலுள்ளபாவமெல்லாம் 
  சும்மெனாதே கைவிட்டோடித்*  தூறுகள்பாய்ந்தனவே.


  கடல்கடைந்து அமுதம்கொண்டு *  கலசத்தைநிறைத்தாற்போல்* 
  உடலுருகிவாய்திறந்து*  மடுத்து உன்னைநிறைத்துக்கொண்டேன்* 

  கொடுமை செய்யும்கூற்றமும்*  என்கோலாடிகுறுகப்பெறா* 
  தடவரைத்தோள் சக்கரபாணீ! சார்ங்கவிற்சேவகனே!


  பொன்னைக்கொண்டு உரைகல்மீதே*  நிறமெழவுரைத்தாற்போல்* 
  உன்னைக்கொண்டு என்நாவகம்பால்*  மாற்றின்றிஉரைத்துக்கொண்டேன்*

  உன்னைக்கொண்டு என்னுள்வைத்தேன்*  என்னையும்உன்னிலிட்டேன்* 
  என்னப்பா! என்னிருடீகேசா!*  என்னுயிர்க்காவலனே!


  உன்னுடைய விக்கிரமம்*  ஒன்றோழியாமல் எல்லாம்* 
  என்னுடைய நெஞ்சகம்பால்* சுவர்வழி எழுதிக்கொண்டேன்* 

  மன்னடங்க மழுவலங்கைக்கொண்ட*  இராமநம்பீ!* 
  என்னிடைவந்து எம்பெருமான்!*  இனியெங்குப்போகின்றதே? 


  பருப்பதத்துக் கயல்பொறித்த*  பாண்டியர்குலபதிபோல்* 
  திருப்பொலிந்தசேவடி*  என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய்* 

  மருப்பொசித்தாய்! மல்லடர்த்தாய்!* என்றென்றுஉன்வாசகமே* 
  உருப்பொலிந்தநாவினேனை*  உனக்கு உரித்தாக்கினையே. (2)


  அனந்தன்பாலும் கருடன்பாலும் ஐதுநொய்தாகவைத்து*  என்- 
  மனந்தனுள்ளே வந்துவைகி*  வாழச்செய்தாய்எம்பிரான்!* 

  நினைந்து என்னுள்ளே நின்றுநெக்குக்*  கண்கள் அசும்பொழுக* 
  நினைந்திருந்தே சிரமம்தீர்ந்தேன்*  நேமி நெடியவனே!


  பனிக்கடலில் பள்ளிகோளைப்*  பழகவிட்டு ஓடிவந்துஎன்- 
  மனக்கடலில் வாழவல்ல*  மாயமணாளநம்பீ!*

  தனிக்கடலே!  தனிச்சுடரே!*  தனியுலகே என்றென்று* 
  உனக்கிடமாய்யிருக்க*  என்னை உனக்கு உரித்தாக்கினையே. 


  தடவரை வாய்மிளிர்ந்து மின்னும்*  தவள நெடுங்கொடிபோல்* 
  சுடரொளியாய் நெஞ்சினுள்ளே*  தோன்றும்என்சோதிநம்பீ!*

  வடதடமும் வைகுந்தமும்*  மதிள்துவராபதியும்* 
  இடவகைகள் இகழ்ந்திட்டு*  என்பால் இடவகைகொண்டனையே. (2)


  வேயர் தங்கள் குலத்துதித்த*  விட்டுசித்தன் மனத்தே* 
  கோயில்கொண்ட கோவலனைக்*  கொழுங்குளிர் முகில்வண்ணனை* 

  ஆயரேற்றை அமரர்கோவை*  அந்தணர்தம் அமுதத்தினை* 
  சாயைபோலப் பாடவல்லார்*  தாமும் அணுக்கர்களே. (2)